Oznámenie č. 46/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o odbornej príprave vietnamských občanov v stredných odborných učilištiach v Slovenskej republike

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-46
Čiastka 18/1996
Platnosť od 22.02.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 23. augusta 1995, na základe článku 22.

Pôvodný predpis 22.02.1996

46

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. januára 1994 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o odbornej príprave vietnamských občanov v stredných odborných učilištiach v Slovenskej republike.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 23. augusta 1995, na základe článku 22.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o odbornej príprave vietnamských občanov v stredných odborných učilištiach v Slovenskej republike

Vláda Slovenskej republiky (ďalej „slovenská strana“) a vláda Vietnamskej socialistickej republiky (ďalej „vietnamská strana“),

vychádzajúc z priateľských vzťahov medzi obidvoma krajinami a z obojstranného záujmu o rozšírenie doterajšej spolupráce,

dohodli sa takto:

Článok 1

Slovenská republika v rámci bezplatnej humanitnej pomoci Vietnamskej socialistickej republike zabezpečí v rokoch 1993 až 1996 prijatie 50 občanov Vietnamskej socialistickej republiky na odbornú prípravu v stredných odborných učilištiach v Slovenskej republike (ďalej „odborná príprava“) za podmienok určených touto dohodou.

Článok 2

Orgánmi príslušnými na vykonávanie tejto dohody sú:

– v Slovenskej republike Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,

– vo Vietnamskej socialistickej republike Ministerstvo školstva a výchovy Vietnamskej socialistickej republiky.

Článok 3

Na vykonávanie konkrétneho postupu tejto dohody Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vypracuje s Ministerstvom školstva a výchovy Vietnamskej socialistickej republiky ročné protokoly, v ktorých sa určí počet osôb, učebné odbory, termíny príchodov a iné náležitosti spojené s odbornou prípravou vietnamských občanov v Slovenskej republike.

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 4

1. Vietnamská strana vyšle na odbornú prípravu do Slovenskej republiky vietnamských občanov vo veku od 17 do 20 rokov (mužov i ženy), ktorí sú slobodní, zdravotne spôsobilí a ukončili aspoň 8 tried základnej školskej dochádzky (ďalej „vietnamskí žiaci“).

2. Vietnamská strana uvedie u každého vietnamského žiaka vyslaného do Slovenskej republiky na odbornú prípravu potrebné údaje v osobnom liste, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 tejto dohody.

3. Vietnamská strana zabezpečí, aby sa každý vietnamský žiak vyslaný do Slovenskej republiky na odbornú prípravu a pri návrate z prázdnin alebo z cesty na iný účel podrobil pred odchodom z Vietnamskej socialistickej republiky lekárskej prehliadke a bol uznaný za zdravotne spôsobilého podľa kritérií určených slovenskou stranou uvedených v prílohe č. 2 tejto dohody. Rozsah lekárskeho vyšetrenia a vzor lekárskeho potvrdenia sú uvedené v prílohách č. 3 a 4.

4. Slovenská strana vykoná vstupnú lekársku prehliadku vietnamských žiakov po ich príchode do Slovenskej republiky.

Článok 5

Na vietnamských žiakov, ktorí prichádzajú do Slovenskej republiky na základe tejto dohody, sa z hľadiska povoľovania vstupu na územie Slovenskej republiky a pobytu na ňom vzťahujú predpisy platné pre cudzincov.

Článok 6

1. Vietnamskí žiaci sú povinní počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky vzťahujúce sa na prípravu na povolanie a na pobyt.

2. Ak porušia povinnosti podľa odseku 1, na návrh stredného odborného učilišťa alebo príslušného štátneho orgánu Slovenskej republiky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prerokuje s Ministerstvom školstva a výchovy Vietnamskej socialistickej republiky potrebné opatrenia.

3. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo príslušných orgánov Slovenskej republiky odobrať vietnamskému žiakovi povolenie na pobyt z dôvodu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Článok 7

Slovenská strana poskytne vietnamským žiakom počas ich odbornej prípravy na území Slovenskej republiky liečebno-preventívnu starostlivosť za rovnakých podmienok ako slovenským žiakom s výnimkou kúpeľnej starostlivosti.

Článok 8

Právne pomery vietnamských žiakov vyslaných do Slovenskej republiky na odbornú prípravu sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ak nie je v dohode určené inak alebo ak určité práva a povinnosti nevyplývajú zo štátneho občianstva Slovenskej republiky.

Článok 9

Dovoz a vývoz tovaru pri cestách vietnamských žiakov do Slovenskej republiky a z nej na základe tejto dohody sa bude vykonávať v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Článok 10

Vietnamskí žiaci budú počas odbornej prípravy poistení vo svojej vlasti v súlade s predpismi Vietnamskej socialistickej republiky.

Článok 11

1. Pobyt vietnamského žiaka v Slovenskej republike sa na základe tejto dohody predčasne ukončí po prerokovaní medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a výchovy Vietnamskej socialistickej republiky v prípade, že

a) poruší všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky vzťahujúce sa na pobyt alebo poruší iné všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sú dôvodom na zánik oprávnenia na pobyt na území Slovenskej republiky a na jeho vyhostenie,

b) opakovane poruší povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky vzťahujúcich sa na prípravu na povolanie,

c) pri vstupnej prehliadke sa zistilo, že jeho zdravotný stav nezodpovedá kritériám na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prijatie a na dočasný pobyt v Slovenskej republike podľa tejto dohody,

d) v dôsledku ochorenia, príp. aj z iných vážnych dôvodov nebude schopný vykonávať odbornú prípravu v období dlhšom ako tri mesiace a nebude mu možné zmeniť ani učebný odbor,

e) vietnamská strana požiada o jeho predčasný návrat.

2. V prípade tehotenstva vietnamskej žiačky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dohodne s Ministerstvom školstva a výchovy Vietnamskej socialistickej republiky príslušné opatrenia.

3. Vietnamská strana zabezpečí kvalifikovaný sprievod vietnamského žiaka, ktorého pobyt v Slovenskej republike sa ukončí v súvislosti s ustanovením uvedeným v odseku 1 písm. a) tohto článku dohody alebo z dôvodu vážneho ochorenia, keď je nutný zdravotný sprievod.

Článok 12

1. Slovenská strana uhradí všetky náklady spojené s odbornou prípravou vietnamských žiakov v Slovenskej republike vrátane nákladov spojených s ich prepravou do Slovenskej republiky a po skončení odbornej prípravy späť do vlasti.

2. Slovenská strana uhradí náklady spojené s prepravou vietnamského žiaka v prípade, že jeho predčasný návrat sa uskutočňuje z dôvodov uvedených v článku 11 ods. 1 písm. d) tejto dohody. V ostatných prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 3 článku 11 tejto dohody uhradí náklady spojené s návratom vietnamského žiaka do vlasti vietnamská strana.

Článok 13

V prípade úmrtia vietnamského žiaka počas jeho pobytu v Slovenskej republike slovenská strana zabezpečí jeho pohreb alebo kremáciu v Slovenskej republike. Náklady s tým spojené, ako aj náklady spojené s prepravou urny a s odovzdaním urny a osobného majetku zomretého do Vietnamskej socialistickej republiky uhradí slovenská strana.

Článok 14

Slovenská strana bude vykonávať platby podľa tejto dohody v súlade s devízovými predpismi Slovenskej republiky.

ČASŤ II

ODBORNÁ PRÍPRAVA VIETNAMSKÝCH ŽIAKOV

Článok 15

Odborná príprava vietnamských žiakov bude prebiehať v Slovenskej republike v trojročných učebných odboroch podľa učebných plánov a osnov Slovenskej republiky a bude sa skladať z týchto častí:

a) intenzívna jazyková príprava slovenského jazyka v priebehu prvých šiestich mesiacov po príchode do Slovenskej republiky,

b) odborná príprava, ktorej dĺžka bude závisieť od charakteru učebného odboru, v ktorom sa vietnamskí žiaci budú odborne pripravovať.

Článok 16

Slovenská strana poskytne vietnamským žiakom po ich príchode do Slovenskej republiky bezplatne jednorazové vybavenie zimným ošatením a obuvou v hodnote 3 000 Sk na osobu.

Článok 17

1. Slovenská strana zabezpečí vietnamským žiakom po ich príchode do Slovenskej republiky intenzívnu jazykovú prípravu slovenského jazyka v strediskách jazykovej prípravy, prípadne v stredných odborných učilištiach, v ktorých bude prebiehať odborná príprava.

2. Počas jazykovej prípravy poskytne slovenská strana vietnamským žiakom bezplatné ubytovanie a stravovanie a vreckové vo výške 300 Sk mesačne. Počas choroby dostanú vreckové v rovnakej výške.

Článok 18

1. Odborná príprava vietnamských žiakov sa bude vykonávať v stredných odborných učilištiach v trojročných učebných odboroch podľa učebných plánov a osnov Slovenskej republiky.

2. Počas odbornej prípravy poskytne slovenská strana vietnamským žiakom

a) štipendium vo výške 1 000 Sk mesačne namiesto mesačnej odmeny poskytovanej slovenským žiakom podľa platných predpisov Slovenskej republiky. Výšku štipendia vietnamského žiaka môže vedenie učilišťa po prerokovaní s vedúcim skupiny vietnamských žiakov znížiť z dôvodu neplnenia študijných a pracovných povinností. V stanovenej výške bude štipendium poskytované vietnamským žiakom aj počas prázdnin a počas choroby alebo inej ospravedlnenej neúčasti na odbornej príprave. Počas prípadného pobytu v ústavnom liečebnom zariadení dostanú vietnamskí žiaci iba vreckové vo výške 300 Sk mesačne,

b) v prípade, že vykonávajú v súlade s učebnými plánmi a osnovami v rámci odborného výcviku produktívnu prácu, dostanú namiesto štipendia mesačnú odmenu podľa vykonávanej práce ako slovenskí žiaci. Ak čistá odmena vrátane nemocenského poistenia a náhrada odmien vietnamského žiaka nedosiahnu mesačnú výšku určeného štipendia, poskytne sa mu doplatok až do výšky štipendia,

c) ubytovanie a stravovanie bezplatne,

d) na bezplatné používanie pracovný odev, osobné ochranné pracovné prostriedky a náradie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,

e) bezplatne učebné pomôcky na jazykovú a odbornú prípravu,

f) náhradu škody, ktorá vznikla pri odbornej príprave alebo v priamej súvislosti s ňou, podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak v dôsledku poškodenia zdravia, za ktoré zodpovedá slovenská organizácia, nemôže vietnamský žiak pokračovať v odbornej príprave, a preto sa predčasne vracia späť do Vietnamskej socialistickej republiky, poskytne sa mu okrem náhrady škody podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky aj jednorazové odškodnenie najmenej vo výške štipendia za dobu neukončenej odbornej prípravy a úhrada nákladov spojených s odchodom do Vietnamskej socialistickej republiky,

g) prázdniny v Slovenskej republike ako slovenským žiakom.

3. V deň štátneho sviatku Vietnamskej socialistickej republiky, 2. septembra, ako aj počas dvoch dní na Lunárny nový rok nebude prebiehať jazyková ani odborná príprava.

4. Odborná príprava vietnamských žiakov v trojročných učebných odboroch sa ukončí záverečnou skúškou a v mimoriadnych prípadoch v študijných odboroch maturitnou skúškou. O vykonaných skúškach bude vydané osvedčenie podľa predpisov Slovenskej republiky a vietnamský žiak sa vráti do Vietnamskej socialistickej republiky.

Článok 19

1. Odborná príprava vietnamských žiakov v Slovenskej republike bude prebiehať v skupinách.

2. Vietnamská strana vyšle s každou skupinou jedného vedúceho, ktorý bude ovládať slovenský jazyk. Podmienky na pobyt vedúcich skupín sú rovnaké ako podmienky na pobyt vietnamských žiakov.

ČASŤ III

ODBORNÁ PRÍPRAVA VIETNAMSKÝCH ŽIAKOV NA ZÁKLADE OBCHODNÝCH KONTRAKTOV

Článok 20

Prijať ďalších vietnamských žiakov na odbornú prípravu nad počet uvedený v článku 1 tejto dohody je možné na základe priamych obchodných kontraktov medzi slovenskými a vietnamskými podnikmi.

Článok 21

1. Ustanovenia tejto dohody upravujúce otázky odbornej prípravy vietnamských žiakov na základe humanitnej pomoci a ich pobyt na území Slovenskej republiky sa primerane vzťahujú aj na vietnamských žiakov prijatých na odbornú prípravu podľa článku 20 tejto dohody.

2. Všetky náklady spojené s pobytom a odbornou prípravou vietnamských žiakov prijatých na odbornú prípravu podľa článku 20 tejto dohody budú hradiť slovenskí a vietnamskí obchodní partneri vrátane prípadných nákladov na zdravotnícku starostlivosť a liečebno-preventívnu starostlivosť podľa príslušných predpisov Slovenskej republiky.

ČASŤ IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 22

1. Táto dohoda podlieha schváleniu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov každej zmluvnej strany a nadobudne platnosť dňom výmeny nót. Dohoda nadobudne platnosť dňom doručenia neskoršej nóty. Zmluvné strany sa dohodli na vykonávaní tejto dohody odo dňa jej podpisu.

2. Táto dohoda sa uzaviera na dobu desiatich rokov. Každá zo zmluvných strán ju môže vypovedať nótou. V takom prípade dohoda stráca platnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa jej vypovedania.

3. Táto dohoda môže byť zmenená alebo doplnená so súhlasom oboch zmluvných strán. Návrh zmien alebo doplnkov tejto dohody sa musí druhej zmluvnej strane oznámiť nótou. Zmeny a doplnky nadobudnú platnosť dňom, keď druhá zmluvná strana oznámi písomne súhlas s týmito zmenami alebo s doplnkami.

Dané v Bratislave 27. januára 1994 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a vo vietnamskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Oľga Keltošová v. r.

Za vládu

Vietnamskej socialistickej republiky:

Tran Chi Dao v. r.

Príloha č. 1

Osobný list - vzor

Príloha č. 2

Kritériá na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti vietnamských občanov, ktorí majú byť prijatí na odbornú prípravu v stredných odborných učilištiach Slovenskej republiky

1. Požiadavky na zdravotný stav:

– dobrý telesný vývoj (výška, váha), dobrý stav výživy a svalstva (s vylúčením astenických jedincov),

– súmerný vzrast bez výrazných deformácií chrbtice, horných a dolných končatín,

– zdravá pokožka bez príznakov kožnej choroby, bez väčších jaziev po operáciách a úrazoch, ktoré by ovplyvňovali výkonnosť organizmu,

– dobrý stav zmyslových orgánov, vízus vpravo a vľavo 6/6 bez korekcie, sluch – šepot vpravo i vľavo na 6 m, sluchový aparát bez chorobných zmien,

– vedľajšie dutiny bez patologického nálezu,

– normálny nález na lymfatických uzlinách (bez zväčšených lymfatických uzlín),

– normálny nález respiračného, kardiovaskulárneho, gastrointestinálneho, močovopohlavného a pohybového aparátu, normálny duševný stav, správna inervácia organizmu, centrálneho a periférneho nervového systému, normálna funkcia žliaz s vnútornou sekréciou (vrátane nezväčšenej štítnej žľazy), normálny krvný tlak.

2. Kontraindikácie (ochorenia, pre ktoré nemožno vietnamských občanov vyslať do Slovenskej republiky):

– tuberkulóza všetkých foriem (i mimopľúcnych), lepra, mor,

– všetky pohlavné choroby,

– AIDS,

– neurózy, psychopatie, psychózy, epilepsie,

– poúrazové stavy, deformácie vrodené i získané, ktoré znižujú pracovnú schopnosť,

– astenický habitus,

– ťažšie poruchy výživy,

– závažné choroby srdca a ciev (napr. chlopňové chyby),

– chronické choroby dýchacích orgánov (chronické bronchitídy, asthma bronchiale a pod.),

– chronické choroby močových ciest a obličiek,

– choroby pečene (napr. zápal pečene, cirhóza a pod.) a zažívacích orgánov (žalúdočný a dvanástnikový vred, chronická kolitída a pod.),

– nádorové ochorenia,

– chyby zraku (nutná korekcia okuliarmi), poruchy farbocitu,

– aktívna forma trachómu a stavy po nedostatočne liečenom trachóme,

– poruchy sluchu (i jednostranná nedoslýchavosť, stredoušné zápaly a pod.),

– bacilonosičstvo brušného týfusu, paratýfusu AB, shigel, salmonel,

– akútna forma parazitárneho ochorenia,

– u žien tehotenstvo a poruchy menštruačného cyklu,

– ďalšie celkové ochorenia (endokrinopatie, diabetes, kožné ochorenia s výnimkou ľahkých foriem: dermatitis, akné a pod.),

– stav po prekonanej reumatickej horúčke,

– ochorenie na maláriu.

3. Požadované vyšetrenia:

Pozri priloženú schému (príloha č. 3).

Príloha č. 3

Lekárske vyšetrenie - vzor

Príloha č. 4

Formulár potvrdenia o zdravotnom stave - Vzor