Vyhláška č. 45/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 304/1994 Z. z. o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania služieb v ústavoch sociálnej starostlivosti, o úhrade za služby a o vreckovom

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-45
Čiastka 17/1996
Platnosť od 21.02.1996 do30.06.1998
Účinnosť od 01.03.1996 do30.06.1998
Zrušený 195/1998 Z. z.
Znenie 01.03.1996

45

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zo 14. februára 1996,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 304/1994 Z. z. o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania služieb v ústavoch sociálnej starostlivosti, o úhrade za služby a o vreckovom

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 93 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z. a § 39 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 304/1994 Z. z. o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania služieb v ústavoch sociálnej starostlivosti, o úhrade za služby a o vreckovom sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 6 znie:

(6) Za zaopatrenie sa na účely tejto vyhlášky považuje najmä

a) upratovanie,

b) pranie, žehlenie a mangľovanie posteľnej bielizne a iného textilu,

c) pranie, čistenie a žehlenie osobného šatstva,

d) príprava stravy,

e) poskytovanie služieb osobnej hygieny, ošetrovateľských úkonov a ostatných úkonov nahrádzajúcich samoobsluhu, ak nepatria do zdravotnej starostlivosti a ak ich poskytovanie vyžaduje zdravotný stav občana4).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4) znie:

4) § 70 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z.
§ 36 a 37 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 123/1990 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 260/1990 Zb.
§ 16 písm. b) č. 3 a 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z.“.

2. V § 4 ods. 7 znie:

(7) Výška úhrady za zaopatrenie podľa § 3 ods. 6 písm. a), b), c) a d) za jeden deň je pri

a) celoročnom a týždennom pobyte 7,00 Sk,
b) dennom pobyte
1. do štyroch hodín 1,50 Sk,
2. nad štyri hodiny 3,00 Sk.".

7,00 Sk,

3. V § 4 ods. 8 znie:

(8) Výška úhrady za zaopatrenie podľa § 3 ods. 6 písm. e) za jeden deň je pri

a) celoročnom pobyte
  1. pri čiastočnej bezvládnosti občana   7,50 Sk,
  2. pri prevažnej bezvládnosti občana 12,50 Sk,
  3. pri úplnej bezvládnosti občana 17,50 Sk,
b) týždennom pobyte
  1. pri čiastočnej bezvládnosti občana 6,80 Sk,
  2. pri prevažnej bezvládnosti občana 11,30 Sk,
  3. pri úplnej bezvládnosti občana 15,90 Sk,
c) dennom pobyte
  1. pri čiastočnej bezvládnosti občana 3,40 Sk,
  2. pri prevažnej bezvládnosti občana 5,60 Sk,
  3. pri úplnej bezvládnosti občana 7,90 Sk.".

4. V § 5 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Ústav vráti občanovi alebo občan doplatí ústavu úhradu za stravu3) na základe počtu odobratých jedál najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.“.

Doterajšie odseky 4, 5, 6, 7, 8 a 9 sa označujú ako odseky 5, 6, 7, 8, 9 a 10.

5. V § 5 v novooznačenom odseku 5 sa na konci pripája táto veta:

„Pri prijatí do ústavu počas kalendárneho mesiaca občan platí za tento mesiac odo dňa nástupu do ústavu pomernú časť úhrady za nevyhnutné služby podľa počtu dní pobytu v ústave.“.

6. V § 5 v novooznačenom odseku 6 sa za slovo „ústavu9)“ vkladajú slová „a za dni poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach“.

7. V § 5 novooznačený odsek 7 znie:

(7) Ústav vráti občanovi pomernú časť zo zaplatenej úhrady za dni pobytu mimo ústavu9) a za dni poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach najneskôr v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.“.

8. V § 8 ods. 4 znie:

(4) Výška úhrady za zaopatrenie podľa § 3 ods. 6 písm. e) za jeden deň je pri

a) celoročnom pobyte
  1. ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť15,00 Sk, 
  2.  ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť25,00 Sk,
b)  týždennom pobyte 
  1.  ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť 13,60 Sk,
  2. ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť22,70 Sk, 
c)   dennom pobyte do štyroch hodín 
  1. ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť  3,20 Sk, 
  2.  ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť   5,70 Sk,
d) dennom pobyte nad štyri hodiny
  1. ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť  6,50 Sk, 
  2. ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť11,40 Sk.". 

9. V § 8 ods. 5 sa slová „§ 5 ods. 2, 3 a 9“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 2, 3, 4 a 10“.

10. V § 8 ods. 6 v štvrtej vete sa slová „sa príplatok k prídavkom na deti14) vzhľadom na hranicu príjmu nevypláca“ nahrádzajú slovami „nie sú splnené podmienky nároku na príplatok k prídavkom na deti16) na dieťa umiestnené v ústave“.

11. V § 8 ods. 7 sa na konci pripája táto veta:

„Pri prijatí do ústavu počas kalendárneho mesiaca platiteľ úhrady platí za tento mesiac odo dňa nástupu do ústavu pomernú časť úhrady za nevyhnutné služby podľa počtu dní pobytu v ústave.“.

12. V § 8 sa vypúšťa odsek 9.

Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 9 a 10.

13. V § 8 v novooznačenom odseku 9 sa za slovo „ústavu9)“ vkladajú slová „a za dni poskytovania zdravotnej starostlivosti dieťaťu v zdravotníckych zariadeniach“, bodkočiarka sa nahrádza bodkou a text za bodkočiarkou sa vypúšťa.

14. V § 8 novooznačený odsek 10 znie:

(10) Ústav vráti platiteľovi úhrady pomernú časť zo zaplatenej úhrady za nevyhnutné služby za dni pobytu dieťaťa mimo ústavu9) a za dni poskytovania zdravotnej starostlivosti dieťaťu v zdravotníckych zariadeniach najneskôr v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.“.

15. V § 9 ods. 3 sa slová „nevyhnutné služby podľa § 8“ nahrádzajú slovami „stravovanie, bývanie a zaopatrenie podľa § 3 ods. 6 písm. a), b), c) a d)“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 1996.


Oľga Keltošová v. r.