Vyhláška č. 43/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-43
Čiastka 16/1996
Platnosť od 20.02.1996 do31.08.2008
Účinnosť od 01.03.1996 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.
Znenie 01.03.1996

43

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 26. januára 1996

o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 6 ods. 4 písm. h) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a § 42 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Základné ustanovenia

(1) Výchovné poradenstvo a špeciálnopedagogické poradenstvo poskytované poradenským zariadením tvoria systém pomoci deťom v prevencii problémového vývinu, vo výchove a vzdelávaní v základných školách, stredných školách, špeciálnych školách a školských zariadeniach, v rodine, pri voľbe štúdia a povolania; podieľajú sa na riešení otázok poznávacieho, osobnostného a sociálneho vývinu, náročných životných situácií a uplatnenia sa v spoločnosti.

(2) Výchovné poradenstvo poskytované poradenským zariadením (ďalej len „výchovné poradenstvo“) obsahuje odbornú psychologickú a pedagogickú starostlivosť o deti, metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom škôl a zákonným zástupcom detí v oblasti výchovy a vzdelávania, profesijnú orientáciu žiakov a otázky prevencie delikventného vývinu detí.

(3) Špeciálnopedagogické poradenstvo poskytované poradenským zariadením (ďalej len „špeciálnopedagogické poradenstvo“) obsahuje odbornú starostlivosť o zdravotne postihnuté deti a postihnutím ohrozené deti, ktorú vykonáva prostredníctvom diagnostických, psychologických, psychoterapeutických, špeciálnopedagogických, rehabilitačných, poradenských a metodických činností; formou ambulantnej starostlivosti, krátkodobých tréningových pobytov a návštev v prostredí, v ktorom dieťa žije, osobitnú pozornosť venuje ich sociálnej integrácii.

§ 2

Zriaďovanie a zrušovanie poradenských zariadení

(1) Zriaďovateľ poradenského zariadenia v návrhu na jeho zaradenie do siete týchto zariadení uvedie

a) označenie zriaďovateľa,

b) dátum zriadenia poradenského zariadenia,

c) vymedzenie účelu a tomu zodpovedajúceho predmetu činnosti,

d) označenie štatutárneho orgánu,

e) určenie času, na ktorý sa zriaďuje.

(2) Zriaďovateľ poradenského zariadenia na udelenie súhlasu na jeho zriadenie predloží

a) výpis z registra trestov, ak je zriaďovateľom fyzická osoba,

b) stanovisko obce k zriadeniu zariadenia, ak obec nie je jeho zriaďovateľom,

c) doklad o finančnom a materiálnom zabezpečení,

d) potvrdenie príslušného štátneho, okresného (obvodného) hygienika a inšpektorátu bezpečnosti práce o tom, že priestory zariadenia vyhovujú hygienickým a bezpečnostným predpisom,

e) stanovisko príslušného orgánu štátnej správy v školstve, ak zriaďovateľom nie je tento orgán.

(3) Návrh zriaďovateľa na vyradenie poradenského zariadenia zo siete týchto zariadení a na jeho zrušenie obsahuje

a) dôvod zrušenia,

b) stanovisko príslušného orgánu štátnej správy v školstve, ak zriaďovateľom nie je tento orgán,

c) stanovisko obce, ak nie je zriaďovateľom obec.

(4) Zriaďovateľ predkladá návrhy podľa odsekov 1 až 3 ministerstvu do 15. mája príslušného kalendárneho roka.

§ 3

Pedagogicko-psychologická poradňa

Pedagogicko-psychologická poradňa

a) uskutočňuje psychologické vyšetrenia a pedagogickú diagnostiku,

b) zisťuje príčiny problémov v osobnostnom, vzdelávacom, sociálnom a profesijnom vývine detí,

c) pomáha osobnostnému a sociálnemu vývinu detí,

d) zúčastňuje sa na riešení výchovných a vzdelávacích problémov,

e) zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti reedukačnú a psychoterapeutickú odbornú starostlivosť,

f) poskytuje konzultácie deťom, ich zákonným zástupcom a pedagógom,

g) vypracúva pre zákonných zástupcov a s ich písomným súhlasom pre školy, orgány štátnej správy v školstve a pre zariadenia starostlivosti o deti v pôsobnosti iných orgánov štátnej správy (ďalej len „orgán“) informácie o psychologickom vyšetrení a podklady pre návrhy na rozhodovanie o zaradení alebo o preradení detí do špeciálnych škôl,

h) vypracúva stanoviská a predkladá príslušným orgánom návrhy na zlepšenie psychického a sociálneho vývinu detí,

i) podieľa sa na spracúvaní profesijných a študijných informácií a spolu s informáciami o trhu práce ich poskytuje žiakom, ich zákonným zástupcom a výchovným poradcom,

j) poskytuje odbornú a metodickú pomoc výchovným poradcom a školským psychológom; na požiadanie aj školským špeciálnym pedagógom a iným orgánom.

§ 4

Špeciálnopedagogická poradňa

Špeciálnopedagogická poradňa

a) podieľa sa na výchove a vzdelávaní zdravotne postihnutých detí, zabezpečuje aktívnu účasť ich rodín a poskytuje rehabilitačné a terapeutické služby,

b) zabezpečuje komplexný diagnostický proces a na základe získaných poznatkov vypracúva návrh na primeraný spôsob výchovy a vzdelávania zdravotne postihnutých detí,

c) sleduje a vyhodnocuje vhodnosť zaškolenia a školský vývin zdravotne postihnutých detí,

d) spolupracuje s pedagógmi škôl a školských zariadení najmä pri individuálnych formách výchovy a vzdelávania zdravotne postihnutých detí,

e) vykonáva poradenskú činnosť pre zdravotne postihnuté deti v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovy k manželstvu a rodičovstvu,

f) zapožičiava zdravotne postihnutým deťom, ktoré sú v starostlivosti poradne, na čas potreby kompenzačné pomôcky,

g) pripravuje pre príslušné orgány podklady na rozhodovanie o zaradení alebo o preradení detí do materských škôl a základných škôl alebo do špeciálnych škôl,

h) poskytuje odbornú pomoc pedagógom, školským psychológom, výchovným poradcom a príslušným orgánom,

i) podieľa sa na tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód a postupov,

j) vypracúva metodické materiály.

§ 5

Detské integračné centrum

(1) Detské integračné centrum

a) zabezpečuje odbornú starostlivosť s rôznymi druhmi špeciálnopedagogických potrieb,

b) poskytuje služby v rozsahu uvedenom v § 4.

(2) Materská škola zriadená pri detskom integračnom centre zabezpečuje formou dennej starostlivosti predškolskú výchovu.1)

§ 6

Výchovný poradca

(1) Výchovný poradca pôsobí v základných školách, stredných školách, špeciálnych školách, a ak je to účelné, aj v školských zariadeniach.

(2) Funkcia výchovného poradcu sa obsadzuje z radov pedagogických pracovníkov školy. Za plnenie úloh výchovný poradca zodpovedá riaditeľovi školy; úlohy plní popri svojej pedagogickej činnosti.

(3) Výchovný poradca

a) plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí,

b) venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom,

c) poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na stredných školách a na vysokých školách a pri voľbe povolania,

d) sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti.

§ 7

Školský psychológ

(1) Školský psychológ môže byť v pracovnom pomere s poradenským zariadením alebo so školou.

(2) Školský psychológ

a) poznáva osobnosť žiaka z hľadiska osobnostného, poznávacieho, emocionálneho a sociálneho vývinu; osobitnú pozornosť venuje žiakom s problémami v učení, žiakom s poruchami správania, tým, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách, nadaným a talentovaným žiakom,

b) navrhuje výchovné a vzdelávacie prístupy a zúčastňuje sa na ich plnení,

c) podieľa sa na profesijnej orientácii a poradenstve pre voľbu povolania, na výchove k partnerstvu a rodičovstvu a na rozvoji osobnosti a medziľudských vzťahov.

(3) Školský psychológ poskytuje zákonným zástupcom konzultácie a informácie a spolupracuje s nimi pri výchove a vzdelávaní žiakov a pri voľbe ich povolania.

(4) Školský psychológ

a) poskytuje poradenské služby pedagógom v oblasti duševného vývinu žiakov a spolupracuje s nimi pri ich profesijnom a osobnostnom rozvoji,

b) navrhuje formy a metódy prekonávania psychickej záťaže vyplývajúce z pedagogického procesu.

(5) Školský psychológ

a) podieľa sa na výbere žiakov do rôznych foriem špecializovaného vzdelávania a na ich zaraďovaní a preraďovaní do špeciálnych škôl,2)

b) predkladá návrhy na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej práce školy.

§ 8

Školský špeciálny pedagóg

(1) Školský špeciálny pedagóg môže byť v pracovnom pomere s poradenským zariadením alebo so školou. V jednej škole môže byť aj viac školských špeciálnych pedagógov.

(2) Školský špeciálny pedagóg

a) podieľa sa na vypracúvaní individuálneho plánu vzdelávania dieťaťa a na jeho výchove a vzdelávaní,

b) poskytuje individuálne špeciálnopedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby.

(3) Školský špeciálny pedagóg poskytuje zákonným zástupcom konzultačné a poradenské služby. V nadväznosti na individuálny plán vzdelávania dieťaťa plní jeho čiastkové ciele v rodine.

(4) Školský špeciálny pedagóg

a) poskytuje konzultácie, odborné poradenské služby a metodickú pomoc pedagógom,

b) sprostredkúva informácie a styk s poradenskými zariadeniami.

(5) Školský špeciálny pedagóg predkladá návrhy a podnety na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacej práce so zdravotne postihnutými deťmi a s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami.

Spoločné ustanovenia

§ 9

(1) Psychologické vyšetrenie dieťaťa nemožno vykonať bez písomného súhlasu jeho zákonného zástupcu, ak zákon neustanovuje inak.3)

(2) Ak je ohrozené duševné zdravie dieťaťa, možno mu poskytnúť pomoc; o poskytnutí pomoci a o vykonaní psychologického vyšetrenia sa bezodkladne informuje zákonný zástupca dieťaťa, a ak je to v záujme dieťaťa, aj príslušný orgán starostlivosti o rodinu a dieťa.4)

(3) Pri poskytovaní poradenskej činnosti5) poradenské zariadenia spolupracujú s územnými štátnymi orgánmi práce6) a inými orgánmi, právnickými osobami a fyzickými osobami.

§ 10

Organizačný poriadok poradenského zariadenia schvaľuje riaditeľ poradenského zariadenia po vyjadrení zriaďovateľa.


§ 11

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 99/1980 Zb. o výchovnom poradenstve.

§ 12

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 1996.


Eva Slavkovská v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach.

2) § 14 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách.

3) Napríklad zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

4) Zákon Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov.

5) Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 251/1993 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah a podmienky poskytovania poradenskej činnosti úradmi práce.

6) § 5, § 12 ods. 1 písm. d) bod 1 a § 13 písm. ch) zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov.