Nález č. 4/1996 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 20. decembra 1995 vo veci vyslovenia nesúladu § 24 ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov s Ústavou Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-4
Čiastka 1/1996
Platnosť od 05.01.1996
Účinnosť od 05.01.1996
Aktuálne znenie 05.01.1996

4

NÁLEZ

Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 20. decembra 1995

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu JUDr. Milana Čiča a zo sudcov JUDr. Júliusa Černáka, JUDr. Anny Danielčákovej, JUDr. Jána Drgonca, JUDr. Jána Klučku, JUDr. Viery Mrázovej, JUDr. Štefana Ogurčáka, JUDr. Richarda Rapanta, JUDr. Miloša Seemanna a JUDr. Tibora Šafárika vo veci navrhovateľa skupiny 40 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej poslancom JUDr. Robertom Ficom, CSc., proti Národnej rade Slovenskej republiky, zastúpenej JUDr. Bartolomejom Kuncom, CSc., o vyslovenie nesúladu § 10 ods. 1, § 22, § 24, § 25, § 26, § 26a, § 28 ods. 3 písm. 1) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov s Ústavou Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 20. decembra 1995 takto

rozhodol:

1. Ustanovenie § 24 ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov nie je v súlade s čl. 12 ods. 1 druhou vetou v spojitosti s čl. 13 a s čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

2. Vo zvyšnej časti sa návrhu nevyhovuje.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky strácajú ustanovenia § 24 ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov účinnosť. Ak Národná rada Slovenskej republiky neuvedie tieto ustanovenia zákona do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, strácajú po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu platnosť.

Predseda

Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Milan Čič v. r.