Zákon č. 381/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Protidrogovom fonde

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-381

(v znení č. 168/2008 Z. z.)

Čiastka 130/1996
Platnosť od 28.12.1996 do30.04.2011
Účinnosť od 01.06.2008 do30.04.2011
Zrušený 121/2011 Z. z.
Znenie 01.06.2008

381

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 12. decembra 1996

o Protidrogovom fonde

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Základné ustanovenia

(1) Zriaďuje sa Protidrogový fond (ďalej len „fond“) ako neštátny účelový fond, ktorý sústreďuje a poskytuje peňažné prostriedky na prevenciu drogových závislostí, na liečbu a resocializačnú pomoc drogovo závislým osobám vo verejnom záujme.

(2) Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave a zapisuje sa do obchodného registra.

(3) Podrobnosti o činnosti fondu a jeho organizácii upraví štatút fondu.

§ 2

Orgány fondu

Orgány fondu sú

a) rada fondu,

b) riaditeľ fondu,

c) dozorná rada fondu.

§ 3

Rada fondu

(1) Najvyšší orgán fondu je rada fondu (ďalej len „rada“).

(2) Rada má 17 členov. Predsedom rady je podpredseda vlády Slovenskej republiky. Ďalšími členmi rady sú minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, minister školstva Slovenskej republiky, minister zdravotníctva Slovenskej republiky a minister vnútra Slovenskej republiky. Členstvo v rade u týchto členov je viazané na výkon funkcie.

(3) Ďalších členov rady vymenúva a odvoláva predseda rady po jednom zo zástupcov Ministerstva financií Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Slovenskej lekárskej komory a vyšších územných celkov a troch členov vymenúva zo zástupcov občianskych združení, ktorých činnosť je zameraná na protidrogovú problematiku, neziskových organizácií, ďalších zástupcov územnej samosprávy a troch členov vymenúva z expertov na prevenciu drogových závislostí, liečbu a resocializačnú pomoc drogovo závislým osobám.

(4) Členstvo v rade je čestné a nezastupiteľné; člena rady, ktorý je ministrom, môže v odôvodnených prípadoch zastupovať štátny tajomník v celom rozsahu jeho práv a povinností.

(5) Do pôsobnosti rady patrí najmä

a) rozhodovať o poskytnutí prostriedkov z fondu a ich výške,

b) voliť a odvolávať členov dozornej rady fondu,

c) schvaľovať štatút rady fondu a rokovací poriadok fondu,

d) schvaľovať rozpočet fondu,

e) schvaľovať ročnú účtovnú závierku fondu a výročnú správu o činnosti fondu za predchádzajúci rok,

f) schvaľovať plán činnosti fondu na nasledujúci rok,

g) voliť a odvolávať riaditeľa fondu,

h) vytvárať odborné poradné komisie rady.

(6) Rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platné rozhodnutie rady je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu rady.

(7) Člen rady a člen odbornej poradnej komisie rady má nárok na náhradu cestovných výdavkov1) spojených s výkonom funkcie.

§ 4

Riaditeľ fondu a ostatní zamestnanci fondu

(1) Na čele fondu je riaditeľ fondu. Voľbou sa riaditeľovi fondu zakladá pracovný pomer. Riaditeľ fondu je štatutárnym orgánom fondu a za svoju činnosť zodpovedá rade.

(2) Riaditeľ fondu zabezpečuje a plní rozhodnutia rady.

(3) Na odmeňovanie riaditeľa fondu a ostatných zamestnancov fondu sa vzťahuje osobitný predpis.2)

§ 5

Dozorná rada fondu

(1) Dozorná rada je kontrolným orgánom fondu; skladá sa z piatich členov, ktorých volí a odvoláva rada.

(2) Dozorná rada kontroluje činnosť fondu a hospodárenie s prostriedkami fondu. O výsledku vykonaných kontrol informuje radu.

(3) Dozorná rada sa vyjadruje o účtovnej závierke fondu a o výročnej správe a činnosti fondu za predchádzajúci rok.

(4) Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti fondu a kontrolovať, či účtovné záznamy sú vedené v súlade so skutočnosťou a či sa činnosť fondu uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými predpismi a štatútom.

§ 6

Tvorba fondu

Zdrojmi fondu sú

a) dary a príspevky od tuzemských a zahraničných právnických osôb alebo fyzických osôb,

b) úroky z prostriedkov fondu,

c) zmluvne dohodnuté sankcie za neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky fondu,

d) dotácie zo štátneho rozpočtu,3) finančné granty a finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie,

e) ďalšie zdroje, ak tak ustanoví osobitný všeobecne záväzný právny predpis.

§ 7

Použitie prostriedkov fondu

(1) Prostriedky fondu možno použiť na financovanie

a) preventívnych, liečebných a resocializačných programov alebo aktivít zameraných na boj proti drogám,

b) projektov v oblasti zberov a vyhodnocovania informácií zameraných na boj proti drogám,

c) vzdelávania pedagogických, zdravotníckych a kultúrno-osvetových pracovníkov4) a fyzických osôb zabezpečujúcich protidrogovú prevenciu v sociálnej, zdravotnej a kultúrno-osvetovej oblasti,

d) preventívnych, liečebných a resocializačných aktivít mimovládnych subjektov zameraných na boj proti drogám,

e) edičnej činnosti zameranej na boj proti drogám,

f) vedeckovýskumných projektov v oblasti prevencie užívania drog,

g) medzinárodných programov zameraných na prevenciu drogových závislostí a na boj proti drogám,

h) vybraných investičných akcií a nákupu zdravotníckej techniky, nákupu ostatného materiálno-technického vybavenia potrebného na prevenciu, liečbu a resocializáciu drogovo závislých osôb,

ch) správy fondu.

(2) Prostriedky fondu použité na financovanie správy fondu, okrem nákladov na vedenie účtov a bankové služby, nesmú za rok prekročiť 2 500 000 Sk.

§ 8

Poskytovanie prostriedkov fondu

(1) O poskytnutí prostriedkov fondu rozhoduje rada. Na toto rozhodovanie sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.5)

(2) Prostriedky fondu možno poskytnúť len tuzemskej právnickej osobe alebo fyzickej osobe (ďalej len „žiadateľ“) na základe jej písomnej žiadosti. Žiadateľ je povinný uzavrieť s fondom zmluvu, v ktorej sa dohodnú podmienky poskytnutia prostriedkov z fondu, ako aj sankcie za porušenie týchto podmienok.

(3) Na poskytnutie prostriedkov z fondu nie je právny nárok.

(4) Zdroje fondu uvedené v § 6 písm. a) sa poskytnú na účely určené darcom, ak si to darca pri darovaní vyhradil.

(5) Žiadatelia, ktorým sa poskytli prostriedky z fondu, sú povinní podávať fondu písomné informácie o spôsobe ich použitia.

(6) Ten, kto neoprávnene použil alebo zadržal prostriedky fondu, je povinný neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky vrátiť fondu a zaplatiť zmluvne dohodnuté sankcie.

§ 9

Hospodárenie fondu

(1) Hospodárenie fondu sa riadi rozpočtom fondu na príslušný kalendárny rok. Na hospodárenie s prostriedkami fondu, ktoré sa poskytli zo štátneho rozpočtu, sa vzťahujú osobitné predpisy.6)

(2) Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá rada fondu.

(3) Prostriedky fondu sa vedú na účte v banke.7)

(4) Fond je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu.8) Hospodárenie s prostriedkami fondu a účtovná závierka a súlad výročnej správy s účtovnou závierkou musia byť overené audítorom.9)

(5) Zostatok prostriedkov fondu prechádza do nasledujúceho roka okrem prostriedkov podľa § 6 písm. d).


§ 9a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2008

Účtovná závierka podľa tohto zákona sa overuje audítorom po prvýkrát za účtovné obdobie roku 2008.

§ 10

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1997.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 4 písm. a) zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách.

2) Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.

3) § 6 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.

4) § 50 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. (úplné znenie č. 350/1994 Z. z.).

5) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

6) § 6, 10 a 47 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.

7) § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.

8) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z.

9) Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.