Oznámenie č. 372/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 9. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-372
Čiastka 128/1996
Platnosť od 21.12.1996
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda záväznosť 1. januára 1997.

Pôvodný predpis 21.12.1996

372

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a podľa položky č. 6 časti I/A výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami

výmer z 13. decembra 1996 č. Z-10/1996, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 9. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996.

Výmerom sa určujú maximálne ceny nových tuzemských i dovážaných liečiv a zdravotníckych pomôcok.

Výmer nadobúda záväznosť 1. januára 1997.

Výmer je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 16/1996 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.