Opatrenie č. 367/1996 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23/1995 Z. z., ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 159/1995 Z. z. a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 212/1996 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-367
Čiastka 128/1996
Platnosť od 21.12.1996 do30.06.2002
Pôvodný predpis 21.12.1996

367

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 8. novembra 1996,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23/1995 Z. z., ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 159/1995 Z. z. a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 212/1996 Z. z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 1 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23/1995 Z. z., ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 159/1995 Z. z. a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 212/1996 Z. z., sa mení a dopĺňa takto:

§ 1 sa mení a dopĺňa takto:

Krajina Menový kód Mena Stravné (denná sadzba)
Austrália AUD austrálsky dolár 50
Estónsko USD US dolár 25
Chile USD US dolár 35
Irán USD US dolár 20
Keňa USD US dolár 35
Lotyšsko USD US dolár 25
Mexiko USD US dolár 35
Nórsko NOK nórska koruna 280
Pakistan USD US dolár 27
Taliansko ITL talianska líra 65000

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Sergej Kozlík v. r.