Oznámenie č. 365/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti rezortu Ministerstva financií Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-365
Čiastka 128/1996
Platnosť od 21.12.1996 do31.10.2001
Zrušený 241/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Pôvodný predpis 21.12.1996

365

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov vydalo

výnos z 2. decembra 1996 č. 20294/96-351, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti rezortu Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Výnos upravuje v prílohách základné skutočnosti tvoriace predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva v oblasti obrany štátu, bezpečnosti štátu, medzinárodných stykov, hospodárskych záujmov štátu, ako aj v oblasti činnosti rezortu Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 16/1996 Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.