Vyhláška č. 364/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o podmienkach poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-364
Čiastka 128/1996
Platnosť od 21.12.1996 do30.04.2000
Účinnosť od 01.01.1997 do30.04.2000
Zrušený 138/2000 Z. z.
Znenie 01.01.1997

364

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

zo 16. decembra 1996,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o podmienkach poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 128/1991 Zb. o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 176/1992 Zb. o podmienkach poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 2 znie:

(2) Na účely tejto vyhlášky sa za celkové náklady považujú predpokladané náklady stavby, v ostatných prípadoch všetky predpokladané náklady potrebné na realizovanie akcie.“.

2. V § 7 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „projektanta, dodávateľa, autora riešenia,“.

3. V § 7 ods. 2 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) spôsob výberu dodávateľa2).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2) znie:

2) § 2 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1996 Z. z.“.

4. V § 7 ods. 3 znie:

(3) Žiadateľ o poskytnutie prostriedkov na investičnú akciu k žiadosti priloží

a) vybrané časti projektovej dokumentácie, a to rozpočet, súhrnnú technickú správu a situačný výkres,

b) stavebné povolenie,3)

c) rozhodnutie a stanoviská k dopadom na životné prostredie podmieňujúce povolenie stavby,4)

d) dohodu o združení prostriedkov, ak bola uzavretá.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3) a 4) znejú:

3) § 54 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

4) Napríklad § 8 a 13 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon), § 4 zákona č. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1993 Z. z., § 27 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1997.


Jozef Zlocha v. r.