Vyhláška č. 363/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vzore na vyhotovenie prepravného poriadku v cestnej doprave

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-363
Čiastka 128/1996
Platnosť od 21.12.1996 do29.02.2012
Účinnosť od 01.01.1997 do29.02.2012
Zrušený 56/2012 Z. z.
Znenie 01.01.1997

363

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 5. decembra 1996

o vzore na vyhotovenie prepravného poriadku v cestnej doprave

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Úvodné ustanovenie

(1) Dopravca vykonáva cestnú dopravu podľa vlastného prepravného poriadku vyhotoveného podľa tohto vzoru. Prepravný poriadok sa vydáva pre

a) autobusovú dopravu,

b) taxislužbu,

c) nákladnú cestnú dopravu.

(2) Prepravný poriadok obsahuje všetky podmienky dopravcu potrebné na uzavretie

a) zmluvy o preprave osôb v autobusovej doprave a taxislužbe,1)

b) zmluvy o preprave nákladu (vecí).2)

(3) Obsah prepravného poriadku je voči cestujúcim, odosielateľom a príjemcom vecí odo dňa jeho zverejnenia a sprístupnenia3) súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy.4)

(4) Prepravný poriadok neupravuje veci patriace podľa zákona do cestovného poriadku alebo do tarify.

§ 2

Prepravný poriadok autobusovej dopravy

(1) Prepravný poriadok autobusovej dopravy obsahuje podmienky dopravcu na uzavretie zmluvy o preprave osôb a jej obsah, a to v členení na pravidelnú autobusovú dopravu a na nepravidelnú autobusovú dopravu.

(2) V prepravnom poriadku autobusovej dopravy dopravca podrobne rozpracuje jednotlivé ustanovenia právnych predpisov o cestnej doprave, ustanovenia Občianskeho zákonníka o zmluve o preprave osôb a ustanovenia Obchodného zákonníka o obchodných vzťahoch, ako aj podmienky týkajúce sa rozsahu prepravnej povinnosti obsiahnuté v dopravnej licencii alebo v živnostenskej koncesii a v zmluve o výkone vo verejnom záujme, upravené na vlastné podnikanie v autobusovej doprave.

(3) V prepravnom poriadku autobusovej dopravy sa uvedie

a) rozsah autobusovej dopravy, ktorý dopravca vykonáva (pravidelná autobusová doprava a nepravidelná autobusová doprava, mestská, prímestská a diaľková pravidelná autobusová doprava, vnútroštátna autobusová doprava a medzinárodná autobusová doprava),

b) vymedzenie podmienok potrebných na uzavretie zmluvy o preprave osôb medzi dopravcom a cestujúcim v pravidelnej autobusovej doprave, najmä vznik a rozsah prepravnej povinnosti a prevádzkovej povinnosti dopravcu, ako aj medzi dopravcom a objednávateľom v nepravidelnej autobusovej doprave,

c) postavenie cestujúceho v pravidelnej autobusovej doprave a v nepravidelnej autobusovej doprave, najmä jeho práva a povinnosti pred začatím prepravy, počas prepravy a pri jej neuskutočnení, nedokončení alebo omeškaní, a postup uplatňovania zodpovednosti za nedodržanie podmienok prepravy a za stratu alebo za poškodenie batožiny,

d) okruh cestujúcich, ktorí majú v pravidelnej autobusovej preprave prednostné práva, najmä prednosť pri nastupovaní, vyhradené miesta na sedenie, právo na sprievodcu alebo na cvičeného psa, a podmienky prepravy cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu,

e) okruh cestujúcich, ktorí sú z pravidelnej autobusovej prepravy vylúčení a ktorých možno z uskutočňovanej prepravy vylúčiť, s podrobným uvedením podmienok vylúčenia,

f) úprava vzťahu cestujúceho a členov osádky autobusu počas prepravy, najmä pravidlá správania cestujúcich a osádky v autobuse bezprostredne pred začatím prepravy, počas prepravy a po jej skončení,

g) oprávnenia a povinnosti pri kontrole cestovných lístkov v pravidelnej autobusovej doprave,

h) rozsah prepravy príručnej batožiny, cestovnej batožiny, domácich zvierat a autobusových zásielok a podmienky, za ktorých sa ich preprava uskutoční a za ktorých ich možno z prepravy vylúčiť, okruh vecí, ktoré sú z prepravy celkom vylúčené, prípadne ktoré možno prepravovať v obmedzenom rozsahu alebo za splnenia určitých podmienok, ako aj pravidlá prehliadky podozrivej alebo opustenej batožiny,

ch) veci týkajúce sa cestovných lístkov, batožinových lístkov a miesteniek v pravidelnej autobusovej doprave, najmä pravidlá ich rezervovania, vydávania a preukazovania sa nimi pri kontrole, neplatnosti lístkov a miesteniek, prípadne možnosti náhrady za ich stratu,

i) podmienky odstúpenia od zmluvy v nepravidelnej autobusovej doprave a vyrovnania vzájomných záväzkov, ktoré z toho zmluvným stranám vyplývajú,

j) pravidlá nakladania s nájdenými vecami,

k) postup osádky autobusu, dispečera a iných osôb v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu, úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúceho alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, osádky autobusu alebo iných osôb, a práva a povinnosti cestujúcich počas mimoriadnej udalosti.

§ 3

Prepravný poriadok taxislužby

(1) Prepravný poriadok taxislužby obsahuje podmienky dopravcu na uzavretie zmluvy o preprave osôb v taxislužbe a jej obsah. V prepravnom poriadku taxislužby dopravca podrobne rozpracuje ustanovenia predpisov o cestnej doprave týkajúce sa taxislužby, ustanovenia Občianskeho zákonníka o zmluve o preprave osôb a ustanovenia Obchodného zákonníka o obchodných záväzkových vzťahoch, ako aj podmienky na výkon taxislužby určené v živnostenskej koncesii.

(2) V prepravnom poriadku taxislužby sa uvedie

a) vymedzenie podmienok potrebných na uzavretie zmluvy o preprave osôb objednávkovou službou alebo s vodičom, najmä vznik a rozsah prepravnej povinnosti a prevádzkovej povinnosti dopravcu,

b) postavenie cestujúceho v taxislužbe, najmä jeho práva a povinnosti pred začatím prepravy, počas prepravy a pri jej neuskutočnení, nedokončení alebo omeškaní, a postup uplatňovania zodpovednosti za nedodržanie podmienok zmluvy o preprave osôb, najmä zliav a náhrad,

c) okruh osôb, s ktorými možno prednostne uzavrieť zmluvu o preprave osôb, s uvedením dôvodov, pre ktoré možno s niekým prednostne uzavrieť zmluvu o preprave osôb,

d) okruh osôb, ktoré sú z prepravy taxislužbou vylúčené a ktoré možno z uskutočňovanej prepravy vylúčiť, s podrobným uvedením podmienok vylúčenia,

e) úprava vzťahu cestujúceho a vodiča, najmä pravidlá správania cestujúceho a vodiča v osobnom aute taxislužby bezprostredne pred začatím prepravy, počas prepravy a po jej skončení,

f) rozsah prepravy príručnej batožiny, cestovnej batožiny a domácich zvierat a podmienky, za ktorých sa ich preprava uskutoční a za ktorých ich možno z prepravy vylúčiť, okruh vecí, ktoré sú z prepravy celkom vylúčené, prípadne ktoré možno prepravovať v obmedzenom rozsahu alebo za splnenia určitých podmienok, ako aj pravidlá prehliadky batožiny,

g) spôsob platenia prepravného a vyhotovenia potvrdenia o jeho zaplatení,

h) podmienky odstúpenia od zmluvy o preprave osôb v taxislužbe a vyrovnania vzájomných záväzkov, ktoré z toho zmluvným stranám vyplývajú,

ch) pravidlá nakladania s nájdenými vecami,

i) postup vodiča v prípade dopravnej nehody alebo požiaru osobného auta taxislužby, úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúceho alebo inej osoby alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy a práva a povinnosti cestujúceho počas mimoriadnej udalosti.

§ 4

Prepravný poriadok nákladnej cestnej dopravy

(1) Prepravný poriadok nákladnej cestnej dopravy obsahuje podmienky dopravcu na uzavretie zmluvy o preprave nákladu (vecí) a jej obsah.

(2) V prepravnom poriadku nákladnej cestnej dopravy dopravca podrobne rozpracuje ustanovenia predpisov o cestnej doprave vzťahujúce sa na nákladnú cestnú dopravu, ustanovenia Občianskeho zákonníka o zmluve o preprave nákladu a ustanovenia Obchodného zákonníka o obchodných záväzkových vzťahoch a o zmluve o preprave vecí, ako aj podmienky určené v živnostenskej koncesii rozpracované na vlastné podnikanie v nákladnej cestnej doprave.

(3) Ak dopravca na základe jednej zmluvy o preprave nákladu vykonáva kombinovanú dopravu alebo na základe zmluvy o sprostredkovaní sprostredkúva prepravu nákladu iným druhom dopravy, upraví v prepravnom poriadku nákladnej cestnej dopravy aj podmienky na uzavretie týchto zmlúv a ich obsah.

(4) V medzinárodnej nákladnej cestnej doprave dopravca rozpracuje v prepravnom poriadku nákladnej cestnej dopravy v závislosti od charakteru prepráv, ktoré vykonáva, aj Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) z 19. mája 1956,5) Európsku dohodu o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) z 30. septembra 1957,6) Európsku dohodu o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR) z 1. júla 1970,7) Dohovor o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP) z 1. septembra 19708) a Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodnení z 22. marca 1989.

(5) V prepravnom poriadku nákladnej cestnej dopravy sa uvedie

a) rozsah nákladnej cestnej dopravy, ktorú dopravca vykonáva (vnútroštátna nákladná doprava a medzinárodná nákladná doprava), jej charakter (vozové zásielky, kusové zásielky, prekládky) a druhy prepráv, ktoré dopravca vykonáva podľa svojej technickej základne, najmä vozového parku (preprava sypkých látok, tekutín, nebezpečných vecí, rýchlo sa kaziacich potravín a pod.),

b) vymedzenie podmienok potrebných na uzavretie zmluvy o preprave nákladu (vecí), prípadne inej zmluvy s objednávateľom prepravy, najmä vznik a rozsah prepravnej povinnosti dopravcu,

c) postavenie objednávateľa prepravy v nákladnej cestnej doprave, najmä jeho práva a povinnosti pred začatím prepravy (nakládky), prípadne počas prepravy (napríklad pri preprave nebezpečných vecí alebo pri preprave živých zvierat) a pri jej neuskutočnení, nedokončení alebo omeškaní, ako aj postup uplatňovania zodpovednosti za nedodržanie podmienok prepravy,

d) vymedzenie vecí, ktoré dopravca vzhľadom na svoju technickú základňu prednostne prepravuje, prípadne, ak to prichádza do úvahy z dôvodu verejného záujmu, okruh objednávateľov prepravy, ktorí majú u dopravcu prednosť na prepravu,

e) vymedzenie vecí, ktoré sú u dopravcu vzhľadom na jeho technickú základňu, iné obmedzenie alebo špecializáciu vylúčené z prepravy,

f) úprava vzťahu zamestnancov alebo iných zástupcov objednávateľa prepravy a členov osádky nákladného auta dopravcu počas nakládky a vykládky, prípadne aj počas prepravy, ak to prichádza do úvahy vzhľadom na druh prepravy,

g) podmienky zmeny zmluvy a odstúpenia od zmluvy v nákladnej cestnej doprave a vyrovnania vzájomných záväzkov, ktoré z toho zmluvným stranám vyplývajú,

h) pravidlá balenia a označovania tovaru a nakladania s tovarom pri nakládke, počas prepravy a pri jeho odovzdávaní prijímateľovi, ako aj postup pri poškodení alebo pri zničení tovaru,

ch) veci týkajúce sa prepravných listín potrebných v nákladnej cestnej doprave, prípadne v kombinovanej doprave, najmä ich obsahu a manipulácie s nimi vrátane prepravy nebezpečných vecí alebo rýchlo sa kaziacich potravín,

i) postup osádky nákladného auta alebo iných osôb dopravcu v prípade dopravnej nehody alebo požiaru nákladného auta, poškodenia nákladu alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie osádky nákladného auta alebo iných osôb alebo hrozí zničenie alebo poškodenie tovaru, nákladného auta, vozovky alebo iných vecí.

§ 5

Vyhotovenie prepravného poriadku

(1) Súčasťou prepravných poriadkov podľa § 2 až 4 sú ustanovenia zákonov, ktoré obsahujú všeobecné povinnosti dopravcu9) a osobitné povinnosti dopravcu10) voči cestujúcim. Tieto ustanovenia dopravca prevezme do prepravného poriadku, prípadne podrobne upraví bez zmeny ich obsahu. Odchýliť sa od nich môže iba v rozsahu, ktorý zákon pripúšťa. To isté platí o ustanoveniach zákona o zmluve o preprave osôb a zmluve o preprave nákladu (vecí).11)

(2) Podrobnosti o obchodných záväzkových vzťahoch pri vykonávaní cestnej dopravy upraví dopravca podľa svojich podnikateľských potrieb a obchodných zvyklostí, vychádzajúc zo všeobecných ustanovení o záväzkových vzťahoch medzi podnikateľmi a z ustanovení o zmluve o preprave nákladu (vecí).12) Ak zákon alebo medzinárodná zmluva nepripúšťa možnosť odchýliť sa od ustanovení zákona alebo od medzinárodnej zmluvy alebo možnosť vylúčiť13) ustanovenia zákona alebo medzinárodnej zmluvy, dopravca prevezme ustanovenia zákona alebo medzinárodnej zmluvy do prepraveného poriadku bez zmeny.

(3) Prepravný poriadok sa vnútorne člení na články a články na odseky v takom poradí, v akom sú uvedené v § 2 ods. 3, § 3 ods. 2 a § 4 ods. 5.


§ 6

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1997.


Alexander Rezeš v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave.§ 760 až 764 a § 772 Občianskeho zákonníka.

2) § 610 a nasl. Obchodného zákonníka.
§ 765 až 773 Občianskeho zákonníka.

3) § 8 ods. 1 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z.

4) § 43 až 45 Občianskeho zákonníka.

5) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 11/1975 Zb. o Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR).

6) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).

7) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 108/1976 Zb. o Európskej dohode o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR) v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 82/1984 Zb.

8) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 61/1983 Zb. o Dohovore o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP).

9) § 4 ods. 1 písm. a), c) a f) a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z.

10) § 8 a 18 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z.

11) § 760 až 773 Občianskeho zákonníka.

12) § 261 a nasl. a § 610 a nasl. Obchodného zákonníka.

13) § 263 Obchodného zákonníka.