Oznámenie č. 36/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-36

(v znení č. 243/1998 Z. z.)

Čiastka 14/1996
Platnosť od 10.02.1996
Účinnosť od 17.03.1998
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 16. mája 1995, na základe článku 17.

Aktuálne znenie 17.03.1998

36

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. mája 1995 bola v Taškente podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 16. mája 1995, na základe článku 17.

Podpísaním tejto dohody zaniká platnosť Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Republiky Uzbekistan o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 485/1992 Zb.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky
o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

Vláda Slovenskej republiky a vláda Uzbeckej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

riadiac sa želaním rozvíjať a upevňovať obchodno--hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu,

želajúc si vytvoriť zmluvno-právne základy a priaznivé podmienky na rozvoj vzájomných obchodných a hospodárskych vzťahov,

zohľadňujúc významné zmeny, ktoré sa odohrávajú v politickom a hospodárskom systéme zmluvných strán,

usilujúc sa o postupnú integráciu svojich ekonomík do svetovej hospodárskej sústavy,

v súlade s normami medzinárodného práva, zásadami rovnoprávnosti, vzájomnej výhodnosti a v rámci platného právneho poriadku každej zo zmluvných strán,

berúc do úvahy základnú úlohu Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) a Medzinárodnej obchodnej organizácie (WTO) v medzinárodnom obchode a hodlajúc postupovať podľa ich noriem a predpisov,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj vzájomných hospodárskych vzťahov zameraných predovšetkým na zvyšovanie vzájomného obratu tovarov a poskytovanie služieb.

Zmluvné strany sa dohodli prijímať nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie, uľahčenie a stimulovanie všetkých foriem hospodárskej, obchodnej a vedecko--technickej spolupráce v rámci platného právneho poriadku štátov zmluvných strán.

Článok 2

Zmluvné strany si navzájom poskytnú doložku najvyšších výhod vo vzťahu k colným a iným poplatkom pri vývoze a dovoze tovarov.

Doložka najvyšších výhod sa nevzťahuje na výhody a úľavy, ktoré

– jedna zo zmluvných strán poskytla alebo v budúcnosti poskytne susedným štátom s cieľom uľahčiť pohraničný obchod alebo medziregionálny obchod s inými štátmi,

– vyplývajú z účasti zmluvných strán v colných úniách a zónach voľného obchodu.

Článok 3

Zmluvné strany sa dohodli, že tovarová výmena a poskytovanie služieb sa budú uskutočňovať medzi právnickými osobami a fyzickými osobami Slovenskej republiky oprávnenými vykonávať zahranično-obchodnú činnosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky na jednej strane a právnickými osobami a fyzickými osobami Uzbeckej republiky oprávnenými vykonávať zahranično-obchodnú činnosť podľa právnych predpisov Uzbeckej republiky na druhej strane (ďalej len „subjekty“) na základe kontraktov uzatvorených v súlade s právnym poriadkom štátov zmluvných strán, so svetovými cenami a zásadami prijatými v medzinárodnej praxi.

Článok 4

Zmluvné strany budú vytvárať priaznivé podmienky na uzatváranie a uskutočňovanie obchodných transakcií subjektmi oboch štátov na dodávky tovarov a poskytovanie služieb.

Subjekty majú právo uskutočňovať vzájomné dodávky tovarov a poskytovanie služieb v ľubovoľných formách ekonomickej spolupráce (na základe kompenzácie, bártru, leasingu, aukčných nákupov a iných), v súlade s platným právnym poriadkom štátov zmluvných strán.

Článok 5

Zmluvné strany nevylučujú možnosť vzájomne odsúhlasovať zoznam dodávok tovarov a služieb, ktoré majú význam pre prioritné potreby svojich hospodárstiev v objemoch vzájomnej tovarovej výmeny na úrovni príslušných orgánov.

Článok 6

Zmluvné strany s cieľom napomáhať slovenským a uzbeckým podnikateľom v oblasti medzinárodných obchodných vzťahov prerokujú otázky, ktoré upravujú tranzit tovarov cez územia svojich štátov.

Článok 7

Zmluvné strany budú vytvárať priaznivé podmienky na priame kontakty medzi fyzickými osobami a právnickými osobami oboch zmluvných strán, na vzájomné návštevy delegácií a podnikateľov, účasť na veľtrhoch a výstavách a na výmenu informácií.

Článok 8

Zmluvné strany, majúc na zreteli dôležitosť rozširovania hospodársko-obchodnej a priemyselnej spolupráce, budú s prihliadnutím na platný právny poriadok štátu každej zo zmluvných strán vytvárať priaznivé podmienky na zriaďovanie pobočiek, zastupiteľstiev organizácií, podnikov, firiem, bánk, obchodných domov, búrz, družstiev a spoločností na ich obchodnú a hospodársku činnosť.

Článok 9

Zmluvné strany s prihliadnutím na rozvoj trhových hospodárskych vzťahov v obidvoch štátoch a v súlade s platným právnym poriadkom štátu každej zo zmluvných strán potvrdzujú vzájomnú zainteresovanosť na

– vytváraní podmienok na pohyb kapitálu,

– združovaní investícií štátov oboch zmluvných strán na realizáciu najdôležitejších projektov,

– účasti subjektov na rozvíjaní voľných hospodárskych zón,

– procese privatizácie.

Článok 10

Zmluvné strany budú vytvárať priaznivé podmienky na rozvoj spoločnej podnikateľskej činnosti vrátane stimulovania a ochrany investícií a zabránenia dvojitého zdanenia v súlade s platným právnym poriadkom štátov oboch zmluvných strán.

Článok 11

Zmluvné strany, vychádzajúc z toho, že vedecko- -technická spolupráca v oblasti základných a aplikovaných vied vyspelej techniky a technológií zohráva dôležitú úlohu v hospodárskom rozvoji, budú vytvárať priaznivé podmienky na všestranný rozvoj vzájomných vedecko-technických vzťahov.

Pri uskutočňovaní vedecko-technickej spolupráce zmluvné strany zabezpečia ochranu práv priemyselného a duševného vlastníctva v súlade s platným právnym poriadkom štátov zmluvných strán.

Článok 12

Zmluvné strany, uvedomujúc si, že pri prehlbovaní vzájomných hospodárskych vzťahov má významnú úlohu rozvoj cestovného ruchu, budú jeho rozvoj podporovať v súlade s platným právnym poriadkom štátu každej zo zmluvných strán a na základe odporúčaní Konferencie Organizácie Spojených národov o medzinárodnej turistike a cestovaní (Rím 1963), ako aj Charty turistiky a kódexu turistu (Sofia 1985).

Článok 13

Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, všetky platby obchodnej a neobchodnej povahy medzi Slovenskou republikou a Uzbeckou republikou sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľnej mene a v ľubovoľnej forme používanej v medzinárodnej bankovej praxi. Banky obidvoch štátov môžu uzatvárať príslušné dohody o spôsobe vzájomného zúčtovania.

Článok 14

Zmluvné strany v záujme realizácie tejto dohody vytvoria zmiešanú medzivládnu komisiu pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Uzbeckou republikou. Medzivládna komisia sa bude skladať z predstaviteľov zmluvných strán a svoje zasadnutia uskutoční podľa potreby striedavo na území jednej zo zmluvných strán. Medzivládna komisia určí pravidlá na uskutočnenie stretnutí a prijme štatút.

Článok 15

Na žiadosť jednej zo zmluvných strán sa splnomocnení zástupcovia zmluvných strán budú striedavo stretávať na území svojich štátov na zhodnotenie plnenia tejto dohody a prijatie nevyhnutných opatrení na jej vykonávanie.

Článok 16

1. Zmluvné strany odporúčajú svojim subjektom riešiť spory predovšetkým priateľským spôsobom, prostredníctvom rokovaní.

2. V rámci platného právneho poriadku štátu každej zo zmluvných strán a v súlade s dohodami, ktoré sú obsiahnuté v kontraktoch medzi subjektmi, zmluvné strany odporúčajú

a) použiť arbitráže na urovnanie sporných otázok medzi subjektmi zmluvných strán, ktoré sa vzťahujú na obchodné a družstevné transakcie, a takisto na transakcie, ktoré vznikajú pri zriaďovaní spoločných podnikov a uskutočňovaní priamych investícií, a na iné problémy,

b) použiť arbitrážne predpisy vypracované Komisiou Organizácie Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL) a získať arbitráž jedného zo zúčastnených štátov Konvencie pre uznanie a vykonávanie zahraničných arbitrážnych rozhodnutí (New York 1958).

Článok 17

Ustanovenia tejto dohody sa vzťahujú na všetky kontrakty, ktoré budú uzatvorené počas platnosti dohody a nesplnené do skončenia jej platnosti.

Zmeny a doplnky tejto dohody sa musia vykonávať na základe vzájomného písomného súhlasu oboch zmluvných strán.

Článok 18

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú a bude platiť až do skončenia šiestich mesiacov odo dňa, keď jedna zo zmluvných strán písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu o svojom želaní zrušiť jej platnosť.

Podpísaním tejto medzivládnej dohody o spolupráci medzi Slovenskou republikou a Uzbeckou republikou zaniká platnosť Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Republiky Uzbekistan o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci podpísanej v Taškente 12. mája 1992.

Dané v Taškente 16. mája 1995 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, uzbeckom a ruskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v ruskom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ján Ducký v. r.

Za vládu

Uzbeckej republiky:

Utkur Tuchtamuradovič Sultanov v. r.