Vyhláška č. 358/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-358
Čiastka 126/1996
Platnosť od 13.12.1996 do31.12.2005
Účinnosť od 13.12.1996 do31.12.2005
Zrušený 7/2005 Z. z.
Znenie 13.12.1996

358

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 29. novembra 1996,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 71 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa slová „krajské súdy a Mestský súd v Bratislave (ďalej len „krajský súd“)“ nahrádzajú slovami „krajské súdy príslušné na konkurzné a vyrovnacie konanie1a) (ďalej len „konkurzný a vyrovnací súd“)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:

1a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú nové sídla a obvody súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. Slová „krajský súd“ v ďalšom texte vyhlášky sa nahrádzajú slovami „konkurzný a vyrovnací súd“ v príslušnom gramatickom tvare.

3. § 5 ods. 1 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) opakovane a bezdôvodne odmietla ustanovenie za správcu.“.

4. V § 6 písm. a) znie:

a) odmeny správcu konkurznej podstaty (ďalej len „konkurzná odmena“) tvorí suma, ktorá bola v konkurze získaná speňažením konkurznej podstaty, a suma určená na uspokojenie veriteľov, ktorá bola získaná pri výkone funkcie správcu.“.

5. § 7 znie:

㤠7

(1) Konkurzná odmena je 10 % zo sumy uvedenej v § 6 písm. a).

(2) Konkurznú odmenu vypočítanú podľa odseku 1 môže súd zvýšiť až o 20 %, ak činnosť správcu bola mimoriadne náročná.

(3) Vyrovnacia odmena je jedna tretina z percentuálneho určenia konkurznej odmeny uvedenej v odseku 1, vypočítanej zo sumy, ktorá sa použila na uspokojenie veriteľov, najmenej však 10 000 Sk.

(4) Vyrovnaciu odmenu vypočítanú podľa odseku 3 môže súd zvýšiť až o 20 %, ak činnosť správcu bola mimoriadne náročná. Celková výška vyrovnacej odmeny však nesmie prevýšiť sumu 1 000 000 Sk.

(5) Ak bol vymenovaný osobitný správca podľa § 9 ods. 1 zákona,1) súd zvýši odmenu primerane rozsahu správy, najviac však o jednu štvrtinu konkurznej odmeny vypočítanej podľa odseku 1.“.

6. § 8 znie:

㤠8

Správca konkurznej podstaty nemá nárok na odmenu podľa osobitných predpisov2) za vedenie sporov, účasť na konaní o výkone rozhodnutí a za činnosť vykonanú v správnom konaní.“.

7. V § 9 sa vypúšťa odsek 2; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

8. V § 11 ods. 1 znie:

(1) Konkurzný a vyrovnací súd ustanoví za správcu osobu zapísanú do zoznamu podľa § 2 písm. a), ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt v jeho územnom obvode.“.

9. V § 11 ods. 2 sa za slovo „správcu“ vkladajú slová „konkurznej podstaty“.


Čl. II

Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Podľa tejto vyhlášky sa postupuje pri určení odmeny správcu ustanoveného pred nadobudnutím jej účinnosti, ak nebola v konkurznom konaní vyvesená na úradnej tabuli súdu konečná správa a ak správca vrátil do konkurznej podstaty odmenu vyplatenú podľa doterajšieho ustanovenia § 8.

(2) Zo zápisov vedených v zoznamoch na doterajšom Mestskom súde v Bratislave a na doterajšom Krajskom súde v Bratislave1a) sa zostaví jeden zoznam. Zápisy v tomto zozname sa vykonajú podľa ustanovení § 4 ods. 1 a 2.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Jozef Liščák v. r.