Vyhláška č. 357/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1996 Z. z. o koncesnom obstarávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-357
Čiastka 126/1996
Platnosť od 13.12.1996 do31.12.2003
Účinnosť od 13.12.1996 do31.12.2003
Zrušený 523/2003 Z. z.
Znenie 13.12.1996

357

VYHLÁŠKA

Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky

z 25. novembra 1996,

ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1996 Z. z. o koncesnom obstarávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.

Ministerstvo výstavby a verejných prác Slovenskej republiky podľa § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1996 Z. z. o koncesnom obstarávaní (ďalej len „zákon“) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:


§ 1

Náklady

Koncesionár (§ 3 zákona) počas prípravy a realizácie stavby a počas koncesnej doby (§ 19 zákona) sleduje náklady na

a) prieskumné práce potrebné na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby,

b) vypracovanie projektovej dokumentácie stavby vrátane dokumentácie potrebnej na vydanie stavebného povolenia pri obstarávaní novej stavby,

c) vlastné zhotovenie stavby, ktorú koncesionár zhotoví sám alebo prostredníctvom zhotoviteľa na základe schválenej projektovej dokumentácie a ním získaného platného stavebného povolenia,

d) zabezpečenie výkonu stavebného dozoru,

e) komplexné vyskúšanie technologickej časti stavby,

f) zabezpečenie rozhodnutia o užívaní stavby,

g) nájom pozemkov pod súvisiacou stavbou, ak je súčasťou koncesie aj súvisiaca stavba,

h) prevádzkovanie zhotovenej stavby,

i) vykonávanie udržiavacích prác na zhotovenej stavbe,

j) poistenie stavby,

k) ďalšie odôvodnené náklady stavby.

§ 2

Výnosy

Výnosy z prevádzkovania tvoria všetky výnosy

a) z obstarania stavby alebo jej časti,

b) z využitia projektovanej kapacity stavby,

c) z ceny za jednotku výkonu.

§ 3

Zisťovanie nákladov a výnosov

(1) Náklady a výnosy sa zisťujú z finančného plánu zostaveného z položiek obsiahnutých v účtovných výkazoch podľa príslušnej účtovnej sústavy.1)

(2) Predpokladané investičné a prevádzkové náklady stavby a výnosy z jej prevádzkovania sa zistia z návrhu finančného plánu, ktorý je prílohou návrhu do verejného výberového konania alebo návrhu podľa § 12 zákona.

(3) Náklady na odpisovanie stavby sa zisťujú podľa osobitného predpisu.2)

§ 4

Vykazovanie nákladov a výnosov

Koncesionár odo dňa udelenia koncesie priebežne sleduje a vykazuje náklady a výnosy súvisiace s obstarávaním a prevádzkovaním stavby, ktoré sa vykazujú podľa osobitného predpisu.1)


§ 5

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ján Mráz v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z.

2) § 31 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov.