Rozhodnutie č. 354/1996 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-354
Čiastka 125/1996
Platnosť od 12.12.1996
Pôvodný predpis 12.12.1996

354

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 3. decembra 1996

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

a) vyhlasujem

podľa § 48 a § 51 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia;

b) určujem

podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod písmenom a) tohto rozhodnutia na sobotu 15. marca 1997;

c) schvaľujem

lehoty na nové voľby, ako sú uvedené v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia.

Ivan Gašparovič v. r.

Příloha 01

Príloha č. 1

rozhodnutia predsedu Národnej rady

Slovenskej republiky č. 354/1996 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ

v Slovenskej republike, v ktorých sa majú konať nové voľby
do orgánov samosprávy obcí 15. marca 1997

Kraj Okres Obec Volí sa
BRATISLAVSKÝ KRAJ Pezinok Štefanova starosta &nbsp
TRNAVSKÝ KRAJ Galanta Košúty starosta &nbsp
TRENČIANSKY KRAJ Nové Mesto nad Váhom Kočovce &nbsp poslanci
NITRIANSKY KRAJ Levice Horné Turovce &nbsp poslanec
Topoľčany Ardanovce starosta &nbsp
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ Lučenec Točnica starosta &nbsp
Veľký Krtíš Červeňany starosta &nbsp
Žiar nad Hronom Dolná Ves starosta &nbsp
PREŠOVSKÝ KRAJ Prešov Seniakovce &nbsp poslanec
Svidník Korejovce starosta &nbsp
KOŠICKÝ KRAJ Košice - okolie Nový Sálaš starosta &nbsp
Spišská Nová Ves Slatvina starosta &nbsp
Trebišov Pribeník starosta &nbsp

Příloha 02

Príloha č. 2

rozhodnutia predsedu Národnej rady

Slovenskej republiky č. 354/1996 Z. z.

LEHOTY

na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 15. marca 1997

Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
65 dní 9 - 3 Pri voľbách do obecného zastupiteľstva obec 9. 1. 1997
&nbsp &nbsp určenie volebných obvodov a počtu &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp poslancov, ktorí sa majú zvoliť &nbsp &nbsp
65 dní 9 - 3 Zverejnenie orgánov samosprávy obcí, obec 9. 1. 1997
&nbsp &nbsp ktoré sa majú zvoliť v nových volbách &nbsp &nbsp
40 dní 16 - 3 Podanie kandidátnych listín a návrhov politické strany 3. 2. 1997
&nbsp 21 - 1, 2 nezávislých kandidátov a nezávislí &nbsp
&nbsp &nbsp &nbsp kandidáti &nbsp
40 dní 14 - 1 Delegovanie členov do miestnej volebnej politické strany 3. 2. 1997
&nbsp &nbsp komisie &nbsp &nbsp
40 dní 10 - 2 Určenie a zverejnenie volebných okrskov starosta obce 3. 2. 1997
&nbsp &nbsp a volebných miestností &nbsp &nbsp
37 dní 14 - 3 Prvé zasadanie predseda miestnej 6. 2. 1997
&nbsp &nbsp miestnej volebnej komisie volebnej komisie &nbsp
30 dní 17 - 3 Zaregistrovanie kandidátov na poslancov miestna volebná 13. 2. 1997
&nbsp 22 - 2 obecného zastupiteľstva a na starostu komisia &nbsp
30 dní 7 Vyloženie zoznamov voličov obec 13. 2. 1997
25 dní 30 - 1 Začiatok volebnej agitácie politické strany 18. 2. 1997
20 dní 15 - 1 Delegovanie členov politické strany 23. 2. 1997
&nbsp &nbsp do okrskovej volebnej komisie &nbsp &nbsp
20 dní 18 a 23 Vyhlásenie kandidatúry a zadanie miestna volebná 23. 2. 1997
&nbsp &nbsp hlasovacích lístkov do tlače komisia &nbsp
15 dní 27 Informovanie voličov obec 28. 2. 1997
&nbsp &nbsp o čase a mieste konania volieb &nbsp &nbsp
13 dní 15 - 3 Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie predseda okrskovej volebnej komisie 2. 3. 1997
48 hodín 30 - 4 Skončenie volebnej agitácie politické strany 13. 3. 1997
&nbsp 26 - 1 Volebný deň okrsková volebná 15. 3. 1997
&nbsp &nbsp &nbsp komisia &nbsp