Oznámenie č. 347/1996 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-347
Čiastka 120/1996
Platnosť od 30.11.1996 do31.03.1999
Zrušený 51/1999 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Pôvodný predpis 30.11.1996

347

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

opatrenie z 24. októbra 1996 č. 14, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9.

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov sa dopĺňa tak, že minimálna výška likvidných prostriedkov, ktoré sú banky, pobočky zahraničných bánk a stavebné sporiteľne povinné mať uložené na účtoch peňažných rezerv v Národnej banke Slovenska ako povinné minimálne rezervy, môže byť ustanovená Národnou bankou Slovenska aj v záujme zabezpečovania devízovej pozície bánk na menové účely.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 22/1996 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.