Oznámenie č. 345/1996 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje spôsob vedenia registra bankových úverov a záruk a rozsah oznamovania údajov zapísaných v registri bankových úverov a záruk

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-345
Čiastka 120/1996
Platnosť od 30.11.1996
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 1996.

Pôvodný predpis 30.11.1996

345

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 20a ods. 4 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

opatrenie z 22. augusta 1996 č. 12, ktorým sa ustanovuje spôsob vedenia registra bankových úverov a záruk a rozsah oznamovania údajov zapísaných v registri bankových úverov a záruk.

Týmto opatrením sa ustanovuje spôsob vedenia registra bankových úverov a záruk o poskytnutých úveroch a zárukách podnikateľským subjektom a o iných prijatých záväzkoch v slovenskej alebo v cudzej mene, ktorých výška je najmenej 3 000 000 Sk, a rozsah oznamovania údajov zapísaných v registri bankových úverov a záruk.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 1996.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 22/1996 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.