Oznámenie č. 344/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o leteckej doprave

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-344
Čiastka 120/1996
Platnosť od 30.11.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom doručenia neskoršej nóty, t. j. 8. augusta 1996, na základe článku 20 ods. 1.

Pôvodný predpis 30.11.1996

344

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 31. októbra 1995 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o leteckej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť dňom doručenia neskoršej nóty, t. j. 8. augusta 1996, na základe článku 20 ods. 1.

Nadobudnutím platnosti tejto dohody sa podľa jej článku 20 ods. 2 vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou končí platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o leteckej doprave podpísanej v Moskve 22. novembra 1966 so všetkými dodatkami (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 10/1967 Zb.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o leteckej doprave

Vláda Slovenskej republiky a vláda Ruskej federácie (ďalej len „zmluvné strany“)

ako účastníci Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve podpísaného v Chicagu 7. decembra 1944,

želajúc si uzavrieť dohodu s cieľom zaviesť leteckú dopravu medzi územiami svojich štátov a mimo nich,

dohodli sa takto:

Článok 1

Pojmy

1. Na účely tejto dohody

a) pojem „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve podpísaný v Chicagu 7. decembra 1944 vrátane jeho dodatkov, ako aj každej zmeny týchto dodatkov, ktoré sa prijali podľa článku 90 Dohovoru, do tej miery, do akej sú tieto dodatky a zmeny prijateľné pre zmluvné strany, a zahŕňa aj akúkoľvek zmenu Dohovoru prijatú podľa článku 94 Dohovoru a ratifikovanú Slovenskou republikou a Ruskou federáciou;

b) pojem „vládne orgány civilného letectva“ znamená v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, odbor civilného letectva, alebo ľubovoľnú osobu alebo organizáciu splnomocnenú vykonávať funkcie, ktoré v súčasnosti vykonáva toto ministerstvo, v prípade Ruskej federácie znamená Ministerstvo dopravy, odbor leteckej dopravy, alebo ľubovoľnú osobu alebo organizáciu splnomocnenú vykonávať funkcie, ktoré v súčasnosti vykonáva toto ministerstvo;

c) pojem „určená letecká spoločnosť“ znamená leteckú spoločnosť, ktorá bola určená a splnomocnená v súlade s ustanoveniami článku 4 tejto dohody;

d) pojem „územie“ vo vzťahu k štátu znamená zemský povrch, teritoriálne a vnútrozemské vodstvo a vzdušný priestor nad nimi patriace pod suverenitu tohto štátu;

e) pojmy „letecká dopravná služba“, „medzinárodná letecká dopravná služba“, „letecká spoločnosť“, „zastavenie nie na účely leteckej dopravnej služby“ majú význam uvedený v článkoch 2 a 96 Dohovoru;

f) pojem „tarifa“ znamená poplatky účtované za prepravu cestujúcich a nákladu a podmienky účtovania týchto poplatkov vrátane poplatkov, provízií a podmienok za sprostredkovateľské a iné doplnkové služby s výnimkou úhrad a podmienok za prevoz pošty.

2. Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

Článok 2

Udelenie práv

Každá zmluvná strana udelí druhej zmluvnej strane práva určené touto dohodou s cieľom vytvoriť medzinárodné letecké dopravné služby (ďalej len „dohodnuté služby“) na určených trasách uvedených v prílohe k tejto dohode (ďalej len „určené trasy“).

Článok 3

Práva preletov a prepráv

1. Letecká spoločnosť určená každou zmluvnou stranou má pri poskytovaní dohodnutých služieb po určených trasách tieto práva:

a) právo prelietavať nad územím štátu druhej zmluvnej strany bez medzipristátia,

b) právo pristávať na území štátu druhej zmluvnej strany nie na účely leteckej dopravnej služby v bodoch uvedených v prílohe k tejto dohode,

c) právo pristávať na území štátu druhej zmluvnej strany v bodoch uvedených v prílohe k tejto dohode s cieľom priberať a/alebo dopravovať cestujúcich, poštu a náklad v medzinárodnej preprave.

2. Žiadne z ustanovení tohto článku nedáva právo určenej leteckej spoločnosti jednej zmluvnej strany brať na palubu za poplatok alebo vo forme prenájmu cestujúcich, poštu a náklad na účel ich prepravy medzi bodmi na území štátu druhej zmluvnej strany.

3. Trasy letov lietadiel podľa dohodnutých služieb a body preletu štátnej hranice určuje každá zmluvná strana na území svojho štátu.

4. Všetky technické a obchodné záležitosti týkajúce sa letov lietadiel a prepravy cestujúcich, nákladu a pošty na určených trasách, pozemnej technickej obsluhy lietadiel a postupy financovania sa vyriešia dohodou medzi určenými leteckými spoločnosťami a predložia sa na schválenie vládnym orgánom civilného letectva štátov zmluvných strán.

Článok 4

Určenie leteckých spoločností a prevádzkové povolenie

1. Každá zmluvná strana má právo určiť najviac dve letecké spoločnosti na poskytovanie dohodnutých služieb po určených trasách, o čom musí písomne informovať druhú zmluvnú stranu.

2. Po prijatí takéhoto oznámenia druhá zmluvná strana bez meškania vydá každej určenej leteckej spoločnosti príslušné prevádzkové povolenie v súlade s odsekmi 3 a 4 tohto článku.

3. Vládne orgány civilného letectva štátu jednej zmluvnej strany môžu pred vydaním prevádzkového povolenia požadovať od určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany, aby dokázala, že je spôsobilá splniť podmienky určené zákonmi a inými právnymi predpismi, podľa ktorých tieto orgány obvykle postupujú pri poskytovaní medzinárodných leteckých dopravných služieb.

4. Každá zmluvná strana má právo odmietnuť vydať prevádzkové povolenie uvedené v odseku 2 tohto článku alebo žiadať od určenej leteckej spoločnosti splnenie takých podmienok, ktoré považuje za nevyhnutné na využívanie práv určenou leteckou spoločnosťou uvedených v článku 3 tejto dohody kedykoľvek, keď uvedená zmluvná strana nemá dôkazy o tom, že prevažná časť vlastníctva a efektívna kontrola tejto leteckej spoločnosti prislúchajú zmluvnej strane, ktorá leteckú spoločnosť určila, alebo jej štátnym príslušníkom.

5. Určená letecká spoločnosť, ktorá dostala prevádzkové povolenie, môže začať poskytovať dohodnuté služby vtedy, ak bol letový poriadok dohodnutý medzi určenými leteckými spoločnosťami schválený vládnymi orgánmi civilného letectva štátov zmluvných strán a ak boli zavedené tarify určené na základe ustanovení článku 10 tejto dohody.

Článok 5

Zrušenie alebo pozastavenie platnosti prevádzkového povolenia

1. Každá zmluvná strana má právo zrušiť prevádzkové povolenie alebo pozastaviť uplatňovanie práv uvedených v článku 3 tejto dohody, ktoré boli poskytnuté určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany, alebo vyžadovať splnenie takých podmienok, ktoré považuje za nevyhnutné pri uplatňovaní takýchto práv v prípade, že

a) nie je presvedčená o tom, že prevažná časť vlastníctva a efektívna kontrola tejto leteckej spoločnosti prislúchajú zmluvnej strane, ktorá leteckú spoločnosť určila, alebo jej štátnym príslušníkom,

b) táto letecká spoločnosť nedodržiava zákony a iné právne predpisy štátu zmluvnej strany, ktorá poskytuje tieto práva,

c) určená letecká spoločnosť iným spôsobom nedodržiava podmienky stanovené touto dohodou.

2. Ak okamžité zrušenie, pozastavenie alebo uloženie podmienok uvedených v odseku 1 tohto článku nie je nevyhnutné, aby sa predišlo ďalšiemu porušovaniu zákonov a iných právnych predpisov, využije sa právo uvedené v odseku 1 iba po konzultácii medzi vládnymi orgánmi civilného letectva štátov zmluvných strán, ktoré sa musia uskutočniť v čo najkratšej lehote od doručenia žiadosti.

Článok 6

Aplikácia zákonov a iných právnych predpisov

1. Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany upravujúce prílet lietadiel v medzinárodných leteckých službách na územie alebo odlet z územia jej štátu alebo prevádzku a navigáciu týchto lietadiel počas doby, po ktorú sa nachádzajú nad územím jej štátu, platia aj pre lietadlá leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou.

2. Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany upravujúce prílet, pobyt a odlet cestujúcich, posádok, nákladu a pošty, a najmä formality súvisiace s pasovými, colnými, devízovými a hygienickými predpismi platia počas pobytu na území jej štátu aj pre cestujúcich, posádky, náklad a poštu lietadiel leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou.

3. Každá zmluvná strana na požiadanie druhej zmluvnej strany poskytne jej leteckým spoločnostiam zabezpečujúcim lety medzi oboma štátmi možnosť presvedčiť sa o tom, že let sa povoľuje iba cestujúcim, ktorí majú potrebné doklady na vstup na územie alebo na tranzit cez územie príslušného štátu. Osoby, ktoré nemajú takéto doklady a prileteli do miesta príletu a ktorým bol zamietnutý vstup do krajiny, sa musia vrátiť do miesta odletu na náklady leteckej spoločnosti, ktorá dané osoby priviezla, okrem prípadov priameho tranzitu.

Článok 7

Poplatky za použitie

Poplatky a iné platby za použitie letísk vrátane ich zariadení, technických a iných prostriedkov a služieb, ako aj všetky poplatky za používanie leteckých navigačných zariadení, spojovacích prostriedkov a služieb sa účtujú v súlade so sadzbami a tarifami určenými každou zmluvnou stranou.

Článok 8

Priamy tranzit

Ak cestujúci, batožina a náklad pri priamom tranzite cez územie štátu jednej zmluvnej strany neopúšťajú priestory letiska na to určené, podrobia sa zjednodušenej kontrole s výnimkou prípadov týkajúcich sa bezpečnostných opatrení proti násilným činom, vzdušnému pirátstvu a boja s narkotikami. Batožina a náklad pri priamom tranzite nepodliehajú colným ani iným obdobným poplatkom.

Článok 9

Princípy poskytovania dohodnutých služieb

1. Určené letecké spoločnosti štátov obidvoch zmluvných strán majú právo na spravodlivé a rovnaké podmienky pri poskytovaní dohodnutých služieb po určených trasách medzi príslušnými územiami svojich štátov.

2. Pri poskytovaní dohodnutých služieb musí určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany brať do úvahy záujmy určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany tak, aby nespôsobila ujmu leteckým službám, ktoré zabezpečuje letecká spoločnosť štátu tejto druhej zmluvnej strany na tej istej trase alebo na jej úseku.

3. Dohodnuté služby, ktoré zabezpečujú určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán, musia zodpovedať všeobecne platným požiadavkám na prepravu po určených trasách a každá určená letecká spoločnosť si za prvoradý cieľ vytyčuje zabezpečenie takej kapacity, ktorá by pri prijateľnom zaťažení zodpovedala súčasným a reálne predpokladaným požiadavkám na prepravu cestujúcich, tovaru a pošty medzi príslušnými územiami ich štátov.

4. Služby poskytované určenými leteckými spoločnosťami v súlade s touto dohodou musia zodpovedať všeobecnému princípu, podľa ktorého kapacita závisí od

a) požiadaviek na prepravu medzi štátmi, v ktorých sa začínajú a končia linky,

b) požiadaviek na prepravu toho štátu, nad ktorým sa uskutočňujú lety,

c) požiadaviek na tranzitnú prepravu.

Článok 10

Určenie taríf

1. Tarify za všetky dohodnuté služby sa určia na primeranej úrovni so zreteľom na všetky činitele vrátane nákladov na prevádzku, primeraný zisk, charakteristiky leteckej linky (napr. rýchlosť a pohodlie), ako aj taríf iných leteckých spoločností na ktoromkoľvek úseku určenej trasy. Tieto tarify sa určia podľa ustanovení tohto článku.

2. Tarify uvedené v odseku 1 tohto článku, ako aj výšku provízií agentúram z týchto taríf dohodnú podľa možnosti pre každú určenú trasu zainteresované určené letecké spoločnosti po konzultáciách s inými leteckými spoločnosťami poskytujúcimi letecké služby na tej istej trase alebo na jej úseku.

3. Takto dohodnuté tarify sa predložia na schválenie vládnym orgánom civilného letectva štátov zmluvných strán. Tarify sa vládnym orgánom civilného letectva zašlú na schválenie najneskôr štyridsaťpäť (45) dní pred predpokladaným dátumom ich zavedenia. Ak vládne orgány civilného letectva nevyjadria svoj nesúhlas s navrhovanými tarifami v lehote pätnástich (15) dní odo dňa ich predloženia na schválenie, tarify sa považujú za schválené. V niektorých prípadoch možno so súhlasom vládnych orgánov civilného letectva tieto lehoty skrátiť.

4. Ak sa určené letecké spoločnosti nedohodnú na niektorej z taríf alebo z iného dôvodu nemôže byť tarifa odsúhlasená v súlade s ustanoveniami odseku 2 tohto článku, vládne orgány civilného letectva štátov zmluvných strán sa pokúsia určiť tarifu vzájomnou dohodou.

5. Ak sa vládne orgány civilného letectva nedohodnú na určení tarify predloženej podľa odseku 3 tohto článku alebo tarify podľa odseku 4 tohto článku, spor sa bude riešiť podľa ustanovení článku 16 tejto dohody.

6. Žiadna z taríf sa nemôže uplatňovať, kým ju neschvália vládne orgány civilného letectva štátu jednej zo zmluvných strán.

7. Tarify určené podľa ustanovení tohto článku zostanú v platnosti dovtedy, kým sa neurčia nové tarify, ale nie dlhšie ako 12 mesiacov od dátumu uplynutia ich platnosti.

Článok 11

Oslobodenie od ciel a daní

1. Lietadlá určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany poskytujúce dohodnuté služby, ako aj ich vybavenie, zásoby pohonných látok a mazív a iné zásoby (vrátane potravín, nápojov a tabakových výrobkov), ktoré sa nachádzajú na palube lietadiel, sa pri vstupe na územie štátu druhej zmluvnej strany oslobodzujú od všetkých ciel, daní a iných obdobných poplatkov za predpokladu, že toto vybavenie, materiály a zásoby zostanú na palube lietadiel, kým sa opäť nevyvezú.

2. Od týchto ciel a daní sa oslobodzujú

a) zásoby naložené na palubu lietadla na území štátu jednej zmluvnej strany, ktoré nepresahujú limity určené orgánmi štátu uvedenej zmluvnej strany a sú určené na spotrebu na palube lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany poskytujúceho dohodnuté služby,

b) náhradné dielce dovezené na územie štátu jednej zmluvnej strany na účel údržby alebo opravy lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany poskytujúceho dohodnuté služby,

c) pohonné látky a mazivá určené na zásobovanie lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany poskytujúceho dohodnuté služby, aj keď sa tieto zásoby použijú na časti trasy nad územím štátu druhej zmluvnej strany, kde boli naložené,

d) dokumenty používané určenou leteckou spoločnosťou vrátane leteniek, nákladových listov doručených alebo doručovaných určenou leteckou spoločnosťou štátu jednej zmluvnej strany na územie štátu druhej zmluvnej strany na jej prevádzkové potreby.

3. Materiál, zásoby a náhradné dielce, ako aj dokumenty uvedené v odseku 2 tohto článku možno na požiadanie colne prezrieť alebo uskladniť pod dohľadom colných orgánov.

4. Vybavenie, materiály, zásoby a náhradné dielce, ktoré sa nachádzajú na palube lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany poskytujúceho dohodnuté služby, sa môžu vyložiť na území štátu druhej zmluvnej strany len so súhlasom colných orgánov tejto zmluvnej strany. V takom prípade sa môžu uskladniť pod ich dohľadom, kým sa opäť nevyvezú alebo sa s nimi inak nenaloží v súlade s colnými predpismi.

Článok 12

Prevod príjmov

1. Každá zmluvná strana zabezpečí určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany právo voľne previesť prebytok príjmov nad výdavkami, ktorý určená letecká spoločnosť získala za poskytovanie dohodnutých služieb.

2. Prevod sa uskutoční v súlade s ustanoveniami dohody upravujúcej finančné vzťahy medzi zmluvnými stranami. Ak takáto dohoda neexistuje alebo v nej nie sú príslušné ustanovenia, prevod sa uskutoční vo voľne vymeniteľnej mene podľa oficiálneho výmenného kurzu v súlade s devízovými predpismi platnými na území štátu danej zmluvnej strany.

Článok 13

Zastúpenie leteckej spoločnosti a predaj

1. Na zabezpečenie poskytovania dohodnutých služieb má určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany právo otvoriť si na území štátu druhej zmluvnej strany obchodné kancelárie s nevyhnutným administratívnym, obchodným a technickým personálom.

2. Personál uvedený v odseku 1 tohto článku tvoria príslušníci štátov zmluvných strán alebo po dohode vládnych orgánov civilného letectva štátov zmluvných strán príslušníci tretích štátov. Počet personálu určia dohodou vládne orgány civilného letectva štátov zmluvných strán.

3. Určená letecká spoločnosť štátu každej zmluvnej strany má právo predávať svoje služby v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi štátu druhej zmluvnej strany na vlastných prepravných dokladoch predávaných vo svojich kanceláriách na území štátu druhej zmluvnej strany, ako aj určovať svojich agentov.

Článok 14

Bezpečnosť leteckej dopravy

1. V súlade s právami a záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodného práva zmluvné strany týmto opätovne potvrdzujú, že ich vzájomné záväzky na zabezpečenie bezpečnosti civilného letectva proti nezákonným činom predstavujú neoddeliteľnú súčasť tejto dohody. Bez obmedzenia využiteľnosti svojich práv a záväzkov podľa medzinárodného práva zmluvné strany budú postupovať v súlade s ustanoveniami Dohovoru o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla podpísaného v Tokiu 14. septembra 1963, Dohovoru o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel podpísaného v Haagu 16. decembra 1970, Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva podpísaného v Montreale 23. septembra 1971 a Protokolu o boji s protiprávnymi činmi násilia na letiskách slúžiacich medzinárodnému civilnému letectvu podpísaného v Montreale 24. februára 1988, s ustanoveniami platných dvojstranných dohôd medzi zmluvnými stranami, ako aj tých dohôd, ktoré sa podpíšu v budúcnosti.

2. Zmluvné strany si na požiadanie navzájom poskytnú nevyhnutnú pomoc, aby zabránili protiprávnemu zmocneniu sa civilných lietadiel a iným nezákonným činom proti bezpečnosti týchto lietadiel, ich cestujúcich a posádok, letísk a leteckých navigačných zariadení a akýmkoľvek iným útokom proti bezpečnosti civilného letectva.

3. Zmluvné strany budú konať v súlade s ustanoveniami o bezpečnosti letectva a s technickými požiadavkami, ktoré prijala Medzinárodná organizácia civilného letectva a podpísala ako dodatok k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve do tej miery, do akej sú tieto ustanovenia a požiadavky prijateľné pre zmluvné strany. Zmluvné strany budú vyžadovať, aby u nich registrovaní prevádzkovatelia lietadiel, prevádzkovatelia, ktorých pôsobisko alebo trvalý pobyt sa nachádza na území ich štátov, a prevádzkovatelia medzinárodných letísk na území ich štátov konali v súlade s týmito ustanoveniami a požiadavkami o bezpečnosti letectva.

4. Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že druhá zmluvná strana môže vyžadovať od prevádzkovateľov lietadiel dodržiavanie ustanovení a požiadaviek o bezpečnosti civilného letectva uvedených v odseku 3 tohto článku požadovaných druhou zmluvnou stranou pri prílete, odlete a počas pobytu na území jej štátu. Každá zmluvná strana zaručuje, že na území jej štátu sa uplatňujú primerané opatrenia zamerané na ochranu lietadiel a na kontrolu cestujúcich, posádky, príručnej batožiny, batožiny, nákladu a palubných zásob pred nástupom a počas nástupu alebo počas nakladania na palubu. Každá zmluvná strana vyjde v ústrety každej požiadavke druhej zmluvnej strany o prijatie špeciálnych bezpečnostných opatrení v prípade konkrétnej hrozby.

5. Ak sa vyskytne prípad alebo hrozba nezákonného zmocnenia sa civilného lietadla alebo iný nezákonný postup proti bezpečnosti lietadla, jeho cestujúcich a posádky, letísk a leteckých navigačných zariadení, zmluvné strany si budú navzájom pomáhať uľahčením komunikácie a prijatím vhodných opatrení zameraných na rýchle a bezpečné skončenie takéhoto prípadu alebo na odstránenie hrozby.

Článok 15

Konzultácie

1. Na zabezpečenie úzkej spolupráce vo všetkých otázkach súvisiacich s plnením tejto dohody sa budú pravidelne uskutočňovať konzultácie medzi vládnymi orgánmi civilného letectva štátov zmluvných strán.

2. V prípade potreby môže každá zo zmluvných strán kedykoľvek požiadať o konzultácie k ľubovoľnému problému týkajúcemu sa tejto dohody. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, konzultácie sa začnú v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia takejto žiadosti.

Článok 16

Riešenie sporov

Ak vznikne akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody alebo jej prílohy, bude sa riešiť priamymi rokovaniami vládnych orgánov civilného letectva štátov oboch zmluvných strán. Ak uvedené orgány nedospejú k dohode, spor sa vyrieši diplomatickou cestou.

Článok 17

Zmeny dohody

1. Ak jedna zo zmluvných strán navrhne zmeniť ktorékoľvek ustanovenie tejto dohody alebo jej prílohy, medzi vládnymi orgánmi civilného letectva štátov zmluvných strán sa k navrhovanej zmene uskutočnia konzultácie. Konzultácie sa začnú v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia žiadosti, ak sa vládne orgány civilného letectva nedohodnú na predĺžení tejto lehoty. Zmeny dohody nadobudnú platnosť po výmene diplomatických nót potvrdzujúcich ich schválenie. Zmeny prílohy budú prijaté až po ich schválení vládnymi orgánmi civilného letectva štátov zmluvných strán.

2. Ak pre obidve zmluvné strany nadobudne platnosť mnohostranný dohovor, táto dohoda bude zmenená tak, aby zodpovedala ustanoveniam takéhoto mnohostranného dohovoru.

Článok 18

Registrácia v ICAO

Táto dohoda a všetky jej zmeny podliehajú registrácii v Medzinárodnej organizácii civilného letectva.

Článok 19

Platnosť dohody

1. Táto dohoda sa uzatvára na neurčitú dobu.

2. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek diplomatickou cestou oznámiť druhej zmluvnej strane svoj úmysel ukončiť platnosť tejto dohody. Toto oznámenie sa súčasne odošle Medzinárodnej organizácii civilného letectva. Platnosť dohody sa skončí uplynutím dvanástich (12) mesiacov odo dňa prijatia oznámenia druhou zmluvnou stranou, ak sa zmluvné strany nedohodnú na odvolaní tohto oznámenia pred uplynutím uvedenej lehoty. Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí príjem, oznámenie sa považuje za prijaté po uplynutí štrnástich (14) dní od prijatia kópie oznámenia Medzinárodnou organizáciou civilného letectva.

Článok 20

Nadobudnutie platnosti

1. Táto dohoda podlieha vnútroštátnemu schváleniu každej zmluvnej strany a nadobudne platnosť dňom doručenia neskoršej nóty o tomto schválení.

2. Nadobudnutím platnosti tejto dohody sa vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou končí platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o leteckej doprave podpísanej v Moskve 22. novembra 1966 so všetkými dodatkami.

Dané v Moskve 31. októbra 1995 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a ruskom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Alexander Rezeš v. r.

Za vládu

Ruskej federácie:

Vitalij Borisovič Jefimov v. r.

Příloha 01

Príloha k č. 344/1996 Z. z.

k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o leteckej doprave

1. Určené trasy, ktoré sa budú prevádzkovať v oboch smeroch určenými leteckými spoločnosťami Slovenskej republiky

Východiskové body Body v Ruskej federácii
Bratislava, Košice a iné body na území Slovenskej republiky Moskva, Sankt-Peterburg a iné body*)

*) Podliehajú schváleniu vládnymi orgánmi civilného letectva štátov zmluvných strán.

2. Určené trasy, ktoré sa budú prevádzkovať v oboch smeroch určenými leteckými spoločnosťami Ruskej federácie

Východiskové body Body v Slovenskej republike
Moskva, Sankt-Peterburg a iné body na území Ruskej federácie Bratislava, Košice a iné body*)

*) Podliehajú schváleniu vládnymi orgánmi civilného letectva štátov zmluvných strán.

Poznámky k bodu 1. a 2.:

a) Frekvenciu letov, typy a kapacitu lietadiel určených leteckých spoločností dohodnú vládne orgány civilného letectva štátov zmluvných strán na základe reciprocity.

b) Právo uskutočňovať lety na jednej dohodnutej trase sa môže udeliť len jednému určenému prepravcovi pre každú zmluvnú stranu.

c) Doplnkové a špeciálne lety sa môžu uskutočňovať len na základe vopred zaslanej požiadavky určenej leteckej spoločnosti vládnym orgánom civilného letectva štátov zmluvných strán, ktorú treba zaslať najneskôr sedemdesiatdva (72) hodín pred odletom lietadla, nerátajúc voľné a sviatočné dni.

d) Charterové lety sa môžu uskutočňovať v súlade s platnými normami a predpismi štátov zmluvných strán upravujúcimi takéto lety.