Vyhláška č. 340/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-340
Čiastka 120/1996
Platnosť od 30.11.1996 do31.08.2009
Účinnosť od 01.01.1997 do31.08.2009
Zrušený 344/2009 Z. z.
Znenie 01.01.1997

340

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

zo 4. októbra 1996,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 44 ods. 2 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 143/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 znie:

(1) Za poľovníckeho hospodára možno ustanoviť občana Slovenskej republiky, ktorý má platný poľovný lístok, platný zbrojný preukaz a ktorý preukáže, že najmenej päť po sebe idúcich rokov vykonáva právo poľovníctva, a ktorý zložil vyššiu odbornú poľovnícku skúšku.“.

2. V § 3 ods. 2 sa na konci prvej vety za slovo „poľovníctve“ vkladajú slová „a s predpismi o ochrane prírody a krajiny“; druhá veta znie: „Poľovníckeho hospodára okresný úrad zároveň schváli aj za člena poľovníckej stráže.“.

3. § 7 znie:

(1) Užívateľ poľovného revíru oznámi okresnému úradu, že poľovnícka stráž prestala vykonávať svoju funkciu alebo že zrušil svoje rozhodnutie o ustanovení za poľovnícku stráž.

(2) Okresný úrad rozhodne o zrušení schválenia poľovníckej stráže na základe oznámenia podľa odseku 1 alebo z vlastného podnetu, ak zistí, že si poľovnícka stráž neplní povinnosti alebo že koná v rozpore so všeobecne platnými záväznými predpismi upravujúcimi výkon práva poľovníctva.

(3) Poľovnícka stráž, ktorá prestala vykonávať svoju funkciu, je povinná bez meškania odovzdať okresnému úradu osvedčenie a služobný preukaz.“.

4. V § 9 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „k žiadosti užívateľ priloží projekt uznanej bažantnice.“.

5. V § 18 ods. 1 v úvodnej vete sa za slovo „revíru“ vkladajú slová „alebo samostatnej bažantnice alebo zverníka (ďalej len „poľovný revír“)“.

6. V § 18 ods. 1 písm. c) na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nejde o pozemky uvedené v osobitnom predpise,1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:

1a) § 16 ods. 1 písm. c) a § 16 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.“.

7. V § 18 ods. 1 sa dopĺňa písmeno d), ktoré znie:

d) súhlas podľa osobitného predpisu,2) ak ide o uznanie poľovného revíru na chránených územiach, na ktorých platí druhý až piaty stupeň ochrany.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2) znie:

2) § 13 ods. 2 písm. f), § 14 ods. 2 písm. a), § 16 ods. 5 a § 17 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.“.

8. V § 20 ods. 2 znie:

(2) Poľovné lístky sa vydávajú

a) na päť kalendárnych rokov pre občanov Slovenskej republiky,

b) na päť kalendárnych rokov pre občanov Slovenskej republiky, ktorí sú poľovníkmi alebo lesníkmi z povolania,

c) na jeden kalendárny rok pre poslucháčov odborných škôl, na ktorých sa vychovávajú poľovníci z povolania,

d) na jeden kalendárny rok alebo na jeden mesiac pre cudzincov.“.

9. V § 20 ods. 3 znie:

(3) Poľovný lístok sa odoprie osobe,

a) ktorá má menej ako 18 rokov s výnimkou osoby uvedenej v odseku 1 v druhej vete,

b) ktorá nie je členom poľovníckej organizácie alebo ktorá nie je lesníkom z povolania, žiakom lesníckej školy alebo poslucháčom školy vychovávajúcej absolventov s poľovníckou kvalifikáciou,

c) ktorú nemožno považovať za bezúhonnú a spoľahlivú osobu podľa osobitného predpisu.4)“.

10. V § 21 ods. 1 znie:

(1) Žiadosť o vydanie poľovného lístka sa podáva na predpísanom tlačive. Žiadateľ musí k žiadosti pripojiť tieto doklady:

a) výpis z registra trestov vydaný v čase nie dlhšom ako tri mesiace pred podaním žiadosti a ak nejde o vydanie prvého poľovného lístka, aj z disciplinárneho registra,

b) preukaz, že je členom poľovníckej organizácie, alebo potvrdenie zamestnávateľa, že žiadateľ je lesníkom alebo poľovníkom z povolania, ak žiada o vydanie päťročného poľovného lístka podľa § 20 ods. 2 písm. b), alebo potvrdenie školy, že je jej poslucháčom, ak žiada o vydanie ročného poľovného lístka podľa § 20 ods. 2 písm. c),

c) fotografiu z posledného obdobia,

d) doklad, že už mal poľovný lístok pre občanov Slovenskej republiky alebo že

1. zložil skúšku z poľovníctva, alebo

2. absolvoval (vrátane výučby poľovníctva) odbornú lesnícku školu najmenej na úrovni lesníckej majstrovskej školy (bývalej hájnickej školy), alebo že zložil skúšku z poľovníctva na lesníckom odbornom učilišti, na ktorom bolo povolené vyučovať poľovníctvo, alebo

3. absolvoval strednú poľnohospodársku školu alebo poľnohospodársku vysokú školu, alebo univerzitu veterinárneho lekárstva, na ktorej bolo povolené vyučovať poľovníctvo, a zložil skúšku z poľovníctva na tejto škole, alebo

4. zložil vyššiu odbornú poľovnícku skúšku alebo skúšku pre poľovníkov z povolania, alebo skúšku pre odborných lesných hospodárov, alebo štátnu lesnícku skúšku,

e) doklad, že uzavrel na čas platnosti poľovného lístka poistenie proti následkom zákonnej zodpovednosti z výkonu práva poľovníctva.“.

11. V § 21 ods. 2 sa za slovo „Preukazy“ vkladajú slová „alebo doklady“ a na konci sa pripája veta, ktorá znie: „Cudzinec k žiadosti o vydanie poľovného lístka nepripája ani fotografiu.“.

12. V § 25 na konci sa pripájajú slová „vydaného ministerstvom“.

13. Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie:

„25a

(1) Poľovné lístky vydané pred účinnosťou tejto vyhlášky platia počas platnosti v nich uvedenej.

(2) Skúšky poľovníckych hospodárov zložené do nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky sa považujú za skúšky podľa § 15 ods. 1 zákona č. 23/1962 Zb.“.

14. Doterajší text § 26 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Povolenka na poľovačku, ktorú poľovníkovi vydal užívateľ poľovného revíru, ho oprávňuje na vstup do tohto poľovného revíru so zbraňou určenou na výkon práva poľovníctva.

(3) Po ulovení zveri poľovník neodkladne zaznačí jej ulovenie v povolenke.“.

15. V § 27 ods. 1 sa za slovo „neloví“ vkladajú slová „alebo ak sa lov medveďa vykonáva na základe povolenia vydaného podľa § 29 zákona č. 23/1962 Zb. a výnimky.5a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a) znie:

5a) § 26 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.“.

16. V celej vyhláške sa slová „lesný úrad“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1997.


Peter Baco v. r.