Vyhláška č. 335/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 203/1995 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-335
Čiastka 119/1996
Platnosť od 29.11.1996 do31.12.1999
Účinnosť od 01.12.1996 do31.12.1999
Zrušený 390/1999 Z. z.
Znenie 01.12.1996

335

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska

z 18. novembra 1996,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 203/1995 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona

Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Národná banka Slovenska podľa § 8 ods. 3 a § 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovujú:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 203/1995 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona sa mení a dopĺňa takto:

1. § 5 znie:

㤠5

(1) Ohlasovaciu povinnosť podľa § 8 ods. 2 zákona plní tuzemec alebo cudzozemec v cestovnom styku pri dovoze alebo vývoze

a) bankoviek a mincí v slovenskej mene a v cudzej mene v úhrnnej hodnote prevyšujúcej 150 000 Sk,

b) zlata.

(2) Ohlasovaciu povinnosť plní tuzemec alebo cudzozemec pri poštovej zásielke8) alebo inej zásielke odosielanej do zahraničia alebo zo zahraničia do tuzemska, ak obsahuje

a) bankovky a mince v úhrnnej hodnote prevyšujúcej 20 000 Sk,

b) zlato.

(3) Ohlasovaciu povinnosť uvedenú v odsekoch 1 a 2 plní tuzemec alebo cudzozemec voči Národnej banke Slovenska odovzdaním vyplneného tlačiva podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 6 tejto vyhlášky colnému orgánu.

(4) Hodnota bankoviek a mincí v cudzej mene sa určuje kurzom príslušnej cudzej meny vyhláseným Národnou bankou Slovenska, platným v deň dovozu alebo vývozu bankoviek a mincí alebo v deň podania poštovej alebo inej zásielky.“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 6) znie:

6) Opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. novembra 1995 č. 9, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky (oznámenie Národnej banky Slovenska č. 297/1995 Z. z.).“.

3. § 10 vrátane nadpisu znie:

㤠10

Poskytovanie finančných úverov (k § 17 zákona)

(1) Devízové povolenie sa nevyžaduje, ak tuzemec poskytuje cudzozemcovi, ktorý má sídlo v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, finančný úver s lehotou splatnosti päť alebo viac rokov.

(2) Devízové povolenie sa nevyžaduje, ak tuzemec poskytuje cudzozemcovi, ktorý má sídlo v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, finančný úver na úhradu za tovar alebo služby dodané tuzemcom do zahraničia.“.

4. Za § 10 sa vkladajú nové § 10a, 10b a 10c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠10a

Prijímanie finančných úverov (k § 18 zákona)

(1) Devízové povolenie sa nevyžaduje, ak tuzemec prijíma od cudzozemca finančný úver s lehotou splatnosti tri roky alebo viac rokov.

(2) Devízové povolenie sa nevyžaduje, ak tuzemec prijíma od cudzozemca, ktorý má sídlo v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, finančný úver na úhradu za tovar alebo služby dodané cudzozemcom do tuzemska.

§ 10b

Nadobúdanie nehnuteľností v zahraničí (k § 20 zákona)

Devízové povolenie sa nevyžaduje, ak tuzemec sa zmluvne zaväzuje kúpiť nehnuteľnosti v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a plní peňažné záväzky z tejto zmluvy.

§ 10c

Investovanie v zahraničí (k § 21 zákona)

Devízové povolenie sa nevyžaduje na investovanie v zahraničí, ak ide o priamu investíciu v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.“.

5. Príloha č. 6 sa nahrádza prílohou tejto vyhlášky.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 1996.


Sergej Kozlík v. r.

Vladimír Masár v. r.


Príloha vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 335/1996 Z. z.

Ohlásenie dovozu alebo vývozu bankoviek a mincí v slovenskej mene a v cudzej mene a zlata v cestovnom styku, v poštovej alebo inej zásielke

vzor