Vyhláška č. 333/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-333
Čiastka 119/1996
Platnosť od 29.11.1996
Účinnosť od 01.12.1996 do14.06.2020
Zrušený 146/2020 Z. z.
Znenie 01.12.1996

333

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 13. novembra 1996,

ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe ustanovuje:


§ 1

Obvody pôsobnosti obvodných banských úradov1) sa ustanovujú takto:

a) Obvodný banský úrad v Bratislave pre okresy Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky, Pezinok, Senec, Myjava, Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce,

b) Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici pre okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín,

c) Obvodný banský úrad v Košiciach pre okresy Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov, Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou,

d) Obvodný banský úrad v Prievidzi pre okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Topoľčany,

e) Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi pre okresy Kežmarok, Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Revúca a Rimavská Sobota.


§ 2

Zrušuje sa vyhláška Slovenského banského úradu č. 535/1991 Zb., ktorou sa určujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 1996.


Karol Česnek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 38 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.