Vyhláška č. 329/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 103/1977 Zb. o postupe pri ochrane lesného pôdneho fondu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-329
Čiastka 116/1996
Platnosť od 22.11.1996 do31.01.2009
Účinnosť od 01.12.1996 do31.01.2009
Zrušený 326/2005 Z. z.
Znenie 01.12.1996

329

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

zo 4. októbra 1996,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 103/1977 Zb. o postupe pri ochrane lesného pôdneho fondu

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 9 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 103/1977 Zb. o postupe pri ochrane lesného pôdneho fondu sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 znie:

(1) Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu predkladá ten, kto má na vyňatí lesných pozemkov právny záujem. Žiadosť obsahuje

a) podrobné zdôvodnenie požiadavky s uvedením údajov o uvažovanom použití lesných pozemkov, a to najmä údaje o druhu a účele stavby, na ktorej výstavbu sa vyňatie požaduje,

b) údaje o celkovom rozsahu lesných pozemkov, ktorých vyňatie sa predpokladá,

c) údaje o lesných pozemkoch podľa katastra nehnuteľností (názov obce, katastrálne územie, parcelné čísla, výmera a označenie vlastníka, správcu alebo nájomcu),

d) údaje z lesného hospodárskeho plánu o lesných porastoch vrátane ich zaradenia do hospodárskych súborov podľa lesných typov,

e) grafické znázornenie požadovaného rozsahu vyňatia lesných pozemkov (pri trvalom vyňatí geometrický plán, pri dočasnom vyňatí kópia katastrálnej mapy s uvedením parcelných čísel a zákres rozsahu vyňatia na kópii porastovej mapy),

f) výpočet odvodov za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu,1)

g) návrh plánu rekultivácie,

h) stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadrenie orgánu ochrany prírody2) a vyjadrenie orgánu ochrany zdravia ľudí,2a) ak ide o ochranné pásma liečivých zdrojov a zdrojov minerálnych stolových vôd,2b)

i) vyjadrenie vlastníka a v prípadoch ustanovených osobitným predpisom2c) správcu lesných pozemkov,

j) podrobné zdôvodnenie riešenia z hľadiska ochrany lesného pôdneho fondu a ostatných spoločenských záujmov, prípadne v alternatívach,

k) údaje o tom, odkedy a na aký čas sa žiada vyňatie lesných pozemkov.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1) až 2c) znejú:

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/1994 Z. z. o sadzbách odvodov za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu.

2) § 9 ods. 2 písm. e) a § 54 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

2a) § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.

2b) § 65 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.

2c) § 3 a 11 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.
§ 16 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.“.

2. V § 1 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a h)“ a pred písmeno g) sa namiesto čiarky vkladá spojka „a“.

3. V § 2 sa slová „sa nepredkladá“ nahrádzajú slovami „a výpočet odvodov sa nepredkladajú“.

4. V § 5 ods. 1 znie:

(1) Orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý povoľuje vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo obmedzenie ich využívania, uvedie v rozhodnutí okrem náležitostí podľa všeobecných predpisov o správnom konaní

a) údaje o lesných pozemkoch, ktorých sa rozhodnutie týka (názov obce, katastrálne územie, parcelné čísla, výmery a označenie lesných pozemkov v lesnom hospodárskom pláne),

b) zámer, na ktorého uskutočnenie sa rozhodnutie vydalo,

c) čas, na ktorý sa dočasné vyňatie ustanoví,

d) výšku odvodu za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu a termín jeho splatnosti.“.

5. V § 5 ods. 2 písm. d) znie:

d) ďalšie podmienky uvedené vo vyjadrení príslušných orgánov štátnej správy, najmä vodohospodárskych orgánov, orgánov ochrany prírody, orgánov ochrany zdravia ľudí, ako aj vlastníkov alebo správcov lesných pozemkov.2c)“.

6. V § 6 ods. 2 písm. a) sa za slovo „kópii“ vkladá slovo „porastovej“.

7. V § 6 ods. 2 písm. c) sa slovo „pozemkovej“ nahrádza slovom „katastrálnej“.

8. V § 6 ods. 3 písm. d) znie:

d) stanovisko vlastníka alebo správcu lesných pozemkov.2c)“.

9. V § 7 ods. 1 úvodná veta znie:

(1) Žiadosť o súhlas k návrhu na prerokovanie zastavacieho plánu súboru stavieb alebo k návrhu na umiestnenie stavby musí okrem orientačného zákresu stavieb na kópii katastrálnej mapy a údajov uvedených v § 1 ods. 1 písm. a), b), f) až j) obsahovať tieto ďalšie údaje uvedené podľa okolností prípadu:“.

10. V § 8 ods. 1 sa slovo „užívateľom“ nahrádza slovami „vlastníkom alebo so správcom2c)“.

11. V § 9 písm. a) sa slovo „užívateľom“ nahrádza slovami „vlastníkom alebo so správcom2c)“.

12. V § 10 sa slová „Federálneho ministerstva národnej obrany“ nahrádzajú slovami „Ministerstva obrany Slovenskej republiky“ a slová „Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky“ slovami „Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky“.

13. V § 6 ods. 1 a 3, § 8 ods. 2, 3 a 4 a § 9 sa slovo „organizácie“ nahrádza slovami „právnické osoby alebo fyzické osoby“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 1996.


Peter Baco v. r.