Zákon č. 325/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-325
Čiastka 114/1996
Platnosť od 20.11.1996 do31.03.1998
Účinnosť od 20.11.1996 do31.03.1998
Zrušený 73/1998 Z. z.
Znenie 20.11.1996

325

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 25. októbra 1996,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 71/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 59 ods. 2 sa za slová „služobnú pohotovosť“ vkladá čiarka a slová „platové zvýhodnenie“.

2. V § 59a ods. 2 znie:

(2) Pre jednotlivé platové triedy platia tieto minimálne tarify funkčného platu:

platová trieda minimálna tarifa funkčného platu Sk mesačne
1 2450
2 2660
3 2900
4 3 180
5 3500
6 3860
7 4250
8 4700
9 5 190
10 5750
11 6350
12 7 030.".

3. V § 59c sa číslica „6 000“ nahrádza číslicou „7 500“.

4. Za § 59d sa vkladá § 59da, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠59da

Platové zvýhodnenie

(1) Na ocenenie spoločenského významu možno policajtovi vo vybraných činnostiach a kategóriách poskytnúť platové zvýhodnenie vo výške a za podmienok ustanovených osobitným predpisom vydaným podľa § 59e.

(2) Platové zvýhodnenie sa poskytuje popri ďalších plneniach vyplývajúcich z tohto zákona najviac dvakrát ročne.“.

5. § 59e sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) okruh vybraných činností a kategórií policajtov, výšku a podmienky na poskytovanie platového zvýhodnenia podľa § 59da.“.

6. § 147b sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) okruh vybraných činností a kategórií príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, výšku a podmienky na poskytovanie platového zvýhodnenia podľa § 59da.“.

7. V celom texte zákona s výnimkou ustanovenia § 158 sa slová „Česká a Slovenská Federatívna Republika“ nahrádzajú slovami „Slovenská republika“, slová „príplatok za vedenie“ slovami „príplatok za riadenie“ a slovo „Kčs“ sa nahrádza slovom „Sk“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.