Zákon č. 320/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 225/1996 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-320
Čiastka 112/1996
Platnosť od 19.11.1996 do31.03.2008
Účinnosť od 19.11.1996 do31.03.2008
Zrušený 68/2008 Z. z.
Znenie 19.11.1996

320

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 22. októbra 1996,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 225/1996 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 225/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 1 písm. e) znie:

e) poberatelia dôchodku,1a) ak nežijú v spoločnej domácnosti1c) s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti.“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:

1a) § 7 písm. a) 1., 2., 5. až 9. bod a § 54 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.“.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 1b) sa vypúšťa.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.