Oznámenie č. 32/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-32
Čiastka 12/1996
Platnosť od 01.02.1996
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 1996.

Pôvodný predpis 01.02.1996

32

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní

výnos z 22. januára 1996 č. 3122/1995–KM o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1995 uzavretá 2. mája 1995 medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a Zväzom zamestnávateľov obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky a jej Dodatok č. 1 zo dňa 27. októbra 1995 sú záväzné aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe tohto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 1996.

Úplné znenie výnosu a zoznam zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje, sa uverejní v časopise Práca a sociálna politika č. 2/1996.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a vo Zväze zamestnávateľov obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky.