Oznámenie č. 313/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Gruzínskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-313
Čiastka 107/1996
Platnosť od 12.11.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 20. októbra 1996 na základe dohody obidvoch zmluvných strán.

Pôvodný predpis 12.11.1996

313

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že formou výmeny diplomatických nót z 18. júla 1996 a 20. septembra 1996 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Gruzínskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov.

Dohoda nadobudla platnosť 20. októbra 1996 na základe dohody obidvoch zmluvných strán.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.