Oznámenie č. 312/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 1/96 a Rozhodnutia č. 2/96 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o použití článku 34a prílohy II Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-312
Čiastka 107/1996
Platnosť od 12.11.1996
Redakčná poznámka

Rozhodnutia nadobudli platnosť 5. júla 1996 a sú účinné od 1. augusta 1996 na dobu šiestich mesiacov. Oznámením č. 43/1997 Z. z. Ministerstvo zahraničných vecí SR oznámilo, že 5. decembra 1996 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie č. 5/96 Zmiešaného výboru EHS-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o predĺžení platnosti zákazu celkovej záruky vydaného Rozhodnutím č. 1/96 a Rozhodnutím č. 2/96 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“, ktoré nadobudlo platnosť 5. decembra 1996 a je účinné od 1. februára 1997.

Pôvodný predpis 12.11.1996

312

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. júla 1996 bolo v Bruseli podpísané Rozhodnutie č. 1/96 a Rozhodnutie č. 2/96 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o použití článku 34a prílohy II Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987 (publikovaný v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 187/1996 Z. z.).

Rozhodnutia nadobudli platnosť 5. júla 1996 a sú účinné od 1. augusta 1996 na dobu šiestich mesiacov.

Do textu rozhodnutí možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.