Nariadenie vlády č. 310/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-310

(v znení č. 387/1997 Z. z.)

Čiastka 106/1996
Platnosť od 01.11.1996 do31.03.1998
Účinnosť od 01.01.1998 do31.03.1998
Zrušený 73/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou bodu 12 v čl. I, ktorý nadobudne účinnosť dňom účinnosti zákona Národnej rady Slovenskej republiky z 25. októbra 1996, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (novela č. 325/1996 Z. z. nadobudla účinnosť 20. novembra 1996)

Znenie 01.01.1998

310

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 29. októbra 1996,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 59e a 147b zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 94/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 264/1994 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 265/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „tarifa funkčného platu“)“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:

1) Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.“.

3. Za § 2 sa vkladá nový § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠2a

Funkčný plat špičkového odborníka

(1) Minister vnútra Slovenskej republiky a minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) môžu rozhodnúť, že policajt, ktorý

a) je zaradený do siedmej až dvanástej platovej triedy,

b) trvale preukazuje mimoriadne schopnosti a dosahuje vynikajúce výsledky v služobnej činnosti,

c) spĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania a kvalifikačnú požiadavku policajného vzdelania pre funkciu, do ktorej je ustanovený,

d) má viac ako 12 rokov praxe podľa § 3 ods. 4 písm. a) a b),

e) vykonáva činnosti zhodné s predmetom činnosti útvaru

a je zaradený vo výkone, je špičkovým odborníkom.

(2) Minister môže v osobitných prípadoch rozhodnúť, že po splnení podmienok v odseku 1 je špičkový odborník aj policajt zaradený mimo výkonu.

(3) Činnosti podľa odseku 1 písm. e) sa vymedzia vo vnútornom platovom predpise a môžu sa v ňom upraviť ďalšie kritériá na preukazovanie mimoriadnych schopností a dosahovanie vynikajúcich výsledkov v služobnej činnosti podľa odseku 1 písm. b); podmienky ustanovené v odseku 1 písm. a) až e) sú minimálne.

(4) Funkčný plat špičkového odborníka sa určuje vo výške platovej tarify zodpovedajúcej zaradeniu do platovej triedy ustanovenej osobitnými predpismi3a) v piatom platovom stupni (ďalej len „tarifa funkčného platu špičkového odborníka“).“.

Poznámka k odkazu 3a) znie:

3a) Príloha č. 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z.“.

4. V § 3 ods. 1 sa za slovo „rokov“ vkladajú slová „s výnimkou policajta uvedeného v odseku 2“.

5. V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Prídavok za výsluhu rokov policajta, ktorý je špičkovým odborníkom, sa určuje percentuálnym podielom z tarify funkčného platu špičkového odborníka a je odstupňovaný podľa dĺžky započítanej praxe nad hranicou 12 rokov praxe.“.

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.

6. V § 3 v novooznačenom odseku 4 písm. e) sa za slovo „vykonávania“ vkladajú slová „ak sa žena v tejto dobe súčasne v dennom štúdiu nepripravovala na povolanie,“.

7. V § 3 novooznačený odsek 4 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) vedeckej výchovy4a) alebo doba postgraduálneho štúdia4b) v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia zamerania odboru výchovy alebo štúdia na úspešný výkon požadovanej služobnej činnosti.

Poznámky k odkazom 4a) a 4b) znejú:

4a) § 13 písm. a) zákona č. 39/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov.

4b) § 22 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.“.

8. V § 4 sa slová „priznanej tarify funkčného platu“ nahrádzajú slovami „tarify funkčného platu pre príslušnú platovú triedu určenú podľa § 2 ods. 1“.

9. § 5 vrátane nadpisu znie:

㤠5

Osobný príplatok

(1) Policajtovi, ktorý dosahuje veľmi dobré výsledky v služobnej činnosti alebo je špičkový odborník, možno s prihliadnutím na množstvo a kvalitu plnenia služobných úloh, ich zložitosť a náročnosť priznať osobný príplatok pri zaradení

a) vo výkone do výšky 100 %,

b) mimo výkonu do výšky 70 %

súčtu tarify funkčného platu pre príslušnú platovú triedu určenú podľa § 2 ods. 1 a hornej hranice prídavku za výsluhu rokov.

(2) Policajtovi zaradenému podľa odseku 1 písm. b) možno v osobitných prípadoch priznať osobný príplatok až do výšky 100 % súčtu tarify funkčného platu pre príslušnú platovú triedu určenú podľa § 2 ods. 1 a hornej hranice prídavku za výsluhu rokov.

(3) O zvýšení alebo o znížení osobného príplatku priznaného podľa odseku 1 rozhoduje príslušný služobný orgán1a) a podľa odseku 2 minister. Súbeh osobných príplatkov podľa odsekov 1 a 2 nie je možný. Osobný príplatok sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom nahor.

(4) Osobný príplatok sa neposkytuje policajtovi počas skúšobnej doby.“.

10. V § 7 sa slovo „vedenie“ nahrádza slovom „riadenie“.

11. § 8 vrátane nadpisu znie:

㤠8

Osobitný príplatok

(1) Policajtovi, ktorý vykonáva službu v sťažených a zdraviu škodlivých pracovných podmienkach, sa poskytne príplatok vo výške a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.6)

(2) Policajtovi, ktorý vykonáva služobné činnosti, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu jeho života alebo zdravia, alebo k iným závažným rizikám, alebo vykonáva činnosti s mimoriadnou psychickou záťažou, patrí osobitný príplatok v sume 1 000 až 3 500 Sk mesačne. Ostatným policajtom patrí osobitný príplatok v sume 200 až 2 000 Sk mesačne. V ustanovenej výške osobitného príplatku sa zhodnocuje aj prípadné vykonávanie činností, ktoré sú nevyhnutné pre výkon služby.

(3) Policajtovi zaradenému v útvare osobitného určenia, ktorý sa bezprostredne zúčastňuje na zákrokoch, patrí osobitný príplatok vo výške 3 000 až 5 000 Sk. Tomuto policajtovi nepatrí osobitný príplatok podľa odseku 1 a 2.

(4) Policajtovi, ktorý je ustanovený do funkcie výkonného letca alebo palubného personálu, sa osobitný príplatok priznaný podľa odseku 2 zvyšuje

a) pri zabezpečovaní leteckej prepravy o 0,06 až 1 Sk za každý nalietaný kilometer,

b) pri zabezpečovaní záchrannej alebo pohotovostnej služby až o 300 Sk za jeden operačný deň vrtuľníka.

(5) Policajtovi, ktorý má v rámci dvojzmennej, trojzmennej alebo nepretržitej prevádzky rozvrhnutý čas služby tak, že vykonáva službu striedavo vo všetkých zmenách v období 4 týždňov (mesiaca), sa osobitný príplatok priznaný podľa odseku 2 zvyšuje o 100 až 800 Sk mesačne.

(6) Osobitný príplatok sa neposkytuje policajtovi počas štúdia alebo kurzu v zahraničí, ak trvá dlhšie ako jeden mesiac.“.

12. Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. sa nahrádza prílohou tohto nariadenia.


Čl. II

Policajt prijatý do služobného pomeru pred 1. novembrom 1992, ktorý je ku dňu účinnosti tohto nariadenia zaradený v platovej triede podľa § 2 ods. 5 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 94/1993 Z. z., môže byť v platovej triede určenej pre túto funkciu zaradený až do 31. marca 1998.

Čl. III

1. Platové náležitosti podľa tohto nariadenia sa policajtom poskytnú po prvýkrát za mesiac, v ktorom toto nariadenie nadobudlo účinnosť.

2. Policajtovi, ktorý je špičkovým odborníkom, sa poskytne funkčný plat podľa § 2a ods. 3 od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni rozhodnutia ministra podľa § 2a ods. 1; ak je týmto dňom prvý deň kalendárneho mesiaca, už od tohto dňa.

Čl. IV

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou bodu 12 v čl. I, ktorý nadobudne účinnosť dňom účinnosti zákona Národnej rady Slovenskej republiky z 25. októbra 1996, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.


Vladimír Mečiar v. r.


Príloha nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 310/1996 Z. z.

Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb.
o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov
Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

Príplatok za riadenie

PRVÁ ČASŤ

Policajný zbor

1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

&nbsp Funkcia Príplatok za riadenie Sk mesačne
1.01 prezident Policajného zbor 5 000-7 500
1.02 vrchný riaditeľ sekcie 4 000-6 200
1.03 riaditeľ útvaru, úradu, správy, zástupca prezidenta Policajného zboru, zástupca &nbsp
&nbsp vrchného riaditeľa sekcie 3 000-5 500
1.04 riaditeľ odboru, expozitúry, zástupca riaditeľa útvaru, úradu, správy 1 500-3 800
1.05 vedúci samostatného oddelenia, zástupca riaditeľa odboru 1 000-3 000
1.06 riaditeľ kancelárie sekcie, vedúci oddelenia 500-1 900
1.07 vedúci skupiny, zástupca vedúceho oddelenia 300-1 200

2. Útvary, organizácie a zariadenia riadené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

&nbsp Funkcia Príplatok za riadenie Sk mesačne
2.01 rektor Akadémie Policajného zboru 3 000-5 000
2.02 riaditeľ organizácie, prorektor Akadémie Policajného zboru 1 200-3 500
2.03 vedúci zariadenia, zástupca riaditeľa organizácie 1 000-2 500
2.04 vedúci katedry, zástupca vedúceho zariadenia 800-2 200
2.05 vedúci oddelenia, vedúci predmetovej skupiny, zástupca vedúceho katedry 500-1 500
2.06 vedúci skupiny, zástupca vedúceho oddelenia 300-1 000

3. Územné útvary Policajného zboru

&nbsp Funkcia Príplatok za riadenie Sk mesačne
3.01 riaditeľ krajského riaditeľstva 2 500-5 000
3.02 riaditeľ krajského úradu vyšetrovania, riaditeľ okresného riaditeľstva, &nbsp
&nbsp zástupca riaditeľa krajského riaditeľstva 1 600-4 500
3.03 zástupca funkcionára uvedeného v bode 3.02 1 200-4 000
3.04 riaditeľ odboru krajského riaditeľstva, riaditeľ okresného úradu vyšetrovania 1 000-3 000
3.05 riaditeľ odboru okresného riaditeľstva, riaditeľ základného útvaru, &nbsp
&nbsp zástupca funkcionára uvedeného v bode 3.04 800-2 500
3.06 vedúci samostatného oddelenia, zástupca funkcionára uvedeného v bode 3.05 500-2 000
3.07 vedúci oddelenia, skupiny 300-1 500

DRUHÁ ČASŤ

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

1. Generálne riaditeľstvo

Funkcia Príplatok za riadenie Sk mesačne
1.01 generálny riaditeľ zboru 4 000-7 500
1.02 námestník generálneho riaditeľa 2 200-5 000
1.03 riaditeľ (náčelník) odboru 1 200-2 900
1.04 vedúci oddelenia, vedúci skupiny (úseku),1) zástupca funkcionára v bode 1.03 300-1 500

2. Ústavy

Funkcia Príplatok za riadenie Sk mesačne
2.01 riaditeľ ústavu 2 500-5 000
2.02 zástupca riaditeľa ústavu 1 200-2 900
2.03 vedúci (náčelník) oddelenia, vedúci skupiny (úseku)1) 300-1 500

1) Príslušník, ktorý je oprávnený riadiť ďalších príslušníkov podľa organizačného usporiadania.