Vyhláška č. 31/1996 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Samuela Jurkoviča

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-31
Čiastka 12/1996
Platnosť od 01.02.1996 do31.12.2008
Účinnosť od 01.02.1996 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.
Znenie 01.02.1996

31

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 12. januára 1996

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Samuela Jurkoviča

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 200. výročia narodenia Samuela Jurkoviča sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák“).

(2) Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov medi. Jeho hmotnosť je 20 g a priemer 34 mm. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v hmotnosti 0,2 g, v obsahu striebra 0,5 % a v priemere 0,1 mm.

§ 2

(1) Na líci dvestokorunáka je v ľavej časti mincového poľa umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Okolo štátneho znaku Slovenskej republiky je mincové pole vyplnené vodorovnými linkami vytvárajúcimi obdĺžnikovú plochu (ďalej len „obdĺžnik“). V pravej časti mincového poľa je abstraktná kruhová líniová kompozícia, do ktorej je zakomponovaný motív obilného klasu. Názov štátu „Slovenská Republika“ je v dvoch rozdelených riadkoch nad a pod obdĺžnikom. Letopočet razby „1996“ je umiestnený pri spodnom okraji mince.

(2) Na rube dvestokorunáka je v ľavej časti mincového poľa portrét Samuela Jurkoviča (ďalej len „portrét“). V pravej časti je obdĺžnik prechádzajúci pravou polovicou portrétu, ktorý je vyplnený vodorovnými linkami. V pravej časti obdĺžnika je abstraktná polkruhová líniová kompozícia. Označenie hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“ je nad portrétom a obdĺžnikom pri hornom okraji mince. Meno a priezvisko „Samuel Jurkovič“ a letopočty narodenia a úmrtia „1796–1873“ sú umiestnené v dvoch riadkoch pod obdĺžnikom. Meno „Samuel“ sa prelína so spodnou časťou portrétu. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora návrhu dvestokorunáka sochára Patrika Kovačovského „PK“ a značka Štátnej mincovne Kremnica „MK“ medzi dvoma razidlami sú umiestnené pred letopočtami.

(3) Na hrane mince sú nápisy do hĺbky „V službách národa“, medzi ktorými sú umiestnené ornamenty habánskej keramiky.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Masár v. r.


Obrázek 01

Obrázek 02