Oznámenie č. 308/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-308
Čiastka 105/1996
Platnosť od 31.10.1996 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda záväznosť 1. novembra 1996. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

Pôvodný predpis 31.10.1996

308

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

výmer z 25. októbra 1996 č. R-9/1996, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami.

Výmerom sa určuje minimálna cena neskorých konzumných zemiakov I. akostnej triedy pri predaji od výrobcu.

Výmer nadobúda záväznosť 1. novembra 1996.

Výmer je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 13/1996 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.