Oznámenie č. 307/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií z 12. decembra 1992 č. V/2-25 430/1992, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre poisťovne a opatrenie Federálneho ministerstva financií z 23. decembra 1992 č. V/2-31 380/1992, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky poisťovní, v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-307
Čiastka 105/1996
Platnosť od 31.10.1996 do31.12.1998
Zrušený 360/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Pôvodný predpis 31.10.1996

307

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie z 26. septembra 1996 č. 65/215/1996, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií z 12. decembra 1992 č. V/2–25 430/1992, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre poisťovne (registrované v čiastke 130/1992 Zb.) a opatrenie Federálneho ministerstva financií z 23. decembra 1992 č. V/2–31 380/1992, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky poisťovní (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/1992), v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení postup účtovania Fondu zábrany škôd a dopĺňa účtová osnova a postupy účtovania pre poisťovne.

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/1996 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.