Nález č. 3/1996 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 13. decembra 1995 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava Karlova Ves č. 23/1995 s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavným zákonom č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd a s ďalšími zákonmi

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-3
Čiastka 1/1996
Platnosť od 05.01.1996
Účinnosť od 05.01.1996
Aktuálne znenie 05.01.1996

3

NÁLEZ

Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 13. decembra 1995

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jána Drgonca a zo sudcov JUDr. Júliusa Černáka a JUDr. Miloša Seemanna vo veci navrhovateľa generálneho prokurátora Slovenskej republiky, zastúpeného JUDr. Ivanom Minárom, proti Mestskej časti Bratislava Karlova Ves, zastúpenej JUDr. Zoroslavom Kollárom, o vyslovenie nesúladu všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava Karlova Ves z 11. apríla 1995 č. 23/1995 s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavným zákonom č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov na verejnom zasadnutí 13. decembra 1995 takto

rozhodol:

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava Karlova Ves z 11. apríla 1995 č. 23/1995 nie je v súlade s čl. 2 ods. 3, čl. 13 ods. 1 a 2, čl. 16 ods. 1 a s čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky, s čl. 2 ods. 3 a s čl. 4 ods. 1 ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, s § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava Karlova Ves z 11. apríla 1995 č. 23/1995 účinnosť. Ak Mestská časť Bratislava Karlova Ves neuvedie toto všeobecne záväzné nariadenie do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavným zákonom č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd a s príslušnými ustanoveniami zákonov, stráca po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu platnosť.

Predseda

Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Milan Čič v. r.