Oznámenie č. 297/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-297
Čiastka 101/1996
Platnosť od 18.10.1996 do31.10.2001
Zrušený 241/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Pôvodný predpis 18.10.1996

297

OZNÁMENIE

Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky

Ministerstvo výstavby a verejných prác Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov

výnos z 8. októbra 1996 č. 1/1996, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky.

Výnos upravuje v prílohách základné skutočnosti tvoriace predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva v oblasti pôsobnosti Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve výstavby a verejných prác Slovenskej republiky a na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.