Vyhláška č. 293/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa uverejňuje zoznam chránených areálov a prírodných pamiatok a vyhlasujú sa národné prírodné pamiatky v Slovenskej republike

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-293
Čiastka 99/1996
Platnosť od 16.10.1996
Účinnosť od 01.11.1996
Aktuálne znenie 01.11.1996

293

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 30. septembra 1996,

ktorou sa uverejňuje zoznam chránených areálov a prírodných pamiatok a vyhlasujú sa národné prírodné pamiatky v Slovenskej republike

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 4 a § 68 ods. 7 a 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:


§ 1

Zoznam chránených areálov je uvedený v prílohe č. 1.

§ 2

Zoznam prírodných pamiatok je uvedený v prílohe č. 2.

§ 3

Za národné prírodné pamiatky sa vyhlasujú prírodné pamiatky uvedené v časti A prílohy č. 2.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 1996.


Jozef Zlocha v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 293/1996 Z. z.

CHRÁNENÉ AREÁLY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Por. č. Názov* Okres Por. č. Názov* Okres
1. Alúvium Blhu Rimavská Sobota 35. Hrádocké arborétum Liptovský Mikuláš
2. Alúvium Paríža Nové Zámky 36. Hviezdoslavova aleja Námestovo
3. Arborétum Borová hora Zvolen 37. Jakubovský parčík Bratislava I
4. Arborétum Kysihýbel Banská Štiavnica 38. Jasenina Poltár
39. Jazernícke jazierko (Jazierko pri Jazernici) Turčianske Teplice
5. Arborétum Mlyňany Zlaté Moravce
6. Bajdel Bratislava II 40. Jelenská gaštanica Nitra
7. Banskoštiavnická botanická záhrada (Botanická záhrada) Banská Štiavnica 41. Jubilejný les Senica
42. Juraj ova štôlňa Banská Štiavnica
8. Banskoštiavnická kalvária Banská
    Štiavnica 43. Katovské jazero Skalica
9. Bodický rybník Liptovský Mikuláš 44. Knola Spišská Nová Ves
10. Borovicový háj v Kováčovej Zvolen 45. Kochova záhrada Bratislava I
11. Borovicový háj v Liptovskej Sielnici Liptovský Mikuláš 46. Koliba Bratislava III
47. Les Škurátka Žarnovica
12. Borovicový lesík Bratislava I 48. Levické rybníky Levice
13. Bôrik Bratislava I 49. Lipnica-Savarka Senica
14. Budinský les Lučenec 50. Lipový sad Nové Mesto nad Váhom
15. Búdkovianske rybníky (Budkovianske rybníky) Skalica
51. Lužný les pri Laborci (Lužný les na Laborci) Michalovce
16. Červený rak Bratislava I
17. Dedova jama Hlohovec 52. Malé Vážky Hlohovec
18. Dolný hon Dunajská Streda 53. Martinovská nádrž Rimavská Sobota
19. Dropie Komárno 54. Meandre Kamenistého potoka Brezno
20. Dubnické bane (Dubnické bane) Prešov 55. Medzianske skalky Vranov nad
21. Fenek Rimavská Sobota    Topľou
56. Mierový háj Ružomberok
22. Gaštanová záhrada (Gaštanová  57. Mirovského záhrada Bratislava I
  záhrada I) Bratislava I 58. Mitrová Brezno
23. Geceľ Dolný Kubín 59. Mošovské aleje (Mošovecké aleje) Turčianske Teplice
24. Háj Nicové (Háj Nicovô) Liptovský Mikuláš
60. Mŕtve rameno Lipa Skalica
25. Háj pred Teplou dolinou (Háj pred dolinou Teplô) Ružomberok 61. Nemocničná záhrada Bratislava I
62. Nemocničný park Bratislava I
26. Háj v Liptovskej Osade Ružomberok 63. Okšovské duby Bánovce nad Bebravou
27. Háj v Smrečanoch Liptovský Mikuláš
64. Ostrá a Tupá skala Dolný Kubín
28. Hikóriový porast (Malá obora) Rimavská Sobota 65. Padelek Malacky
66. Parčík pri Avione Bratislava I
29. Hlboká cesta Bratislava I 67. Park Janka Kráľa v Zlatých Moravciach (Park v Zlatých Moravciach I) Zlaté Moravce
30. Holá hora Prešov
31. Holiča (Príbelské jasene) Veľký Krtíš
32. Horský park Bratislava I 68. Park pri hrobke Migazziovcov v Zlatých Moravciach (Park v Zlatých Moravciach II) Zlaté Moravce
33. Hradisko Trenčín
34. Hradná zeleň Bratislava I
Por. č. Názov* Okres Por. č. Názov* Okres
69. Park pri ihrisku v Košútoch [Park v Košútoch I (pri ihrisku)] Galanta 107. Park v Michale nad Žitavou Nové Zámky
108. Park v Močenku (Park v Sládečkovciach) Šaľa
70. Park pri kaštieli v Bohatej [Park v Bohatej II (pri kaštieli)] Komárno
109. Park v Mojmírovciach Nitra
71. Park pri liečebnom ústave v Lefantovciach (Park v Lefantovciach I) Nitra 110. Park v Motešiciach Trenčín
111. Park v Novej Stráži Komárno
112. Park v Novej Vsi nad Žitavou Nitra
72. Park pri materskej škole v Bohatej [Park v Bohatej I (pri materskej škole)] Komárno 113. Park v Nových Zámkoch Nové Zámky
114. Park v Opatovskom Sokolci Dunajská Streda
73. Park pri obecnom úrade v Košútoch [Park v Košútoch II (pri obecnom úrade)] Galanta 115. Park v Palárikove Nové Zámky
116. Park v Pustom Chotári [Park v Beladiciach II (Pustý Chotár)] Zlaté Moravce
74. Park v Abraháme Galanta 117. Park v Rohovciach Dunajská Streda
75. Park v Adamovských Kochanovciach Trenčín
118. Park v Rúbani Nové Zámky
76. Park v Bábe Nitra 119. Park v Rumanovej Nitra
77. Park v Báči Dunajská Streda 120. Park v Santovke Levice
121. Park v Seredi Galanta
78. Park v Bardoňove Nové Zámky 122. Park v Sládkovičove Galanta
79. Park v Beladiciach (Park  123. Park v Šalgočke Galanta
  v Beladiciach I) Zlaté Moravce 124. Park v Šuriankach Nitra
80. Park v Belej Nové Zámky 125. Park v Tajnej Nitra
81. Park v Bohuniciach Levice 126. Park v Tesároch Topoľčany
82. Park v Brodzanoch Partizánske 127. Park v Tomášikove Galanta
83. Park v Čakanoch Dunajská Streda 128. Park v Tonkovciach Dunajská Streda
84. Park v Častkovciach Nové Mesto nad Váhom 129. Park v Topoľčiankach Zlaté Moravce
130. Park v Tovarníkoch Topoľčany
85. Park v Číčove Komárno 131. Park v Záblatí Trenčín
86. Park v Gabčíkove Dunajská Streda 132. Park v Zemianskom Podhradí Nové Mesto nad Váhom
87. Park v Galante Galanta 133. Park v Želiezovciach Levice
88. Park v Hájnej Novej Vsi (Park v Hájnej Novej Vsi) Topoľčany 134. Park v Žemberovciach Levice
89. Park v Hokovciach Levice 135. Park v Žitavciach Nitra
90. Park v Horných Lefantovciach (Park v Lefantovciach II) Nitra 136. Park vo Svätom Petre (Park vo Svätom Petri) Komárno
91. Park v Horných Semerovciach Levice 137. Park vo Svodove Levice
92. Park v Hubiciach Dunajská Streda 138. Park vo Veči (Park v Šali- Veči) Šaľa
139. Park vo Veľkom Záluží Nitra
93. Park v Hurbanove [Park v Hurbanove (pri hvezdárni)] Komárno 140. Park vo Vrakúni Dunajská Streda
94. Park v Klasové Nitra 141. Perínske rybníky (Perín-Chymské rybníky) Košice-okolie
95. Park v Kočovciach Nové Mesto nad Váhom
142. Pieninské lipy Kežmarok
96. Park v Komjaticiach Nové Zámky 143. Pieskovňa Nižný Čaj Košice-okolie
97. Park v Kravanoch nad Dunajom Komárno 144. Plavečské štrkoviska Stará Ľubovňa
98. Park v Kráľovičových Kračanoch Dunajská Streda
145. Plytčiny Dunajská Streda
99. Park v Kyneku (Park v Nitre-Kyneku) Nitra
146. Poľovnícky les Bratislava II
100. Park v Lapáši Nitra 147. Prírodný areál vodného mlyna Dunajská Streda
101. Park v Lehniciach Dunajská Streda
148. Radvanovské skalky Vranov nad Topľou
102. Park v Leviciach Levice
103. Park v Lipovej Nové Zámky 149. Ratkovie Liptovský Mikuláš
104. Park v Malante (Park v Nitre-Malante) Nitra
150. Rencsésov majer Dunajská Streda
105. Park v Mani Nové Zámky
106. Park v Marcelovej Komárno 151. Revištský rybník Žarnovica
Por. č. Názov* Okres Por. č. Názov* Okres
152. Rovnianska gaštanica (Rovňanské gaštany) Poltár 164. Vešeléniho záhrada (Wesselenyiho záhrada) Bratislava I
153. Rudnyanského park v Trávnici (Park v Trávnici I) Nové Zámky 165. Vlčkovský háj Trnava
154. Slatina pri Šarišskom Štiavniku Svidník 166. Vodárenská zeleň (Vodárenská zeleň I) Bratislava I
155. Sinavá Piešťany
156. Starý rybník Malacky 167. Vodná nádrž Petrova Ves Skalica
157. Školský park v Trávnici (Park v Trávnici III) Nové Zámky 168. Volavčia kolónia Lučenec
169. Všivavec Trnava
158. Štefanovská borina Vranov nad Topľou
170. Vtáčí ostrov Námestovo
159. Topoľčianska zubria zvernica (Zubria obora) Zlaté Moravce 171. Záhrada na Búdkovej (Gaštanová záhrada II) Bratislava I
160. Torišov park v Trávnici (Park v Trávnici II) Nové Zámky 172. Zeleň pri vodárni (Vodárenská zeleň II) Bratislava I
161. Trnavské rybníky Trnava 173. Zemplínska šírava (Zemplínska Šírava) Michalovce
162. Uhliská (Kohlwald) Levoča
163. Vejmutovkový porast Žiar nad Hronom 174. Žarnovica Turčianske Teplice

* Niektoré názvy boli upravené podľa požiadaviek Názvoslovnej komisie pri Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. V týchto prípadoch sa pôvodný názov, pod ktorým bolo chránené územie vyhlásené, uvádza v zátvorke.

Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 293/1996 Z. z.

PRÍRODNÉ PAMIATKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

A. NÁRODNÉ PRÍRODNÉ PAMIATKY

Por. č. Názov* Okres
1. Aksamitka (Jaskyňa Aksamitka) Stará Ľubovňa
2. Andezitové kamenné more Žarnovica
3. Ardovská jaskyňa Rožňava
4. Belianska jaskyňa Poprad
5. Brankovský vodopád Ružomberok
6. Brázda Rožňava
7. Brestovská jaskyňa Tvrdošín
8. Bystrianska jaskyňa Brezno
9. Čachtická jaskyňa Nové Mesto nad Váhom
10. Demänovské jaskyne Liptovský Mikuláš
11. Devínska hradná skala Bratislava IV
12. Diviačia priepasť Rožňava
13. Dobšinská ľadová jaskyňa Rožňava
14. Domica (Jaskyňa Domica) Rožňava
15. Drienovská jaskyňa Košice-okolie
16. Driny (Jaskyňa Driny) Trnava
17. Gánovské travertíny (Gánovské travertíny I) Poprad
18. Gombasecká jaskyňa Rožňava
19. Harmanecká jaskyňa Banská Bystrica
20. Herliansky gejzír Košice-okolie
21. Hrušovská jaskyňa Rožňava
22. Jasovská jaskyňa Košice-okolie
23. Kľacký vodopád (Kľakovský vodopád) Martin
Por. č. Názov* Okres
24. Kostná dolina Rimavská Sobota
25. Krásnohorská jaskyňa Rožňava
26. Kunia priepasť Košice-okolie
27. Lánce Trenčín
28. Liskovská jaskyňa Ružomberok
29. Lúčanský vodopád Ružomberok
30. Markušovské steny Spišská Nová Ves
31. Mičinské travertíny Banská Bystrica
32. Milada (Jaskyňa Milada) Rožňava
33. Obrovská priepasť Rožňava
34. Ochtinská aragonitová jaskyňa Rožňava
35. Prepoštská jaskyňa Prievidza
36. Silická ľadnica Rožňava
37. Skalistý potok Košice-okolie
38. Snežná diera Rožňava
39. Spišský hradný vrch Spišská Nová Ves
40. Stanišovská jaskyňa Liptovský Mikuláš
41. Starohutský vodopád Žarnovica
42. Važecká jaskyňa Liptovský Mikuláš
43. Vodopád Bystré Detva
44. Vrbické pleso Liptovský Mikuláš
45. Zvonivá jama Rožňava

* Niektoré názvy boli upravené podľa požiadaviek Názvoslovnej komisie pri Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. V týchto prípadoch sa pôvodný názov, pod ktorým bolo chránené územie vyhlásené, uvádza v zátvorke.

B. PRÍRODNÉ PAMIATKY

Por. č.  Názov* Okres
1. Babské jazierko (Babské jazero) Šaľa
2. Baricovie lúky (Baricech lúky) Nové Mesto nad Váhom
3. Bátovský balvan Banská Bystrica
4. Beckovské hradné bralo Nové Mesto nad Váhom
5. Belanov kút Topoľčany
6. Belinské skaly Lučenec
7. Beňatinský travertín Sobrance
8. Bestinné (Bestiné) Nové Mesto nad Váhom
9. Bešeňovské travertíny Ružomberok
10. Biely vrch Ilava
11. Bíňanský sprašový profil Nové Zámky
12. Blažejová Nové Mesto nad Váhom
13. Borotová Nové Mesto nad Váhom
14. Bôrická mláka (Bôriková mláka) Dolný Kubín
15. Bosmany Považská Bystrica
16. Bradlové pásmo Sabinov
17. Brehové porasty Dubovej (Brehové porasty potoka Dubová) Nové Mesto nad Váhom
18. Brezovská dolina Ilava
19. Briestenné Považská Bystrica
20. Briežky (Gánovské travertíny II) Poprad
21. Bučkova jama Myjava
22. Bukovina Malacky
23. Bukovinka (Travertínové terasy Bukovinka) Ružomberok
24. Bukovský prameň Čadca
25. Bystré jazierko Šaľa
26. Čakanovský profil Lučenec
27. Čermiansky močiar Topoľčany
28. Čertov žľab Trnava
29. Čertova skala (Biela skala) Košice-okolie
30. Čierne jazierko Šaľa
31. Čierny potok Humenné
32. Devínska lesostep Bratislava IV
33. Dogerské skaly Ružomberok
34. Domašínsky meander Žilina
35. Dračia studňa Ilava
36. Drietomské bradlo (Ostrá Hôrka) Trenčín
37. Dudinské travertíny Krupina
38. Farská skala Spišská Nová Ves
39. Grúň Nové Mesto nad Váhom
40. Háje Liptovský Mikuláš
41. Haluzická tiesňava (Haluzická súteska) Nové Mesto nad Váhom
42. Havranka Brezno
43. Horná roveň (Horná Roveň) Banská Bystrica
44. Hrabkovské zlepence Prešov
45. Hradené jazero Blatné Ružomberok
46. Hradisko Prievidza
47. Hranovnické pleso (Hranovnícke pleso) Poprad
48. Hričovská skalná ihla Žilina
49. Hričovské rífy Žilina
50. Hybická tiesňava Liptovský Mikuláš
51. Chropovská strž Skalica
52. Chvojnica Skalica
53. Ihráčske kamenné more Žiar nad Hronom
54. Ivánek Skalica
55. Jahodnianske jazierka (Jahodnianske jazierko) Šaľa
56. Jalovské vrstvy Rimavská Sobota
57. Jánošíkova skala Banská Bystrica
58. Jastrabská skala Žiar nad Hronom
59. Jazerec Levoča
60. Jazero (Ozero) Kežmarok
61. Jazierko na Pažiti Levoča
62. Jazierske travertíny Ružomberok
63. Jovické rašelinisko Rožňava
64. Kalamárka Detva
65. Kamenický sprašový profil Nové Zániky
66. Kamenná žena Veľký Krtíš
67. Kamienka Humenné
68. Kapitulské bralá Žiar nad Hronom
69. Katovské rameno Skalica
70. Kobylince Prievidza
71. Kohútová Nové Mesto nad Váhom
72. Končitá Prievidza
73. Korniansky ropný prameň 
  (Korňanský ropný prameň) Čadca
74. Kosihovský kamenný vrch Veľký Krtíš
75. Kožíkov vrch Myjava
76. Králička tiesňava Banská Bystrica
77. Kraľoviansky meander Dolný Kubín
78. Kráľovská lúka Dunajská Streda
79. Krasniansky luh (Krasňanský luh) Žilina
80. Kráter (Travertínové jazierko Kráter) Stará Ľubovňa
81. Krehora Veľký Krtíš
82. Krivoklátska tiesňava Ilava
83. Krivoklátske lúky Ilava
84. Krkavá skala Ružomberok
85. Krupinské bralce (Štangarígel) Krupina
86. Kurínov vrch Trenčín
87. Kyjevské bradielko Stará Ľubovňa
88. Kyseľová Senica
89. Kysucká brána Kysucké Nové Mesto, Žilina
90. Lednické skalky Puchov
91. Limbašská vyvieračka Pezinok
92. Lipovianske pieskovce Lučenec
93. Litmanovský potok Stará Ľubovňa
94. Lúčanské travertíny (Travertíny na Lúčkach) Ružomberok
95. Ľupčiansky skalný hríb Banská Bystrica
96. Lysá hora Stará Ľubovňa
97. Mačiansky presyp Galanta
98. Majerová skala Banská Bystrica
99. Malachovské skalky Banská Bystrica
100. Malej ov Myjava
101. Malé Morské oko Sobrance
102. Malostankovské vresovisko Trenčín
103. Margeclanska línia Gelnica
104. Mašiansky balvan (Balvan pri Maši) Liptovský Mikuláš
105. Matejkovský kamenný prúd Ružomberok
106. Meander Chrenovky Nové Zámky
107. Meandre Lúžňanky (Meandre Lúžňanky) Ružomberok
108. Meliatsky profil Rožňava
109. Melichova skala Detva
110. Miličská skala Košice-okolie
111. Mitická slatina Trenčín
112. Mníchova úboč Senica
113. Mokvavý prameň Nové Mesto nad Váhom
114. Mostovské presypy (Mostovianske presypy) Galanta
115. Moštenické travertíny Banská Bystrica
116. Mužliansky potok Nové Zámky
117. Nitriansky dolomitový lom (Triasový dolomitový útvar) Nitra
118. Nitrica Partizánske
119. Novoveská huta (Novoveská Huta) Spišská Nová Ves
120. Obtočník Váhu Nové Mesto nad Váhom
121. Ochodnický prameň Kysucké Nové Mesto
122. Okrúhly kopec Stará Ľubovňa
123. Opičia skala Rožňava
124. Oravské hradné bralo (Hradné bralo) Dolný Kubín
125. Ostrá hora Levoča, Spišská Nová Ves
126. Ostrovica Žarnovica
127. Panský diel (Pánsky diel) Bratislava II
128. Pavúkov jarok Nové Mesto nad Váhom
129. Petkovský potok Vranov nad Topľou
130. Petrova (Petrova) Trenčín
131. Podhorodský hradný vrch (Hradný vrch Podhoroď) Sobrance
132. Podhorské (Podhoranské) Levoča
133. Podmorský zosuv Prešov
134. Poluvsianska skalná ihla Žilina
135. Potok Chrenovka Nové Zániky
136. Potok Machnáč Trenčín
137. Potok v Havránkovej doline Trenčín
138. Prečínska skalka Považská Bystrica
139. Predajnianske vodopády Brezno
140. Prielom Muráňa (Prielom Muráňky) Rožňava
141. Prielom Nitrice (Prielom Belánky) Prievidza
142. Prielom Teplého potoka Ružomberok
143. Pseudoterasa Váhu Nové Mesto nad Váhom
144. Pucovské zlepence Dolný Kubín
145. Puchmajerovej jazierko Námestovo
146. Rajkovec Trenčín
147. Raková Skalica
148. Rebrá Stará Ľubovňa
149. Rojkovská travertínová kopa Ružomberok
150. Rôsslerov lom Bratislava III
151. Selecké kamenné more Trenčín
152. Selecký potok Trenčín
153. Sivý kameň Prievidza, Žarnovica
154. Sixova stráň Krupina
155. Skalice Ilava
156. Skalka pri Beckove Nové Mesto nad Váhom
157. Skalky pri Údole Stará Ľubovňa
158. Skalná ihla Stará Ľubovňa
159. Skalná päsť Ružomberok
160. Skaly pod Pariakovou Vranov nad Topľou
161. Slanický ostrov Námestovo
162. Sninský kameň Snina
163. Soví hrad Lučenec
164. Spády Brezno
165. Stará Bebrava Bánovce nad Bebravou
166. Stará Žitavá Nové Zániky
167. Strošovský močiar Ilava
168. Strž (Triasový ríf pri Liptovskej Osade) Ružomberok
169. Súčanka Trenčín
170. Svinica Trenčín
171. Šašnatá (Šášnatá) Nové Mesto nad Váhom
172. Šiffiovci (U Šifflov) Myjava
173. Štefanova Myjava
174. Štrkovské presypy (Štrkovecké presypy) Galanta
175. Šútovská epigenéza Martin
176. Tajovská kopa Banská Bystrica
177. Tisové skaly Pezinok
178. Tomášikovský presyp Galanta
179. Transgresia paleogénu pri Markušovciach Spišská Nová Ves
180. Travertínová kopa (Tufová kopa) Levice
181. Travertínová kopa Sobotisko Levoča, Spišská Nová Ves
182. Trnovské rameno (Trnovecké mŕtve rameno) Šaľa
183. Trstinové jazero Košice-okolie
184. Turská skala Žilina
185. Ulička Snina
186. Včelíny Trenčín
187. Veľké Ostré Kysucké Nové Mesto
188. Veľký Inovec Zlaté Moravce
189. Veľký jarok Piešťany
190. Veporské skalky Banská Bystrica
191. Visiace skaly Piešťany
192. Vlčianske mŕtve rameno Šaľa
193. Vlčia skala Ružomberok
194. Vojtovský prameň Čadca
195. Voniarsky jarok (Voňarský jarok) Humenné
196. Vyhniansky travertín Žiar nad Hronom
197. Vychylovské prahy Čadca
198. Vychylovské skálie Čadca
199. Vyvieračka pod Bachárkou (Občasná vyvieračka pod Bacharkou) Trnava
200. Zapikan Vranov nad Topľou
201. Zárez Stravného potoka Vranov nad Topľou
202. Závadské skalky Gelnica
203. Zlatá brázda Levoča
204. Zolná Banská Bystrica, Zvolen
205. Zrubárka Senica
206. Žakýlske pleso Banská Štiavnica
207. Žalostiná Myjava
208. Žiar Ružomberok
209. Žipovské mŕtve rameno Vranov nad Topľou