Vyhláška č. 287/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania prostriedkov Štátneho fondu telesnej kultúry

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-287
Čiastka 96/1996
Platnosť od 09.10.1996 do31.12.2001
Účinnosť od 09.10.1996 do31.12.2001
Zrušený 553/2001 Z. z.
Znenie 09.10.1996

287

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

zo 17. septembra 1996

o podmienkach poskytovania prostriedkov Štátneho fondu telesnej kultúry

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 264/1993 Z. z. o Štátnom fonde telesnej kultúry (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Pri poskytovaní prostriedkov Štátneho fondu telesnej kultúry (ďalej len „fond“) sú rozhodujúce priority štátnej politiky starostlivosti o telesnú kultúru; na základe tejto politiky ministerstvo určuje kritériá poskytovania prostriedkov na príslušný rok a uverejňuje ich vo svojom tlačovom orgáne do 15. marca príslušného roka.

(2) Pri poskytovaní prostriedkov fondu sa ďalej prihliada na

a) účelové určenie, efektívnosť použitia a celkový prínos k rozvoju telesnej kultúry plynúci z použitia prostriedkov fondu,

b) finančnú situáciu osoby žiadajúcej o poskytnutie prostriedkov fondu (ďalej len „žiadateľ“),

c) skutočnosť, či sa na navrhovaný účel už poskytli prostriedky z fondu alebo zo štátneho rozpočtu, prípadne z iného štátneho fondu,

d) spôsob zabezpečenia ďalších potrebných prostriedkov žiadateľom.

§ 2

(1) Fond môže poskytnúť prostriedky fondu žiadateľovi na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje

a) označenie žiadateľa,

1. pri fyzických osobách meno a priezvisko alebo obchodné meno, rodné číslo a adresu,

2. pri právnických osobách ich názov, sídlo, adresu, identifikačné číslo organizácie a daňové identifikačné číslo,

b) označenie účelu, na ktorý sa prostriedky fondu žiadajú, miesto a čas jeho uskutočnenia s uvedením dátumu začatia a skončenia,

c) výšku požadovaných prostriedkov,

d) zdôvodnenie žiadosti,

e) informáciu o skutočnosti podľa § 1 ods. 2 písm. c).

(2) Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je

a) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; pri fyzických osobách podnikateľoch aj doklad oprávňujúci na podnikanie, pri právnických osobách doklad o registrácii,

b) projekt,

c) rozpočet celkových nákladov na projekt a jeho finančné zabezpečenie,

d) doklady osvedčujúce finančnú situáciu žiadateľa a pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch aj účtovnú závierku k 31. decembru predchádzajúceho roka.

(3) Ak žiadateľ požaduje poskytnutie prostriedkov na účel podľa § 6 ods. 1 písm. a) a b) zákona, k žiadosti priloží aj

a) projekt stavby spracovaný podľa osobitných predpisov,1)

b) rozhodnutie o povolení stavby,1)

c) dohodu o združení prostriedkov, ak bola uzatvorená,

d) spôsob záverečného vyhodnotenia projektu stavby.

(4) Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti alebo prílohy, fond vyzve žiadateľa na ich doplnenie.

§ 3

Žiadateľovi možno poskytnúť prostriedky fondu najviac do výšky rozpočtovaných nákladov na príslušný účel podľa § 6 zákona.

§ 4

O poskytnutí prostriedkov fondu uzavrie fond so žiadateľom písomnú zmluvu, ktorá obsahuje najmä

a) označenie zmluvných strán s uvedením údajov podľa § 2 ods. 1 písm. a),

b) názov, sídlo a kód banky žiadateľa a číslo jeho účtu v tejto banke,

c) výšku poskytnutých prostriedkov fondu,

d) účel použitia prostriedkov fondu,

e) podmienky, za ktorých sa prostriedky fondu poskytujú.

§ 5

Ustanovenia tejto vyhlášky sa vzťahujú aj na žiadosti, ktoré neboli posúdené do účinnosti tejto vyhlášky.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Eva Slavkovská v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.