Oznámenie č. 284/1996 Z. z.Oznámenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vyhlasujú štandardy pre štátny informačný systém

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-284
Čiastka 95/1996
Platnosť od 04.10.1996
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 1996.

Pôvodný predpis 04.10.1996

284

OZNÁMENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky vydal podľa § 20 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme

výnos z 30. septembra 1996 č. 916/1996-14, ktorým sa vyhlasujú štandardy pre štátny informačný systém.

Výnosom sa ustanovujú štandardy pre štátny informačný systém ako nástroj výkonu informačných činností a lehota na uplatnenie štandardov už utvorených častí štátneho informačného systému.

Úplné znenie medzinárodných technických noriem a slovenských technických noriem uvedených v prílohe výnosu je dostupné v Slovenskom ústave technickej normalizácie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Odporúčania Medzinárodného poradného výboru pre telefóniu a telegrafiu (Comité Consultatif International de Télégraphie et Téléphonie – CCITT) alebo Medzinárodnej telekomunikačnej únie (International Télécommunication Union – ITU) sú dostupné vo Výskumnom ústave spojov v Banskej Bystrici.

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 1996.

Výnos vrátane prílohy, ktorú tvorí zoznam štandardov, je uverejnený v čiastke 3/1996 Spravodajcu Štatistického úradu Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Štatistickom úrade Slovenskej republiky a vo všetkých územných štatistických orgánoch Štatistického úradu Slovenskej republiky. Uvedenú čiastku si možno kúpiť alebo objednať v Štatistickom a evidenčnom vydavateľstve tlačív.