Oznámenie č. 276/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov v zdravotníctve - 6. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-276
Čiastka 93/1996
Platnosť od 28.09.1996
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda účinnosť 1. októbra 1996.

Pôvodný predpis 28.09.1996

276

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a podľa položky č. 6 časti I výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. R–1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami,

výmer z 19. septembra 1996 č. Z–7/1996, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov v zdravotníctve – 6. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z–1/1996.

Výmerom sa určujú maximálne ceny nových tuzemských i dovážaných liečiv a uverejňujú sa opravy príloh k výmerom MF SR č. Z–1/1996, MF SR č. Z–4/1996 a MF SR č. Z–5/1996.

Výmer nadobúda účinnosť 1. októbra 1996.

Výmer je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 12/1996 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.