Zákon č. 271/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-271
Čiastka 93/1996
Platnosť od 28.09.1996 do31.10.2002
Účinnosť od 01.10.1996 do31.10.2002
Zrušený 280/2002 Z. z.
Znenie 01.10.1996

271

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 12. septembra 1996,

ktorým sa mení zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení zákona č. 117/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 239/1993 Z. z. sa mení takto:

V § 7 ods. 1 znie:

(1) Výška príspevku za mesiac sa rovná 1,68-násobku sumy potrebnej na zabezpečenie výživy a ostatných základných osobných potrieb rodiča podľa osobitného predpisu.3a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a) znie:

3a) § 3 ods. 2 písm. e) zákona č. 463/1991 Zb. o životnom minime v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 133/1995 Z. z.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 1996.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.