Nariadenie vlády č. 270/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Vysoké Tatry, Západné Tatry, Orava a Spišská Magura

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-270
Čiastka 92/1996
Platnosť od 21.09.1996 do17.07.1998
Účinnosť od 21.09.1996 do17.07.1998
Zrušený 223/1998 Z. z.
Znenie 21.09.1996

270

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. augusta 1996,

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Vysoké Tatry, Západné Tatry, Orava a Spišská Magura

Vláda Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 262/1992 Zb. nariaďuje:


§ 1

(1) Vyhlasuje sa záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Vysoké Tatry, Západné Tatry, Orava a Spišská Magura. Priestorové vymedzenie tohto veľkého územného celku je v prílohe č. 1.

(2) Základné zásady usporiadania územia a limity jeho využitia určené v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia sú záväznou časťou územného plánu veľkého územného celku Vysoké Tatry, Západné Tatry, Orava a Spišská Magura a tvoria prílohu č. 2.

§ 2

Dokumentácia schváleného územného plánu je uložená a možno do nej nahliadnuť na okresných úradoch v Námestove, Tvrdošíne, Dolnom Kubíne, Ružomberku, Liptovskom Mikuláši, Poprade, Kežmarku, Starej Ľubovni a na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.


Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 270/1996 Z. z.

ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU VYSOKÉ TATRY, ZÁPADNÉ TATRY, ORAVA A SPIŠSKÁ MAGURA

Obrázek 01

Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 270/1996 Z. z.

ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU VYSOKÉ TATRY, ZÁPADNÉ TATRY, ORAVA A SPIŠSKÁ MAGURA

I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia

Pri riadení využitia a usporiadania územia regiónu treba dodržať tieto záväzné regulatívy:

1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a životného prostredia

1.1. usmerniť rozvoj osídlenia pozdĺž rozvojových osí Slovenska s cieľom vytvoriť rozhodujúce sídelné priestorové celky a rozvojové osi, a to pozdĺž

a) hlavných sídelných ťažísk osídlenia regiónu na hlavnej rozvojovej osi Ružomberok – Liptovský Mikuláš – Poprad,

b) stredísk osídlenia na regionálnych rozvojových osiach

1. Trstená – Tvrdošín – Nižná – Dolný Kubín – Ružomberok, v okresoch Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín a Ružomberok,

2. Poprad – Kežmarok – Spišská Belá – Podolínec, v okresoch Poprad a Kežmarok,

3. Podolínec – Stará Ľubovňa – Plaveč, v okrese Stará Ľubovňa,

1.2. podporovať vznik suburbánnych zón okolo ťažísk osídlenia s cieľom decentralizovať bývanie obyvateľstva do únosnej dochádzkovej vzdialenosti od pracovných príležitostí,

1.3. podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvoriť rovnocenné životné podmienky pre obyvateľov regiónu,

1.4. rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj,

1.5. rešpektovať podmienky vyplývajúce zo záujmov obrany štátu v okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Poprad a Kežmarok,

1.6. zabezpečiť funkčnosť nadregionálnych a regionálnych biocentier a biokoridorov podľa návrhov regionálnych územných systémov ekologickej stability jednotlivých okresov transformovaných do územného plánu regiónu,

1.7. v turistických strediskách ležiacich na území Tatranského národného parku

a) neprekračovať súčasné hranice zastavaného územia novou výstavbou,

b) nezvyšovať počet lôžok v turistických a športových zariadeniach,

c) regulovať prírastok bytov, tento povoliť výnimočne pre trvalo bývajúcich obyvateľov s cieľom zlepšiť bytovú situáciu a zvýšiť architektonickú úroveň jestvujúcich budov,

1.8. povoliť výstavbu malých vodných elektrární na vodných tokoch Orava, Belá, Čierny Váh a Biely Váh len výnimočne podľa § 2 ods. 5 a § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,

1.9. zabezpečiť plochy na odstraňovanie a likvidáciu odpadu v jednotlivých okresoch na navrhované regionálne skládky tuhého komunálneho odpadu, v okrese Liptovský Mikuláš na regionálnu spaľovňu a v okrese Poprad na regionálnu spaľovňu nemocničného odpadu.

2. V oblasti turistiky

2.1. považovať rekreačné priestory v prihraničnej oblasti s Poľskou republikou za priestory spoločného záujmu a pri zabezpečovaní ich rozvoja vychádzať z tejto skutočnosti,

2.2. podporovať zvýšenie štandardu a ponuky rekreačných a športových aktivít v zastavanom území turistických stredísk ležiacich v národných parkoch okrem časti Národného parku Malá Fatra v okrese Dolný Kubín a okrem obmedzení podľa bodu 1.7,

2.3. podporovať dobudovanie a modernizáciu jestvujúcich turistických stredísk o potrebnú občiansku a športovú vybavenosť,

2.4. viazať novú výstavbu v ďalšom procese rozvoja rekreácie a turistiky na urbanizované prostredie v podhorskej oblasti,

2.5. rezervovať plochy na prípadné usporiadanie zimných olympijských hier, pre

a) športoviská a olympijskú dedinu v Poprade a v Liptovskom Mikuláši,

b) vybudovanie centra obchodu na letisku Poprad-Tatry,

c) medzinárodné vysielacie stredisko IBC v Liptovskom Mikuláši.

3. V oblasti kúpeľníctva

3.1. dobudovať a modernizovať kúpele medzinárodného a celoštátneho významu Vyšné Ružbachy, Vysoké Tatry a Lúčky,

3.2. vytvoriť predpoklady na vybudovanie kúpeľov celoštátneho významu Slaná Voda, Bešeňová, Gánovce a Stará Lesná (TATRATHERMAL),

3.3. striktne zachovať súčasnú funkciu existujúcich zariadení v zdravotníckych zariadeniach kúpeľnej starostlivosti a v odborných liečebných ústavoch pri možnom náraste lôžkových kapacít.

4. V oblasti dopravy pri využití územia

4.1. chrániť koridor navrhovanej diaľnice D-1 v úsekoch

a) Martin – Ľubochňa – Ivachnová,

b) Hybe – Važec,

c) Važec – Batizovce – Poprad-Matejovce a Jánovce,

4.2. chrániť priestory na navrhované diaľničné uzly a privádzače v lokalitách Likavka, Závažná Poruba, Hybe, Východná, Važec, Štrba, Mengusovce, Batizovce, Poprad-západ, Poprad-Matejovce a Jánovce,

4.3. chrániť koridory preložiek a úprav ciest I. a II. triedy, a to pre

a) cestu č. II/521 v úseku Poľská republika – Oravská Polhora – Rabča – Zubrohlava a v úseku Lokca – Vasiľov – Babín – Hruštín – Oravský Podzámok,

b) cestu č. I/59 v úseku Dolný Kubín – Oravský Podzámok – Podbieľ – Tvrdošín – Trstená – Poľská republika,

c) cestu č. I/70 v úseku Dolný Kubín – Veličná – Párnica,

d) cestu č. II/520 v úseku Trstená – Liesek – Vitanová – Hladovka – Suchá Hora – Poľská republika a v úseku Oravská Lesná – Nová Bystrica (okresy Čadca a Námestovo),

e) cestu č. II/584 v úseku Habovka – Zuberec – Liptovské Matiašovce,

f) cestu č. I/18 v úseku Liptovský Mikuláš – Palúdzka a v Liptovskom Hrádku,

g) cestu č. I/67 v úseku Poprad-Matejovce – Veľká Lomnica – Kežmarok – Spišská Belá a v úseku Podspády – Poľská republika,

h) cestu č. I/77 v úseku Spišská Belá – Podolínec – Hniezdne – Ľubotín,

i) cestu č. II/542 – obchvat Spišskej Starej Vsi,

j) cestu č. II/543 v úseku Hniezdne – Červený Kláštor – Spišská Stará Ves – Poľská republika,

4.4. chrániť koridory na prekategorizovanie a prestavbu ciest III. triedy na cesty II. triedy, a to pre

a) cestu č. III/018104 na trase diaľnica D1 – Liptovský Mikuláš – Bešeňová – Potok – Liptovská Sielnica,

b) cestu č. III/52019 v úseku Vitanová – Oravice – Zuberec (Malý tatranský okruh),

4.5. chrániť priestory na nové hraničné priechody do Poľskej republiky pre

a) cestný priechod Novoť – Ujsoly (okres Námestovo),

b) cestný priechod Podspády – Jurgow (okres Poprad),

c) cestný priechod Bobrov – Winiarczykowka (okres Námestovo),

4.6. chrániť priestor na dopravný terminál v Ružomberku,

4.7. chrániť koridory železničných tratí na

a) modernizáciu hlavného tranzitného ťahu Žilina – Ružomberok – Liptovský Mikuláš – Poprad – Košice na rýchlosť 120 km/h,

b) modernizáciu trate Kraľovany – Dolný Kubín – Trstená vrátane prepojenia do Poľskej republiky na rýchlosť 80 km/h,

c) zdvojkoľajnenie Tatranskej elektrickej železnice v úseku Poprad – Starý Smokovec,

4.8. chrániť priestor na

a) dobudovanie a modernizáciu medzinárodného letiska Poprad-Tatry,

b) dobudovanie vnútroštátneho letiska Ružomberok,

c) malé regionálne letiská

1. Jakubovany (okres Liptovský Mikuláš),

2. Vavrečka (okres Námestovo),

3. Kamienka (okres Stará Ľubovňa),

4.9. uvažovať o územnej rezerve pre koridor vysokorýchlostnej železničnej trate Žilina – Poprad – Košice – Ukrajina po roku 2010.

5. V oblasti vodného hospodárstva

5.1. chrániť koridory na rozvoj vodného hospodárstva pre

a) hlavný prívod pitnej vody

1. z vodárenskej nádrže Garajky do existujúceho prívodu Liptovský Hrádok – Liptovský Mikuláš v Liptovskom Hrádku a do Spišsko-Popradskej vodárenskej sústavy,

2. z vodných zdrojov Oravská Polhora do vodojemu Vavrečka cez vodnú nádrž Oravská priehrada,

b) prívod pitnej vody

1. z vodného zdroja Jakubany do Starej Ľubovne,

2. z vodného zdroja Tatranská Kotlina do Kežmarku,

c) hlavné vodovodné potrubia na trasách

1. vodojem Veličná – Kraľovany – Ružomberok,

2. vodný zdroj Liptovské Matiašovce – Liptovský Mikuláš,

3. vodojem Veľká Lomnica – vodojem Starý Smokovec,

4. vodojem Podolínec – navrhovaný vodojem Kežmarok,

d) prevody vody z Popradu do Torysy,

5.2. zabezpečiť vodné zdroje na ďalší rozvoj regiónu výstavbou vodárenských nádrží Garajky a Jakubany,

5.3. rezervovať územie pre evidované vodné nádrže Dierová, Lomná, Oravská Polhora, Mútne, Hybe, Bušovce, Podolínec, Spišské Bystré a Levoča podľa príslušných smerníc o hospodárskom využívaní záujmových území výhľadových vodohospodárskych diel.

6. V oblasti energetiky

6.1. uprednostniť ekonomické a ekologické hľadiská zásobovania územia energiou a vytvárať efektívne diverzifikované systémy energetického zabezpečenia územia regiónu,

6.2. chrániť koridory na rozvoj nadradených elektrických sietí pre

a) výstavbu 400 kV elektrických vedení na trase Čierny Váh – Východná – Važec – Šuňava – Vikartovce – Hranovnica – hranica okresu Poprad,

b) rekonštrukciu elektrických vedení 220 kV na 400 kV na trasách Sučany – Liptovská Mara a Sučany – Široká,

c) výstavbu dvojitého 110 kV elektrického vedenia na trase rozvodňa Liptovská Mara – Ružomberok – rozvodňa Mokraď,

6.3. chrániť koridory na plynofikáciu územia regiónu pre

a) veľmi vysokotlakový plynovod na trase Kráľova Lehota – Liptovský Hrádok,

b) vysokotlakový plynovod na trasách

1. Tvrdošín – Vavrečka – Námestovo – Zubrohlava – Trstená – Liesek,

2. Ždiar – Spišské Hanušovce – Spišská Stará Ves,

3. Stará Ľubovňa – Plaveč – s pokračovaním na Lipany,

c) strednotlakový plynovod na trasách

1. Liesek – Suchá Hora,

2. navrhovaná regulačná stanica Liptovský Mikuláš – Svätý Kríž – Ľubela – Sliače do navrhovanej regulačnej stanice Ružomberok,

3. Kamienka – Stráňany – Veľký Lipník – Haligovce – Veľká Lesná,

6.4. prednostne využívať na území regiónu v dosahu jestvujúcich plynovodov ako palivo plyn z týchto plynovodov.

II. Verejnoprospešné stavby

Stavby spojené s realizáciou záväzných regulatívov uvedených v bode I sú verejnoprospešné podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 262/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z.