Vyhláška č. 268/1996 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 250. výročia narodenia Mórica Beňovského

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-268
Čiastka 91/1996
Platnosť od 17.09.1996 do31.12.2008
Účinnosť od 17.09.1996 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.
Znenie 17.09.1996

268

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 9. septembra 1996

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 250. výročia narodenia Mórica Beňovského

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 250. výročia narodenia významnej osobnosti v dejinách Slovenska Mórica Beňovského sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák“).

(2) Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov medi. Jeho hmotnosť je 20 g, priemer 34 mm a hrúbka 2,7 mm. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v hmotnosti 0,2 g, v obsahu striebra 0,5 %, v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm.

§ 2

(1) Na líci dvestokorunáka je vyobrazená dobová plachetnica z 18. storočia (ďalej len „plachetnica“) v rozbúrených morských vlnách. Štátny znak Slovenskej republiky je umiestnený vľavo od plachetnice. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v dvoch riadkoch pod plachetnicou. Letopočet razby „1996“ je pri spodnom okraji mince pod názvom štátu. Pod vyobrazením morských vĺn sú pri ľavom okraji mince štylizované iniciálky mena a priezviska autora návrhu dvestokorunáka Miroslava Ronaia „MR“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami pri pravom okraji mince.

(2) Na rube dvestokorunáka je vyobrazený portrét Mórica Beňovského v trojštvrťovom natočení (ďalej len „portrét“). V opise zľava doprava, vľavo od portrétu, je meno „MÓRIC“ a vpravo od portrétu priezvisko „BEŇOVSKÝ“. Označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“ je v dvoch riadkoch pri ľavom ramene portrétu. Letopočty narodenia a úmrtia Mórica Beňovského „1746 o 1786“ sú umiestnené pri spodnom okraji mince.

(3) Na hrane mince je razbou do hĺbky umiestnené motto rodiny Beňovských „IN ADVERSIS ET PROSPERIS“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený dvoma kotvami, medzi ktorými sú umiestnené dva skrížené meče.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Masár v. r.


Obrázek 01

Obrázek 02