Oznámenie č. 267/1996 Z. z.Oznámenie Slovenskej informačnej služby o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva Slovenskej informačnej služby

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-267
Čiastka 90/1996
Platnosť od 14.09.1996 do31.10.1999
Zrušený 258/1999 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Pôvodný predpis 14.09.1996

267

OZNÁMENIE

Slovenskej informačnej služby

Slovenská informačná služba vydala podľa § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov

výnos z 26. augusta 1996 č. 70-11/304-15/96, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva Slovenskej informačnej služby.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Do zoznamu skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva Slovenskej informačnej služby možno nazrieť v Slovenskej informačnej službe a na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.