Vyhláška č. 265/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-265

(v znení č. 307/1999 Z. z., 21/2002 Z. z.)

Čiastka 90/1996
Platnosť od 14.09.1996 do31.03.2003
Účinnosť od 01.04.2002 do31.03.2003
Zrušený 90/2003 Z. z.
Znenie 01.04.2002

265

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 1. júla 1996

o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 3 ods. 1 písm. b), § 5 ods. 6 a § 9 ods. 2 zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 218/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje spôsob zisťovania množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok z cestných motorových vozidiel (ďalej len „emisná kontrola“), podmienky udeľovania oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol (ďalej len „oprávnenie“) a podmienky udeľovania osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisných kontrol (ďalej len „osvedčenie“).

§ 2

Všeobecné ustanovenia

(1) Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) cestným motorovým vozidlom vozidlo so zážihovým motorom, ktorého výfukové emisie nie sú riadené zdokonaleným emisným systémom, napríklad trojcestným katalyzátorom ovládaným snímačom voľného kyslíka vo výfukových plynoch alebo vozidlo so vznetovým motorom (ďalej len „vozidlo“),

b) emisnou kontrolou kontrola technického stavu motora vozidla a jeho príslušenstva, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie podmienok a hodnôt určených jeho výrobcom a dodržanie emisných limitov motora vozidla určených jeho výrobcom alebo dodržanie ustanovených emisných limitov podľa § 2a,

c) emisným limitom množstvo znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch motora vozidla podľa § 2a,

d) držiteľom vozidla osoba zapísaná v dokladoch o vozidle.2)

(2) Vykonávať emisné kontroly môže len fyzická osoba alebo právnická osoba, ak im bolo ministerstvom udelené oprávnenie (ďalej len „oprávnená osoba“), a to len na pracovisku emisnej kontroly uvedenom v oprávnení.

(3) Oprávnená osoba môže vykonávať emisné kontroly len prostredníctvom fyzickej osoby, ktorej bolo udelené osvedčenie (ďalej len „odborne spôsobilá osoba“), ak sama nie je touto osobou.

(4) Pri emisnej kontrole nemôže odborne spôsobilá osoba vykonávať opravu ani nastavenie kontrolovaného vozidla ani jeho motora.

§ 2a

Emisné limity pre vozidlo v premávke

(1) Objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého (CO) a nespálených uhľovodíkov (HC) pri voľnobežných otáčkach nezaťaženého zážihového motora vozidla v premávke, ktorého výfukové plyny nečistí zdokonalený emisný systém, nesmie prekročiť emisné limity určené výrobcom. Ak emisné limity výrobca neurčil, ustanovujú sa tieto emisné limity:

a) 6,0 % CO a 2 000 ppm HC na vozidle prvýkrát prihlásenom do evidencie3a) pred 1. januárom 1973,

b) 4,5 % CO a 1 200 ppm HC na vozidle prvýkrát prihlásenom do evidencie3a) pred 1. januárom 1986,

c) 3,5 % CO a 800 ppm HC na vozidle prvýkrát prihlásenom do evidencie3a) od 1. januára 1986.

(2) Na vozidle v premávke s prestavaným vznetovým motorom na zážihový motor s pohonom na plynné palivo objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého (CO) nesmie prekročiť limit určený alebo ustanovený pre zážihový motor podľa roku výroby pôvodného vznetového motora.

(3) Objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého (CO) podľa odseku 1 pri prevádzke motora s pohonom na plynné palivo nesmie prekročiť limit určený alebo ustanovený pre zážihový motor.

(4) Objemová koncentrácia nespálených uhľovodíkov (HC) podľa odseku 1 pri prevádzke motora s pohonom na plynné palivo sa nezisťuje.

(5) Emisie viditeľných škodlivín (ďalej len „dymivosť“) výfukových plynov vznetového motora vozidla v premávke zistené metódou voľnej akcelerácie nesmú prekročiť emisné limity určené výrobcom vozidla. Ak emisné limity výrobca neurčil, ustanovujú sa tieto emisné limity:

a) 4,0 m-1, ak ide o vznetový motor vozidla, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie3a) pred 1. januárom 1980,

b) 3,0 m-1, ak ide o preplňovaný vznetový motor vozidla, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie3a) od 1. januára 1980,

c) 2,5 m-1, ak ide o nepreplňovaný vznetový motor vozidla, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie3a) od 1. januára 1980.

(6) Emisné limity podľa odsekov 1 až 5 sa nezisťujú a emisná kontrola sa nevykonáva na vozidle kategórie L s pohotovostnou hmotnosťou vozidla neprevyšujúcou 400 kg, na vozidle kategórie T, S a R3b) a na vozidle, ktorého motor je mazaný zmesou paliva a mazacieho oleja.

§ 2b

Lehota emisnej kontroly vozidla v premávke

Lehota emisnej kontroly vozidla v premávke podľa § 2a je rovnaká, ako je lehota kontroly technického stavu vozidla podľa osobitného predpisu,3c) s výnimkou vozidla so zážihovým motorom bez zdokonaleného emisného systému, ktorého lehota kontroly je 12 mesiacov po jeho prvom prihlásení do evidencie3a) a potom každých 12 mesiacov.

§ 3

(1) Na vozidle so zážihovým motorom sa vykonáva kontrola

a) úplnosti a funkčnosti motora vozidla a jeho príslušenstva, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, zameraná najmä na prívod a čistenie nasávaného vzduchu, palivovú, zapaľovaciu a výfukovú sústavu; plniace hrdlo palivovej nádrže sa kontroluje, ak sa vyžaduje osobitná úprava, napríklad jeho zúženie pri motore s neriadeným katalyzátorom,

b) nastavenia motora zohriateho na prevádzkovú teplotu z hľadiska dodržiavania predpísaných hodnôt určených pre vozidlo výrobcom, najmä otáčok voľnobehu, uhla predstihu zážihu a pri zapaľovacej sústave s kontaktným prerušovačom uhla zopnutia kontaktov prerušovača pri otáčkach voľnobehu, kontrola uhla predstihu zážihu a pri zapaľovacej sústave s kontaktným prerušovačom aj uhla zopnutia pri zvýšených otáčkach nezaťaženého motora podľa predpisu výrobcu v jednom otáčkovom bode v rozsahu 2 500 až 3 500 min.-1; ak výrobca určil otáčkový bod mimo ustanoveného rozsahu, kontroluje sa v bode, ktorý je tomuto rozsahu najbližší,

c) objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého (CO) a nespálených uhľovodíkov (HC) meraním pri otáčkach voľnobehu a ich porovnanie s hodnotami určenými výrobcom vozidla alebo výrobcom dodatočne namontovaného neriadeného katalyzátora; kontrola objemovej koncentrácie (CO) a (HC) pri zvýšených otáčkach sa vykonáva len pri vozidlách s neriadeným katalyzátorom, ak to určil výrobca.

(2) Na vozidle so vznetovým motorom sa vykonáva kontrola

a) úplnosti a funkčnosti motora vozidla a jeho príslušenstva, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, zameraná najmä na prívod a čistenie nasávaného vzduchu, preplňovacie zariadenie, palivový a výfukový systém, reguláciu dodávky paliva a kontrolu elektronického indikátora poruchy,

b) nastavenia motora vozidla zohriateho na prevádzkovú teplotu z hľadiska dodržiavania predpísaných hodnôt určených pre vozidlo výrobcom, najmä otáčok voľnobehu a maximálnych otáčok motora,

c) dymivosti metódou voľnej akcelerácie meraním súčiniteľa absorpcie a jej porovnanie s emisným limitom.

(3) Pred kontrolou technického stavu motora vozidla a jeho príslušenstva a pred meraním sa kontrolujú doklady o vozidle.2) Porovnajú sa najmä identifikačné údaje vozidla a motora s údajmi uvedenými v dokladoch o vozidle. Zistený nesúlad evidenčných údajov so skutočným stavom sa zapisuje do Protokolu o emisnej kontrole a do Osvedčenia o emisnej kontrole.

(4) Pri emisnej kontrole sa meranie vykonáva platne overenými5) technickými prostriedkami (ďalej len „meradlá“) schváleného typu6) a ďalšími meradlami odporúčanými ministerstvom, platne kalibrovanými a podľa metód a metodík schválených ministerstvom. Metódy, metodiky a technické požiadavky na odporúčané meradlá zverejňuje ministerstvo vo svojom publikačnom prostriedku.

§ 4

Výsledok a vyhodnotenie emisnej kontroly

(1) Výsledkom emisnej kontroly sú údaje, ktoré sa zistia kontrolou technického stavu motora vozidla a jeho príslušenstva, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a pri vozidlách so zážihovým motorom meraním hodnôt objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého (CO) a objemovej koncentrácie nespálených uhľovodíkov (HC), pri vozidlách so vznetovým motorom meraním hodnôt dymivosti. Namerané hodnoty množstva znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch motora vozidla sa porovnávajú s emisnými limitmi určenými výrobcom alebo s emisnými limitmi ustanovenými podľa § 2a. Výsledok vyhodnotenia sa zaznamená v Protokole o emisnej kontrole.

(2) Vozidlo sa vyhodnotí za technicky spôsobilé na premávku, ak

a) motor vozidla a jeho príslušenstvo, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, sú úplné, nepoškodené a funkčné a indikačné zariadenie poruchového stavu vlastnej diagnostiky vznetového motora (ak je ním kontrolovaný typ vozidla vybavený) je funkčné a nesignalizuje poruchu,

b) namerané hodnoty nastavenia motora a jeho príslušenstva zodpovedajú hodnotám určeným výrobcom motora alebo hodnotám určeným výrobcom jeho príslušenstva,

c) na vozidle so zážihovým motorom objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého (CO) a objemová koncentrácia nespálených uhľovodíkov (HC), na vozidle so vznetovým motorom dymivosť, vo výfukových plynoch kontrolovaného motora neprekračujú emisné limity určené jeho výrobcom alebo, ak ich výrobca neurčil, emisné limity ustanovené v § 2a.

(3) Vozidlo sa vyhodnotí za technicky nespôsobilé na premávku,7) ak

a) motor vozidla a jeho príslušenstvo, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, sú neúplné, poškodené a nefunkčné alebo indikačné zariadenie poruchového stavu vlastnej diagnostiky vznetového motora (ak je ním kontrolovaný typ vozidla vybavený) je nefunkčné alebo signalizuje poruchu, alebo

b) namerané hodnoty nastavenia motora a jeho príslušenstva nezodpovedajú hodnotám určeným výrobcom motora alebo hodnotám určeným výrobcom jeho príslušenstva, alebo

c) na vozidle so zážihovým motorom objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého (CO) alebo objemová koncentrácia nespálených uhľovodíkov (HC), na vozidle so vznetovým motorom dymivosť, vo výfukových plynoch kontrolovaného motora prekračujú emisné limity určené jeho výrobcom, alebo ak ich výrobca neurčil, prekračujú emisné limity ustanovené v § 2a.

(4) Výsledky emisnej kontroly, závery o technickej spôsobilosti vozidla, prehľady o príjme a výdaji tlačív Protokol o emisnej kontrole, Osvedčenie o emisnej kontrole a kontrolných nálepiek eviduje oprávnená osoba v informačnom systéme spôsobom ustanoveným v prílohe č. 1.

§ 5

Vyznačovanie emisnej kontroly, doklady a preukazovanie emisnej kontroly

(1) Ak je vozidlo vyhodnotené ako

a) technicky spôsobilé na premávku, výsledok emisnej kontroly sa vyznačuje zápisom do Protokolu o emisnej kontrole, do Osvedčenia o emisnej kontrole a nalepením vyznačenej (perforovanej) kontrolnej nálepky na zadnú tabuľku evidenčného čísla. Jedno vyhotovenie Protokolu o emisnej kontrole a Osvedčenia o emisnej kontrole sa vydáva držiteľovi vozidla,

b) technicky nespôsobilé na premávku,7) výsledok emisnej kontroly sa vyznačuje zápisom do Protokolu o emisnej kontrole, ktorý sa v jednom vyhotovení vydá držiteľovi vozidla. Osvedčenie o emisnej kontrole sa nevypisuje a držiteľovi nevydáva. Kontrolná nálepka sa nevyznačuje a nenalepuje na zadnú tabuľku evidenčného čísla. Pri každej periodickej kontrole sa postupuje obdobne.

(2) Protokol o emisnej kontrole obsahuje

a) sériu a evidenčné číslo protokolu,

b) názov, sídlo a číslo oprávnenej osoby (pracoviska emisnej kontroly),

c) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu držiteľa vozidla,

d) značku a typ vozidla, stav počítača prejdenej vzdialenosti,

e) evidenčné číslo, výrobné číslo, typ a rok výroby motora,

f) výrobcom určené a namerané hodnoty kontrolovaných veličín,

g) záver o stave nameraných hodnôt veličín a o technickej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku,

h) záznam o vyznačení emisnej kontroly nalepením kontrolnej nálepky,

i) určený čas platnosti emisnej kontroly vyznačený dňom, mesiacom a rokom budúcej kontroly,

j) dátum vykonania emisnej kontroly,

k) meno, priezvisko a podpis odborne spôsobilej osoby, ktorá kontrolu vykonala,

l) odtlačok pečiatky oprávnenej osoby (pracoviska emisnej kontroly).

(3) Vzor Protokolu o emisnej kontrole vozidla so zážihovým motorom, vzor Protokolu o emisnej kontrole vozidla so vznetovým motorom a postup pri vyznačovaní výsledku emisnej kontroly sú v prílohe č. 2.

(4) Osvedčenie o emisnej kontrole obsahuje

a) sériu a evidenčné číslo osvedčenia,

b) značku a typ vozidla,

c) evidenčné číslo,

d) typ, výrobné číslo a rok výroby motora,

e) určený čas platnosti emisnej kontroly vyznačený dňom, mesiacom a rokom budúcej kontroly,

f) dátum vykonania emisnej kontroly,

g) odtlačok pečiatky oprávnenej osoby (pracoviska emisnej kontroly) a podpis odborne spôsobilej osoby, ktorá kontrolu vykonala.

(5) Vzor Osvedčenia o emisnej kontrole a postup pri vyznačovaní výsledku emisnej kontroly je v prílohe č. 3.

(6) Vzor kontrolnej nálepky, jej náležitosti, spôsob vyznačovania lehoty platnosti a spôsob umiestňovania na tabuľku s evidenčným číslom je v prílohe č. 4.

(7) Protokol o emisnej kontrole, Osvedčenie o emisnej kontrole a kontrolná nálepka majú charakter ceniny. Ich výrobu zabezpečuje ministerstvom poverená organizácia (ďalej len „poverená organizácia“), ktorá ich predáva a distribuuje oprávneným osobám (pracoviskám emisnej kontroly) na základe objednávok. Zároveň vedie ich evidenciu v informačnom systéme spôsobom ustanoveným v prílohe č. 1.

(8) Držiteľ vozidla v premávke preukazuje kontrolným orgánom8) splnenie podmienok ustanovených osobitným predpisom9) Osvedčením o emisnej kontrole a vyznačenou (perforovanou) kontrolnou nálepkou umiestnenou na zadnej tabuľke s evidenčným číslom.

(9) Ak držiteľ vozidla v ustanovených lehotách (intervaloch)4) nepristaví vozidlo na vykonanie emisnej kontroly alebo na vyzvanie kontrolných orgánov8) nepreukáže splnenie podmienok podľa odseku 8, vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku.7)

(10) Ak sa počas platnosti emisnej kontroly

a) poškodí, stratí alebo odcudzí vyznačené Osvedčenie o emisnej kontrole,

b) poškodí, stratí alebo odcudzí vyznačená (perforovaná) kontrolná nálepka,

c) poškodí, stratí alebo odcudzí tabuľka alebo tabuľky evidenčného čísla alebo sa vymenia,

oprávnená osoba (pracovisko emisnej kontroly), ktorá vykonala poslednú emisnú kontrolu vozidla, na základe porovnania identifikačných údajov vozidla s dokladmi o vozidle2) a s Protokolom o emisnej kontrole vydá nové Osvedčenie o emisnej kontrole a novú kontrolnú nálepku s vyznačením pôvodného času platnosti emisnej kontroly, ak sa identifikačné údaje zhodujú.

§ 6

Podmienky na udelenie oprávnenia

(1) Oprávnenie na vykonávanie emisných kontrol možno udeliť tomu, kto sám alebo prostredníctvom odborne spôsobilej osoby spĺňa podmienky podľa odseku 2 a súčasne

a) vlastní alebo má v nájme objekt spĺňajúci podmienky pracoviska emisnej kontroly,

b) vlastní alebo má v nájme meradlá podľa § 18 ods. 6,

c) disponuje technickými údajmi motora a jeho príslušenstva typu vozidla, na ktorom bude vykonávať emisné kontroly,

d) je hodnotený podľa § 10 ods. 3 záverom „spĺňa podmienky“.

(2) Za odborne spôsobilú osobu môže byť ustanovená fyzická osoba, ak

a) má spôsobilosť na právne úkony,

b) je bezúhonná,

c) má požadovanú kvalifikáciu a odbornú prax,

d) absolvovalala základné školenie a overenie vedomostí a zručnosti záverečnou skúškou podľa § 9 ods. 7 so stupňom hodnotenia „vyhovel“.

(3) Odborne spôsobilá osoba môže vykonávať emisné kontroly, len ak je v pracovnom pomere k oprávnenej osobe; to neplatí, ak ňou je manžel (manželka) podnikateľa alebo ak ide o právnickú osobu, jej spoločník alebo člen.

(4) Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu nebolo zrušené oprávnenie podľa § 13.

(5) Požadovanou kvalifikáciou a odbornou praxou sa rozumie

a) skončené stredné odborné vzdelanie v odbore automechanik, autoelektrikár alebo v príbuznom odbore a najmenej šesťročná odborná prax,

b) skončené úplné stredné odborné alebo vysokoškolské vzdelanie technického smeru a najmenej trojročná odborná prax.

(6) Odbornou praxou sa rozumie prax v odbore autoopravárenstva alebo v inom príbuznom odbore.

§ 7

Žiadosť o udelenie oprávnenia a osvedčenia

(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá žiada o udelenie oprávnenia (ďalej len „žiadateľ“), predkladá žiadosť ministerstvu.

(2) Žiadateľ v žiadosti uvedie

a) názov (obchodné meno) a sídlo, alebo meno a priezvisko, ak je žiadateľom fyzická osoba,

b) identifikačné číslo organizácie (IČO) alebo dátum narodenia, ak je žiadateľom fyzická osoba,

c) značku a typ vozidla, druh paliva, pracovného obehu motora a emisného systému, na ktorom bude vykonávať emisné kontroly,

d) meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky, alebo meno, priezvisko a vlastnoručný podpis, ak je žiadateľom fyzická osoba,

e) dátum podania žiadosti.

(3) K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ pripojí

a) čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o tom, že odmeny odborne spôsobilej osoby nebudú závisieť od výsledkov emisných kontrol,

b) údaje o sídle a opis pracoviska emisnej kontroly vrátane rozmerov, priestorového usporiadania, prístupových komunikácií a odstavných plôch (§ 18 ods. 1 až 5),

c) úplný zoznam meradiel a technologického vybavenia pracoviska emisnej kontroly (§ 18 ods. 6),

d) stanovisko príslušného stavebného úradu k vhodnosti umiestnenia pracoviska emisnej kontroly, k jeho súladu s územným plánom, iným verejným záujmom a s ochranou životného prostredia,

e) stanovisko okresného hygienika k pracovisku emisnej kontroly.

(4) K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ pre každú fyzickú osobu (§ 6 ods. 2) pripojí

a) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

b) overený doklad o vzdelaní podľa § 6 ods. 4 písm. a) alebo b),

c) doklad alebo čestné vyhlásenie preukazujúce dĺžku odbornej praxe,

d) pracovnú zmluvu,

(5) Doklady podľa odsekov 3 a 4 pripojí žiadateľ k žiadosti v dvoch vyhotoveniach.

(6) Ak žiadosť neobsahuje náležitosti podľa odsekov 2 až 5, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby ich doplnil, a určí lehotu.

Základné školenie

§ 8

(1) Fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. a) až c) môže ako odborne spôsobilá osoba vykonávať emisné kontroly až po absolvovaní základného školenia, vykonaní záverečnej skúšky a udelení osvedčenia.

(2) Cieľom základného školenia je oboznámiť sa

a) s organizáciou vykonávania emisných kontrol a so systémom riadenia pracovísk emisnej kontroly,

b) so spoločenským významom činnosti odborne spôsobilých osôb a s právnymi a ekonomickými dôsledkami záverov ich činnosti,

c) s metódami a metodikami používanými pri vykonávaní emisných kontrol,

d) s vplyvom zmien technického stavu motora vozidla a jeho príslušenstva na životné prostredie,

e) s konštrukciou, funkciou meradiel a s praktickým vykonávaním emisných kontrol,

f) s vedením informačného systému oprávnenou osobou (pracoviskom emisnej kontroly) a poverenou organizáciou,

g) s organizáciou metrologického zabezpečenia meradiel používaných pri vykonávaní emisných kontrol.

(3) Základné školenie je spravidla trojdňové, organizované a zabezpečované poverenou organizáciou, ktorá zároveň vedie údaje o školení v informačnom systéme.

(4) Po absolvovaní základného školenia preukazujú fyzické osoby odbornú spôsobilosť záverečnou skúškou z teoretických a praktických vedomostí a zo zručnosti pred skúšobnou komisiou vymenovanou ministerstvom (ďalej len „skúšobná komisia“).

§ 9

(1) Odbornou spôsobilosťou sa rozumie súbor odborných vedomostí a zručnosti vzťahujúcich sa na kontrolu, meranie a hodnotenie technického stavu motora vozidla a jeho príslušenstva, metrologické zabezpečenie používaných meradiel, vedenie informačného systému, ako aj schopnosť ich uplatnenia pri vykonávaní emisnej kontroly.

(2) Odborná spôsobilosť sa preukazuje

a) dokladom o vzdelaní podľa § 6 ods. 5 písm. a) alebo b) a dokladom o odbornej praxi podľa § 6 ods. 6,

b) záverečnou skúškou skladajúcou sa z písomnej a praktickej časti.

(3) Cieľom písomnej časti záverečnej skúšky je vo forme testu preukázať vedomosti v oblasti

a) právnych predpisov upravujúcich vykonávanie emisných kontrol,

b) vplyvu zmien technického stavu motora vozidla a jeho príslušenstva na životné prostredie,

c) metód a metodík upravujúcich postup pri vykonávaní emisnej kontroly,

d) funkcie, konštrukcie a údržby meradiel používaných pri vykonávaní emisnej kontroly,

e) vyhodnocovania a vyznačovania výsledkov emisných kontrol a ich evidovania v informačnom systéme.

(4) Cieľom praktickej časti záverečnej skúšky je prakticky a ústne overiť technické vedomosti a zručnosť pri používaní meradiel najmä so zameraním na správnosť vykonávania a vyhodnotenia emisnej kontroly.

(5) Výsledok písomnej časti záverečnej skúšky hodnotí skúšobná komisia bodovaním jednotlivých skúšobných otázok podľa stupňa

a) „vyhovel“, ak fyzická osoba pri skúške dosiahla najmenej 80 % dosiahnuteľného bodového hodnotenia,

b) „nevyhovel“, ak fyzická osoba pri skúške dosiahla menej ako 80 % dosiahnuteľného bodového hodnotenia.

(6) Výsledok praktickej časti záverečnej skúšky hodnotí skúšobná komisia stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“ hlasovaním.

(7) Záverečná skúška sa hodnotí stupňom „vyhovel“, ak obe časti skúšky podľa odsekov 3 a 4 boli hodnotené stupňom „vyhovel“.

(8) Ak fyzická osoba bola z niektorej časti záverečnej skúšky hodnotená stupňom „nevyhovel“, môže požiadať ministerstvo o opakovanie tejto časti. Žiadosť možno podať najskôr mesiac odo dňa nevyhovujúcej skúšky a najneskôr do šiestich mesiacov po skončení základného školenia. Ďalšiu opakovanú skúšku možno vykonať až po absolvovaní nového základného školenia.

(9) O výsledku oboch častí záverečnej skúšky vyhotoví skúšobná komisia záznam, ktorý do 14 dní doručí ministerstvu. Záznam obsahuje

a) meno, priezvisko (titul) fyzickej osoby, ktorá sa podrobila záverečnej skúške,

b) číslo testu a dátum skúšky,

c) hodnotenie častí podľa odsekov 5, 6 a 7,

d) číslo skúšobného protokolu,

e) podpisy členov skúšobnej komisie.

(10) Výsledok záverečnej skúšky zapisuje skúšobná komisia do skúšobného protokolu. Skúšobný protokol obsahuje

a) poradové číslo,

b) meno, priezvisko (titul) a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá sa podrobila záverečnej skúške,

c) hodnotenie podľa odsekov 5, 6 a 7,

d) dátum záverečnej skúšky a podpisy členov skúšobnej komisie.

(11) Skúšobný protokol vedie skúšobná komisia.

(12) Proti hodnoteniu skúšobnej komisie možno podať námietku do 15 dní odo dňa vykonania záverečnej skúšky.

§ 10

Overenie plnenia podmienok na udelenie oprávnenia

(1) Plnenie podmienok na udelenie oprávnenia pre žiadateľa overuje poverená organizácia na základe údajov a dokladov uvedených v žiadosti podľa § 7 ods. 2 až 4. Náklady spojené s overením hradí žiadateľ.

(2) O výsledku overenia spracuje poverená organizácia písomnú správu v troch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie správy bezodkladne doručí žiadateľovi, druhé ministerstvu. Vzor písomnej správy o overení plnenia podmienok na udelenie oprávnenia je v prílohe č. 5.

(3) Overenie sa hodnotí záverom „spĺňa podmienky“ alebo „nespĺňa podmienky“.

§ 11

Oprávnenie

(1) Ministerstvo udelí oprávnenie žiadateľovi, ktorý bol hodnotený záverom „spĺňa podmienky“ a preukázal splnenie ostatných podmienok podľa § 6 ods. 1. Dňom udelenia oprávnenia sa žiadateľ stáva oprávnenou osobou (§ 2 ods. 2).

(2) Oprávnenie obsahuje

a) názov orgánu, ktorý oprávnenie udelil,

b) číslo oprávnenia,

c) miesto a dátum udelenia oprávnenia,

d) identifikačné údaje oprávnenej osoby vrátane sídla,

e) číslo správy o overení plnenia podmienok na udelenie oprávnenia,

f) rozsah oprávnenia podľa § 7 ods. 2 písm. c),

g) spôsob označenia oprávnenej osoby (pracoviska emisnej kontroly),

h) čas platnosti oprávnenia,

i) odtlačok pečiatky orgánu, ktorý oprávnenie udelil, a podpis.

(3) Oprávnenie podľa odseku 1 platí 5 rokov odo dňa jeho udelenia.

(4) Vzor oprávnenia je v prílohe č. 6.

§ 12

Osvedčenie

(1) Ministerstvo udelí osvedčenie fyzickej osobe, ktorá splnila podmienky podľa § 6 ods. 2 a pri záverečnej skúške bola hodnotená stupňom „vyhovel“. Dňom udelenia osvedčenia sa fyzická osoba stáva odborne spôsobilou osobou (§ 2 ods. 3).

(2) Osvedčenie obsahuje

a) názov orgánu, ktorý osvedčenie udelil,

b) číslo osvedčenia,

c) miesto a dátum udelenia osvedčenia,

d) meno, priezvisko (titul), rodné číslo odborne spôsobilej osoby,

e) dátum vykonania záverečnej skúšky a poradové číslo skúšobného protokolu,

f) čas platnosti osvedčenia,

g) odtlačok pečiatky orgánu, ktorý osvedčenie udelil, a podpis.

(3) Osvedčenie platí 5 rokov odo dňa jeho udelenia.

(4) Vzor osvedčenia je v prílohe č. 7.

§ 13

Zmena, zrušenie a predĺženie platnosti oprávnenia a osvedčenia

(1) Ministerstvo oprávnenie alebo osvedčenie zmení, ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu ich rozsahu. Na rozšírenie rozsahu oprávnenia alebo osvedčenia sa primerane vzťahujú ustanovenia tejto vyhlášky.

(2) Ministerstvo môže zmeniť rozsah oprávnenia alebo osvedčenia, alebo ich zrušiť,

a) ak oprávnená osoba neoznámi zmenu údajov podľa § 7 ods. 2 až 4,

b) ak oprávnená osoba alebo odborne spôsobilá osoba nevykonáva emisné kontroly nepretržite viac ako šesť mesiacov,

c) ak oprávnená osoba preukázateľne opakovane vykonala emisné kontroly v rozpore s podmienkami ustanovenými touto vyhláškou,

d) ak oprávnená osoba v ustanovenom termíne ani po upozornení poverenou organizáciou neodovzdá spracované hlásenie o vykonaných emisných kontrolách,

e) ak sa kontrolnou činnosťou ministerstva alebo poverenej organizácie zistili dôvody na zmenu alebo na zrušenie oprávnenia alebo osvedčenia.

(3) Ministerstvo oprávnenie alebo osvedčenie zruší, ak oprávnená osoba alebo odborne spôsobilá osoba

a) nemôže trvale vykonávať emisné kontroly,

b) bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin,

c) získala oprávnenie alebo osvedčenie na základe vedome nesprávnych údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách,

d) neabsolvuje doškoľovací kurz (§ 16) alebo nové overenie plnenia podmienok (§ 17),

e) sa preukázateľne stala zaujatou,

f) preukázateľne neoprávnene umožnila použitie tlačiva Protokol o emisnej kontrole alebo Osvedčenie o emisnej kontrole alebo kontrolnej nálepky.

(4) Ministerstvo môže predĺžiť platnosť oprávnenia alebo osvedčenia, ak

a) oprávnená osoba najneskôr 90 dní pred uplynutím platnosti požiada o ich predĺženie,

b) oprávnená osoba alebo odborne spôsobilá osoba spĺňa podmienky podľa § 6 a vykonávala emisné kontroly v súlade s ustanoveniami tejto vyhlášky a oprávnená osoba sa podrobila novému overeniu plnenia podmienok podľa § 17,

c) kontrola ministerstva alebo poverenej organizácie nezistila dôvody na ich zmenu alebo na ich zrušenie,

d) odborne spôsobilá osoba absolvovala doškoľovací kurz (§ 16).

(5) Účinky zmeny, zrušenia alebo predĺženia platnosti oprávnenia alebo osvedčenia nastávajú dňom udelenia ich zmeny, zrušenia alebo predĺženia platnosti.

§ 14

Zánik oprávnenia a osvedčenia

(1) Oprávnenie zaniká

a) zánikom alebo smrťou oprávnenej osoby,

b) smrťou, skončením pracovného pomeru odborne spôsobilej osoby alebo uplynutím času platnosti osvedčenia, ak je jedinou odborne spôsobilou osobou,

c) uplynutím času platnosti oprávnenia, ak oprávnená osoba nepožiadala o jeho predĺženie podľa § 13 ods. 4 písm. a),

(2) Osvedčenie zaniká

a) smrťou odborne spôsobilej osoby,

b) uplynutím času platnosti osvedčenia, ak oprávnená osoba nepožiadala o jeho predĺženie podľa § 13 ods. 4 písm. a),

c) stratou bezúhonnosti odborne spôsobilej osoby (§ 6 ods. 4) alebo spôsobilosti na právne úkony.

§ 15

Oznamovanie zmien údajov

Oprávnená osoba oznámi do 30 dní ministerstvu zmenu údajov uvedených v § 6 ods. 1 písm. a) až c), § 7 ods. 2 písm. a) až d), § 7 ods. 3 písm. a) až e) a zmenu údajov týkajúcich sa odborne spôsobilých osôb [§ 6 ods. 2 písm. a) až c)].

§ 16

Doškoľovacie kurzy

(1) Doškoľovacie kurzy odborne spôsobilých osôb, ktoré prostredníctvom oprávnenej osoby požiadali o predĺženie platnosti oprávnenia [§ 13 ods. 4 písm. a)], organizuje, zabezpečuje a evidenciu doškoľovacích kurzov a zúčastnených odborne spôsobilých osôb vedie poverená organizácia.

(2) Doškoľovacie kurzy sú spravidla dvojdňové, zamerané obdobne ako základné školenie podľa § 8 ods. 2 a 4. O absolvovaní doškoľovacieho kurzu poverená organizácia vydá odborne spôsobilej osobe potvrdenie. Vzor potvrdenia je v prílohe č. 8.

§ 17

Nové overenie plnenia podmienok na udelenie oprávnenia

Ministerstvo môže oprávnenej osobe uložiť, aby sa podrobila novému overeniu plnenia podmienok na udelenie oprávnenia,

a) ak sa zásadne zmenia všeobecne záväzné a technické predpisy,

b) ak pri kontrole plnenia podmienok na udelenie oprávnenia (§ 6 ods. 1) ministerstvo zistilo dôvody na vykonanie nového overenia,

c) na návrh poverenej organizácie.

§ 18

Priestorové a technické vybavenie pracoviska emisnej kontroly

(1) Pracovisko emisnej kontroly vrátane priestorového usporiadania, prístupových komunikácií a odstavných plôch musí primerane spĺňať podmienky ustanovené technickými normami.15)

(2) Najmenšie rozmery pracoviska emisnej kontroly pre kategórie vozidiel M1, N1, L3b) sú:

a) vnútorná dĺžka 6,9 m pre najväčšiu dĺžku kontrolovaného vozidla 4,5 m,

b) vnútorná šírka 4,2 m pre najväčšiu šírku kontrolovaného vozidla 1,8 m,

c) vnútorná výška 3 m pre najväčšiu výšku kontrolovaného vozidla 1,6 m alebo 3,4 m pri inštalovanom vozidlovom zdviháku.

(3) Najmenšie rozmery pracoviska emisnej kontroly pre ostatné vozidlá kategórie M1, N13b) sú:

a) vnútorná dĺžka 9,7 m,

b) vnútorná šírka 4,7 m,

c) vnútorná výška 3,4 m alebo pri inštalovanom vozidlovom zdviháku 4,6 m.

(4) Najmenšie rozmery pracoviska emisnej kontroly pre kategórie vozidiel M2, M3, N2, N33b) a ostatné vozidlá sú:

a) vnútorná dĺžka 13,4 m,

b) vnútorná šírka 5 m,

c) vnútorná výška 4,6 m alebo pri inštalovanom vozidlovom zdviháku 5,8 m.

(5) Najmenšie rozmery pracoviska emisnej kontroly sú stanovené bez zabudovanej technológie a bez pevne zabudovaných súčastí stavby, napríklad nosníkov, pilierov.

(6) Pracovisko emisnej kontroly podľa druhu oprávnenia musí byť ďalej vybavené najmä meradlami

a) na meranie otáčok motora,

b) na meranie teploty oleja v motore,

c) na meranie uhla zopnutia kontaktov prerušovača,

d) na meranie predstihu zážihu,

e) na meranie objemovej koncentrácie znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch.

f) na meranie dymivosti výfukových plynov,

g) na indikáciu prítomnosti stlačeného zemného plynu a bioplynu (CNG) a skvapalneného ropného plynu (LPG).

§ 19

Pečiatka, označenie, zoznam

(1) Výrobu, predaj a evidenciu pečiatok prideľovaných oprávneným osobám (pracoviskám emisnej kontroly) zabezpečuje poverená organizácia. Vzor odtlačku pečiatky, náležitosti a postup vedenia evidencie sú v prílohe č. 9.

(2) Pred začatím vykonávania emisných kontrol oprávnená osoba musí označiť pracovisko emisnej kontroly ustanoveným spôsobom. Vzor označenia a náležitosti označenia sú v prílohe č. 10.

(3) Oprávnené osoby a odborne spôsobilé osoby sa zapisujú do zoznamu, ktorý vedie poverená organizácia.

(4) Oprávnenú osobu a odborne spôsobilú osobu, ktorých oprávnenie alebo osvedčenie bolo zrušené alebo zaniklo, poverená organizácia vyčiarkne zo zoznamu.

(5) Zoznam oprávnených osôb zverejňuje ministerstvo vo svojom publikačnom prostriedku.

§ 20

Metrológia

(1) Oprávnená osoba pri vykonávaní emisných kontrol

a) zodpovedá za riadnu údržbu, opravy a prípadnú obmenu meradiel, za vedenie metrologickej evidencie o meradlách a za jednotnosť a správnosť vykonaných meraní,

b) nesmie dopustiť použitie meradla s poruchou, ktorá môže ovplyvniť správnosť merania, alebo použitie meradla bez platného overenia6) alebo platnej kalibrácie.

(2) Odborne spôsobilá osoba zodpovedá za správnosť obsluhy meradiel, za dodržiavanie metód a metodík merania, za správne vyhodnotenie merania, za údržbu a riadny technický stav meradla.

§ 20a

Osobitné ustanovenie

Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú na vozidlá podľa osobitného predpisu.16)


§ 21

Prechodné ustanovenia

(1) Osoby, ktorým pred dňom účinnosti tejto vyhlášky

a) bola ministerstvom udelená „Autorizácia pre vykonávanie emisných kontrol“ na určitý čas,

b) bolo ministerstvom udelené „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti k vykonávaniu emisných kontrol“, môžu vykonávať emisné kontroly do 31. decembra 1999.

(2) Doterajšie tlačivá „Protokol o kontrole výfukových plynov“, „Doklad o vykonaní emisnej kontroly“, pečiatky a označenia autorizovaných pracovísk vykonávajúcich emisné kontroly možno používať do 31. decembra 1996.

(3) Doklady o vykonaní emisnej kontroly zostávajú v platnosti do času, ktorý je v nich vyznačený.

(4) Kontrolné nálepky a Osvedčenia o emisnej kontrole platné do dňa účinnosti tejto vyhlášky môžu pracoviská emisných kontrol používať do 31. marca 2000.

(5) Prvému overeniu splnenia emisných limitov podlieha motorové vozidlo so vznetovým motorom prvýkrát prihlásené do evidencie3a) v lehote podľa § 2b od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky. Ak už táto lehota uplynula, prvému overeniu splnenia emisných limitov podlieha motorové vozidlo so vznetovým motorom po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky najneskôr v lehote

a) 9 mesiacov, ak bolo vozidlo prvýkrát prihlásené do evidencie3a) pred 31. decembrom 1979,

b) 12 mesiacov, ak bolo vozidlo prvýkrát prihlásené do evidencie3a) od 1. januára 1980 do 31. decembra 1989,

c) 15 mesiacov, ak bolo vozidlo prvýkrát prihlásené do evidencie3a) od 1. januára 1990.

(6) Za Protokol o emisnej kontrole vozidla zo zážihovým motorom sa považuje aj Protokol o emisnej kontrole vydaný do 30. júna 2002.

§ 22

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 1996.


Alexander Rezeš v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 265/1996 Z. z.

INFORMAČNÝ SYSTÉM

1. Príjem a výdaj tlačív Protokol o emisnej kontrole, Osvedčenie o emisnej kontrole a kontrolných nálepiek

Oprávnená osoba (pracovisko emisnej kontroly)

Oprávnená osoba (pracovisko emisnej kontroly) vedie knihu príjmu a výdaja tlačív Protokol o emisnej kontrole, Osvedčenie o emisnej kontrole a kontrolných nálepiek. Do knihy príjmu a výdaja zapisuje

a) počet prijatých tlačív Protokol o emisnej kontrole, Osvedčenie o emisnej kontrole s uvedením ich série a evidenčných čísiel a kontrolných nálepiek, dátum príjmu a meno a podpis odborne spôsobilej osoby, ktorá ich prijala,

b) počet vydaných tlačív Protokol o emisnej kontrole, Osvedčenie o emisnej kontrole s uvedením ich série a evidenčných čísiel a nalepených kontrolných nálepiek počas jednej pracovnej zmeny, dátum a podpis odborne spôsobilej osoby, ktorá vydala tlačivá a nalepila kontrolnú nálepku, a odborne spôsobilej osoby, ktorá vykonala uzávierku po skončení zmeny.

Oprávnená osoba (pracovisko emisnej kontroly) vykonáva v knihe príjmu a výdaja štvrťročne (v bežnom kalendárnom roku) uzávierku príjmu a výdaja tlačív Protokol o emisnej kontrole, Osvedčenie o emisnej kontrole a kontrolných nálepiek. V uzávierke uvedie počty prijatých a vydaných tlačív s uvedením ich série a evidenčných čísiel a kontrolných nálepiek v sledovanom štvrťroku. Štvrťročnú uzávierku vykonáva odborne spôsobilá osoba, ktorá osvedčí správnosť údajov podpisom. Zostatok nevydaných tlačív a nenalepených kontrolných nálepiek po uzávierke tvorí prenos do príjmu nasledujúceho štvrťroka.

Kniha príjmu a výdaja musí obsahovať názov a sídlo oprávnenej osoby (pracoviska emisnej kontroly), podpis jej štatutárneho orgánu, odtlačok pečiatky oprávnenej osoby (pracoviska emisnej kontroly), dátum jej založenia, počet listov a mená odborne spôsobilých osôb. Po zapísaní celej knihy sa uvedie dátum skončenia zápisov. Pre skončenie zápisov platia obdobné podmienky ako na vykonanie štvrťročnej uzávierky. Knihu príjmu a výdaja oprávnená osoba (pracovisko emisnej kontroly) archivuje 5 rokov.

Ak sa manipuláciou tlačivá alebo kontrolná nálepka poškodia alebo znehodnotia, odborne spôsobilá osoba o tom vykoná zápis do knihy príjmu a výdaja. V zápise uvedie predmet, dôvod poškodenia alebo znehodnotenia, dátum a podpis. Poškodený Protokol o emisnej kontrole, Osvedčenie o emisnej kontrole alebo kontrolnú nálepku uschová. Oprávnená osoba (pracovisko emisnej kontroly) vždy raz za štvrťrok odovzdá poškodené alebo znehodnotené Protokoly o emisnej kontrole, Osvedčenia o emisnej kontrole a kontrolné nálepky poverenej organizácii s uvedením zdôvodnenia, dátumu ich poškodenia alebo znehodnotenia a mena odborne spôsobilej osoby, ktorá tlačivá znehodnotila alebo poškodila.

Odborne spôsobilé osoby zabezpečia takú úschovu prijatých a znehodnotených alebo poškodených Protokolov o emisnej kontrole, Osvedčení o emisnej kontrole a kontrolných nálepiek, aby ich nebolo možné odcudziť alebo zneužiť.

Poverená organizácia

Poverená organizácia vedie knihu príjmu a výdaja Protokolov o emisnej kontrole, Osvedčení o emisnej kontrole a kontrolných nálepiek. Do knihy príjmu a výdaja zapisuje

a) počet prijatých tlačív s uvedením ich série a evidenčných čísiel a kontrolných nálepiek, dátum príjmu a podpis zodpovednej osoby, ktorá ich prijala,

b) počet vydaných tlačív s uvedením ich série a evidenčných čísiel a kontrolných nálepiek, dátum výdaja, názov, sídlo a označenie oprávnenej osoby (pracoviska emisnej kontroly), ktorá ich prijala, s podpisom odborne spôsobilej osoby.

Poverená organizácia vykonáva v knihe príjmu a výdaja štvrťročne (v bežnom kalendárnom roku) uzávierky príjmu a výdaja tlačív a kontrolných nálepiek obdobným spôsobom ako oprávnená osoba (pracovisko emisnej kontroly).

Kniha príjmu a výdaja musí obsahovať obdobné údaje ako kniha príjmu a výdaja oprávnenej osoby (pracoviska emisnej kontroly).

Založenie knihy príjmu a výdaja, skončenie záznamov v nej a jej archiváciu poverená organizácia vykonáva obdobným spôsobom ako oprávnená osoba (pracovisko emisnej kontroly).

2. Zhromažďovanie a spracúvanie údajov o emisných kontrolách

Oprávnená osoba (pracovisko emisnej kontroly)

Oprávnená osoba (pracovisko emisných kontrol) po vykonaní emisnej kontroly spracuje Protokol o emisnej kontrole, ktorého kópiu archivuje počas 18 mesiacov po vykonaní emisnej kontroly. Ak je meradlo (analyzátor výfukových plynov) vybavené tlačiarňou, spolu s Protokolom o emisnej kontrole archivuje zápis z tlačiarne meradla. Oprávnená osoba vedie o emisných kontrolách záznamovú knihu evidencie emisných kontrol (ďalej len „záznamová kniha“), do ktorej uvedie

a) dátum vykonania emisnej kontroly, poradové číslo,

b) značku a typ vozidla, druh paliva, pracovného obehu motora a emisného systému,

c) štátnu poznávaciu značku,

d) vydanie Osvedčenia o emisnej kontrole s uvedením jeho série a evidenčného čísla,

e) nalepenie kontrolnej nálepky,

f) podpis odborne spôsobilej osoby.

Z každého listu záznamovej knihy oprávnená osoba (pracovisko emisných kontrol) spracováva súhrn obsahujúci značku a typ vozidiel, ich počet, počet vydaných Osvedčení o emisnej kontrole a nalepených kontrolných nálepiek.

Záznamová kniha musí obsahovať dátum jej založenia, počet listov, názov a sídlo oprávnenej osoby (pracoviska emisnej kontroly), podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby (pracoviska emisnej kontroly), odtlačok pečiatky, mená a priezviská odborne spôsobilých osôb. Po zapísaní celej knihy sa uvedie dátum skončenia záznamov. Záznamovú knihu evidencie emisných kontrol oprávnená osoba (pracovisko emisnej kontroly) archivuje 3 roky.

Oprávnená osoba (pracovisko emisných kontrol) odovzdáva poverenej organizácii štvrťročné (v bežnom kalendárnom roku) hlásenia o vykonaných emisných kontrolách, a to do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po vykázanom období. Obsahom hlásenia je sumarizácia vykonaných emisných kontrol evidovaných na jednotlivých listoch záznamovej knihy. Hlásenie sa predkladá za každý typ vozidla osobitne a uvádza sa v ňom

a) značka, typ vozidla, druh paliva, pracovného obehu motora a emisného systému,

b) počet kontrolovaných vozidiel tohto typu a výsledok emisnej kontroly,

c) počet vydaných Osvedčení o emisnej kontrole,

d) počet nalepených kontrolných nálepiek.

Poverená organizácia

Poverená organizácia vyhodnocuje, ukladá hlásenia jednotlivých oprávnených osôb (pracovísk emisnej kontroly) a sumarizuje údaje o vykonaných emisných kontrolách v štruktúre podľa údajov uvádzaných v hláseniach.

Poverená organizácia odovzdáva ministerstvu štvrťročné (v bežnom kalendárnom roku) hlásenia o vykonaných emisných kontrolách, a to do konca prvého mesiaca po vykázanom období.

Vyhodnotené výsledky sa využívajú pre potreby ministerstva, najmä pri výkone štátneho odborného dozoru nad vykonávaním emisných kontrol vozidiel a na štatistické účely.

Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 265/1996 Z. z.

VYHOTOVENIE PROTOKOLU O EMISNEJ KONTROLE A VYZNAČOVANIE EMISNEJ KONTROLY

Protokol o emisnej kontrole je tlačivo svetlozelenej farby formátu A4.

Séria a evidenčné číslo Protokolu o emisnej kontrole sa skladajú z označenia „SK“ a šesťmiestneho čísla. Po naplnení série „SK“ nasledujú série „SKA“ až „SKZ“.

Číslo pracoviska emisnej kontroly je poradové číslo, ktoré pridelilo ministerstvo tomuto pracovisku.

Protokol o emisnej kontrole vypisuje odborne spôsobilá osoba v dvoch vyhotoveniach podľa predtlače v súlade s údajmi zistenými v technickom preukaze vozidla a v Osvedčení o evidencii vozidla ustanovenými hodnotami veličín určenými výrobcom vozidla a podľa skutočne zistených údajov a nameraných hodnôt veličín. Rok výroby motora sa uvádza v prípadoch, ak nie je zhodný s rokom výroby vozidla, pokiaľ je jednoznačne určený.

Podľa výsledku meraní sa v protokole vyznačí záver o stave nameraných hodnôt veličín podľa podmienok ustanovených touto vyhláškou.

Ak namerané hodnoty veličín zodpovedajú ustanoveným podmienkam, v predtlači sa pri vozidlách so zážihovým motorom prečiarknu slová „nezodpovedajú“, „nespôsobilé“ a „nebola“, pri vozidlách so vznetovým motorom sa do kolonky „hodnotenie“ vyznačí písmenom „V“ a vyznačí sa čas platnosti emisnej kontroly dátumom, dokedy je emisná kontrola platná a kedy vzniká povinnosť vykonať ďalšiu emisnú kontrolu.

Ak namerané hodnoty veličín nezodpovedajú ustanoveným podmienkam, v predtlači sa prečiarknu slová „zodpovedajú“, „spôsobilé“ a „bola“ a nevyznačí sa čas platnosti emisnej kontroly.

V časti „Motor – druh paliva“ sa vyznačí „B“ pri benzínovom pohone, „LPG“ pri pohone skvapalneným plynom propán-butánom, „B/LPG“ pri alternatívnom benzínovom pohone alebo pohone skvapalneným plynom propán-butánom, „CNG“ pri pohone stlačeným plynom alebo bioplynom, „B/CNG“ pri alternatívnom benzínovom pohone alebo pohone stlačeným plynom, „D“ pri pohone na motorovú naftu.

V časti „Emisný systém“ sa vyznačí „BEZKAT“ pri nezdokonalenom (bezkatalyzátorovom) emisnom systéme, „NKAT“ pri emisnom systéme s neriadeným katalyzátorom.

V poznámke sa uvádzajú dôležité skutočnosti, ktoré sa zistili pri vykonávaní emisnej kontroly (napr. nesúlad výrobných čísiel motora s údajom uvedeným v technickom preukaze alebo v Osvedčení o evidencii vozidla, nemožnosť zistenia roku výroby motora).

Po vykonaní emisnej kontroly sa v Protokole o emisnej kontrole vyznačí deň, mesiac a rok vykonania emisnej kontroly a odborne spôsobilá osoba uvedie čitateľne svoje meno a priezvisko, podpisom potvrdí správnosť údajov a Protokol o emisnej kontrole opatrí odtlačkom pečiatky oprávnenej osoby (pracoviska emisnej kontroly). Originál Protokolu o emisnej kontrole vydá držiteľovi vozidla, kópiu založí a archivuje podľa podmienok ustanovených v informačnom systéme.

Príloha č. 3 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 265/1996 Z. z.

OSVEDČENIE O EMISNEJ KONTROLE

Obrázok 01

Príloha č. 4 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 265/1996 Z. z.

KONTROLNÁ NÁLEPKA, VYHOTOVENIE, VYZNAČOVANIE A UMIESTŇOVANIE

(mierka 1,5:1)

Obrázok 02

Kontrolná nálepka je označená sériou, ktorá sa skladá z označenia „SK“ a šesťmiestneho evidenčného čísla, ktoré sú zhodné so sériou a číslom Osvedčenia o emisnej kontrole. Po naplnení série „SK“ nasledujú série „SKA“ až „SKZ“.

Rozmery: výška kontrolnej nálepky 37 mm,

šírka kontrolnej nálepky 32 mm,

priemery kružníc: 27 mm, 17 mm, 7 mm,

výška číslic 1 až 12 (označenie mesiaca) 3 mm,

výška dvojčíslic (označenie roku) 1,5 mm,

výška symbolu (písmen) „EK“ 3 mm,

výška písmen a číslic označenia série a evidenčného čísla 3 mm.

Farby: podklad (okraj) označenia biely,

pole nálepky zelené,

stredový kruh a veľký kruhový výsek žlté,

kružnice, úsečky, číslice, dvojčíslice a symbol (písmená) „EK“ čierne.

Vyznačovanie

Vyznačovanie lehoty platnosti emisnej kontroly vozidla: na vonkajšom medzikruží sa dierkovacími kliešťami vyznačuje mesiac a na vnútornom medzikruží rok.

Umiestňovanie

Kontrolná nálepka sa lepí na zadnú tabuľku s evidenčným číslom vozidla, ak je

a) tabuľka jednoriadková, do dolnej polovice medzery za prvou skupinou písmen,

b) tabuľka dvojriadková, v hornom riadku do pravej polovice medzery za prvou skupinou písmen.

Príloha č. 5 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 265/1996 Z. z.

VZOR

Příloha 01

Príloha č. 6 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 265/1996 Z. z.

VZOR

Příloha 01

Príloha č. 7 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 265/1996 Z. z.

VZOR

Příloha 01

Príloha č. 8 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 265/1996 Z. z.

VZOR

Příloha 01

Príloha č. 9 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 265/1996 Z. z.

Vzor odtlačku pečiatky oprávnenej osoby (pracoviska emisnej kontroly) a jej náležitosti (v mierke 5:1)

Obrázek 01

Odtlačok pečiatky má priemer 20 mm.

V odtlačku pečiatky je uvedené:

– nápis „PRACOVISKO EMISNEJ KONTROLY“,

– číslo pracoviska,

– poradové číslo pečiatky.

Číslo pracoviska emisnej kontroly je poradové číslo, ktoré ministerstvo pridelilo oprávnenej osobe (pracovisku emisnej kontroly).

Poradové číslo pečiatky je číslo odborne spôsobilej osoby na pracovisku emisnej kontroly.

Vyhotovenie pečiatky:

– výška písmen nápisu „PRACOVISKO EMISNEJ KONTROLY“ je 2 mm,

– výška číslic čísla pracoviska je 3 mm,

– výška číslice poradového čísla pečiatky je 1,5 mm.

Vedenie evidencie a úschova pečiatok

Oprávnená osoba

Oprávnená osoba vedie evidenciu pridelených a odobraných pečiatok v knihe príjmu a výdaja pečiatok (ďalej len „kniha pečiatok“). Do knihy pečiatok zapisuje

a) dátum pridelenia pečiatky, počet pridelených pečiatok s uvedením čísla oprávnenej osoby (pracoviska emisnej kontroly) a poradového čísla pečiatky, meno a podpis zodpovednej osoby poverenej organizácie, ktorá pečiatku pridelila, a odborne spôsobilej osoby, ktorej bola pečiatka pridelená; kniha pečiatok musí obsahovať aj odtlačok pridelenej pečiatky;

b) dátum odobratia pečiatky, počet odobraných pečiatok s uvedením čísla oprávnenej osoby (pracoviska emisnej kontroly) a poradového čísla pečiatky, meno a podpis zodpovednej osoby poverenej organizácie, ktorá pečiatku odobrala, a odborne spôsobilej osoby, ktorej bola pečiatka odobraná.

Kniha pečiatok musí obsahovať názov a sídlo oprávnenej osoby (pracoviska emisnej kontroly), podpis jej štatutárneho zástupcu, odtlačok pečiatky oprávnenej osoby, dátum založenia knihy pečiatok, počet listov a mená odborne spôsobilých osôb. Po jej zapísaní sa uvedie dátum skončenia zápisov, ktorý osvedčí svojím podpisom odborne spôsobilá osoba.

Knihu pečiatok oprávnená osoba (pracovisko emisnej kontroly) archivuje 5 rokov.

Oprávnená osoba a odborne spôsobilá osoba, ktorej oprávnenie alebo osvedčenie zaniklo alebo bolo zrušené, odovzdá bezodkladne knihu pečiatok a pečiatky poverenej organizácii, ktorá ju archivuje 5 rokov.

Oprávnená osoba a odborne spôsobilá osoba zabezpečia takú úschovu prijatých pečiatok, aby ich nebolo možné odcudziť alebo zneužiť.

Poverená organizácia

Poverená organizácia vedie evidenciu vyrobených pečiatok v knihe príjmu a výdaja pečiatok. Do knihy pečiatok zapisuje

a) dátum príjmu pečiatky, počet prijatých pečiatok s uvedením čísla oprávnenej osoby (pracoviska emisnej kontroly) a poradového čísla pečiatky, meno a podpis zodpovednej osoby, ktorá pečiatky prijala,

b) dátum výdaja pečiatky, počet vydaných pečiatok s uvedením čísla oprávnenej osoby (pracoviska emisnej kontroly) a poradového čísla pečiatky, meno a podpis zodpovednej osoby, ktorá pečiatku vydala, a štatutárneho orgánu oprávnenej osoby, ktorá pečiatku (pečiatky) prevzala.

Kniha pečiatok musí obsahovať obdobné údaje ako kniha pečiatok oprávnenej osoby (pracoviska emisnej kontroly).

Príloha č. 10 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 265/1996 Z. z.

Vzor označenia oprávnenej osoby (pracoviska emisnej kontroly)

(v mierke 1:5)

Obrázek 01

Tabuľka je kovová s bielym podkladom.

Okraj a písmo sú čiernej farby.

Písmo je vysoké najmenej 25 mm.

Farebné vyhotovenie a rozmerové proporcie symbolu kontrolnej nálepky zodpovedajú prílohe č. 4.

Poznámky pod čiarou

1) § 39 ods. 6 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 248/1991 Zb. a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 130/1995 Z. z.

2) § 2 písm. f) a § 93 a 108 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.

3a) § 115 ods. 1 písm. g) a § 115 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. § 22 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 327/1997 Z. z. o kontrolách technického stavu vozidiel.

3b) § 2 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky na pozemných komunikáciách.

3c) § 2 ods. 1 vyhlášky č. 327/1997 Z. z.

5) § 8 a § 15 až 19 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6) § 8 až 13 zákona č. 142/2000 Z. z.

7) § 110 ods. 2 písm. n) a ods. 3 vyhlášky č. 116/1997 Z. z.

8) § 65 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

9) § 9 ods. 2 zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z.

12) STN EN 45 004 Všeobecné kritériá pre akreditáciu rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu, Normatívna príloha C.

13) STN EN 45 004 Všeobecné kritériá pre akreditáciu rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu, Informatívna príloha D.

14) § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

15) STN 30 0552 Zisťovanie stopových a obrysových priemerov zatáčania a priejazdnosti kruhovým oblúkom cestných vozidiel pre motorovú dopravu.STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel.STN 73 6057 Jednotlivé a radové garáže. Základné ustanovenie.STN 73 6059 Servisy a opravovne motorových vozidiel, čerpacie stanice pohonných hmôt. Základné ustanovenie.STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií.

16) § 126 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.