Vyhláška č. 263/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-263

(v znení č. 294/2000 Z. z.)

Čiastka 88/1996
Platnosť od 31.08.1996 do31.08.2004
Účinnosť od 01.10.2000 do31.08.2004
Zrušený 382/2004 Z. z.
Znenie 01.10.2000

263

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 26. augusta 1996,

ktorou sa vykonáva zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 26 zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

RIADENIE ZNALECKEJ A TLMOČNÍCKEJ ČINNOSTI

§ 1

(1) Minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) vymenúva a odvoláva pre jednotlivé odbory znaleckej činnosti a pre odvetvia týchto odborov znalcov a pre jednotlivé jazyky tlmočníkov, ktorí sú zamestnancami ústredných orgánov štátnej správy, vysokých škôl, vedeckých a výskumných ústavov, a ďalej tých, ktorých navrhnú ústredné orgány štátnej správy.

(2) Minister vymenúva a odvoláva aj tých znalcov a tlmočníkov, ktorých vymenovanie a odvolanie si vyhradil.

(3) Znalcov a tlmočníkov vo veciach, v ktorých sú predmetom konania skutočnosti tvoriace predmet štátneho tajomstva,1) vymenúva minister v súčinnosti s ministrom vnútra Slovenskej republiky, prípadne ministrom obrany Slovenskej republiky.

(4) V ostatných prípadoch minister poveruje vymenúvaním a odvolávaním znalcov alebo tlmočníkov predsedov krajských súdov; príslušný je predseda krajského súdu, v ktorého obvode má znalec alebo tlmočník trvalé bydlisko.

§ 2

Náležitosti návrhu na vymenovanie za znalca alebo za tlmočníka

(1) K návrhu alebo k žiadosti na vymenovanie za znalca alebo za tlmočníka sa pripája

a) osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky,

b) osobný dotazník,

c) životopis so zameraním na odbornosť,

d) overené doklady o dosiahnutom vzdelaní,

e) doklad alebo vyhlásenie odbornej inštitúcie alebo aspoň dvoch odborníkov o dĺžke odbornej praxe uchádzača a o jeho osobných a morálnych vlastnostiach,

f) doklad o absolvovaní špeciálnej výučby, ak ide o vymenovanie pre odbor alebo pre jazyk, v ktorom je taká výučba zavedená,

g) súhlas zamestnávateľa, ak uchádzač vykonáva závislú činnosť,

h) výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.

(2) Doklad alebo vyhlásenie podľa odseku 1 písm. e) môže nahradiť vyjadrenie orgánu záujmového združenia, príslušnej odbornej, profesijnej alebo záujmovej organizácie.

§ 3

Overovanie predpokladov

Splnenie predpokladov na vymenovanie za znalca alebo za tlmočníka ustanovených v § 4 zákona zisťuje na základe predložených písomných dokladov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v prípadoch podľa § 1 ods. 1, 2 a 3 a príslušný krajský súd v prípadoch podľa § 1 ods. 4.

Výber osôb na funkciu

§ 4

(1) Výber osôb na funkciu sa začína na návrh alebo na základe žiadosti o vymenovanie za znalca alebo za tlmočníka.

(2) Výber znalcov alebo tlmočníkov podľa § 1 ods. 1, 2 a 3 vykoná ministerstvo v súčinnosti s krajským súdom, do ktorého zoznamu znalcov alebo zoznamu tlmočníkov bude znalec alebo tlmočník zapísaný.

(3) Výber znalcov alebo tlmočníkov podľa § 1 ods. 4 vykoná krajský súd; v odboroch a v jazykoch, v ktorých pôsobia znalecké alebo tlmočnícke komisie, aj v súčinnosti s týmito komisiami (§ 15).

§ 5

(1) Pri výbere znalca alebo tlmočníka sa vyžaduje splnenie odborných predpokladov, pričom sa prihliada aj na osobné a morálne vlastnosti uchádzača a zároveň na potreby súdov pôsobiacich v obvode krajského súdu.

(2) Ak Poradný zbor ministra spravodlivosti Slovenskej republiky pre znalecké otázky (ďalej len „poradný zbor ministra“) (§ 16 ods. 2 zákona) určil v žiadanom odbore znaleckej činnosti alebo v žiadanom jazyku tlmočníckej činnosti odborné predpoklady, vyžaduje sa ich splnenie. Odborné predpoklady určené poradným zborom ministra sú uvedené v prílohe č. 1.

Zoznam znalcov a zoznam tlmočníkov

§ 6

(1) Na každom krajskom súde sa vedie zoznam znalcov a zoznam tlmočníkov. Zapisujú sa do nich všetci znalci a tlmočníci vymenovaní ministrom alebo predsedom krajského súdu, ktorí majú trvalé bydlisko v obvode krajského súdu. Zoznam znalcov a zoznam tlmočníkov sa vedie aj v jednotnej elektronicky spracovanej forme.

(2) Zoznam znalcov a zoznam tlmočníkov obsahuje oddiel pre zápis znalcov (ďalej len „zoznam znalcov“) a oddiel pre zápis tlmočníkov (ďalej len „zoznam tlmočníkov“). Zoznam znalcov sa člení spôsobom ustanoveným ministerstvom na základné odbory, ktoré sa členia na odvetvia. Zoznam tlmočníkov sa člení podľa jazykov.

§ 7

(1) Odpis zoznamu znalcov a zoznamu tlmočníkov a jeho doplnky a zmeny zasiela krajský súd dvakrát ročne ministerstvu, ostatným krajským súdom, vo svojom obvode okresným súdom, vojenskému obvodovému súdu, krajskej prokuratúre, krajskému úradu vyšetrovania Policajného zboru, prípadne ďalším štátnym orgánom po súhlase ministerstva.

(2) Krajské súdy a okresné súdy zabezpečia, aby zoznam znalcov a zoznam tlmočníkov boli prístupné na súdoch tak, aby do nich mohol každý nahliadnuť.

(3) Na žiadosť právnických osôb a fyzických osôb krajské súdy a okresné súdy oznamujú adresu trvalého bydliska, prípadne sídlo zamestnávateľa znalca zo žiadaného odboru a odvetvia alebo tlmočníka žiadaného jazyka za poplatok podľa osobitných predpisov.2)

§ 8

Ak znalec alebo tlmočník zmení trvalé bydlisko alebo sa zmenia iné údaje uvedené v zozname znalcov alebo v zozname tlmočníkov, písomne oznámi zmenu do 15 dní krajskému súdu, v ktorého obvode je zapísaný v zozname znalcov alebo v zozname tlmočníkov.

§ 9

Ústredný zoznam znalcov a tlmočníkov

(1) Ústredný zoznam znalcov a tlmočníkov je súhrnom zoznamov znalcov a zoznamov tlmočníkov krajských súdov. Ústredný zoznam znalcov a tlmočníkov (ďalej len „ústredný zoznam“) vedie ministerstvo.

(2) Ústredný zoznam obsahuje údaj aj o tom, na ktorom krajskom súde je znalec alebo tlmočník v zozname znalcov alebo zozname tlmočníkov zapísaný.

(3) Ministerstvo zasiela ústredný zoznam Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, Vyššiemu vojenskému súdu a Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

§ 10

Znalecké ústavy

(1) Znaleckú činnosť vykonávajú aj ústavy a iné pracoviská špecializované na znaleckú činnosť (§ 21 ods. 1 zákona) a ústavy a iné pracoviská kvalifikované na znaleckú činnosť (§ 21 ods. 1 zákona) (ďalej len „ústavy“).

(2) Ministerstvo určí podmienky na zápis do zoznamu ústavov a iných pracovísk kvalifikovaných na znaleckú činnosť.

(3) Podmienky na zápis do zoznamu ústavov a iných pracovísk s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore 53 00 00 Podnikové hospodárstvo sú uvedené v prílohe č. 1. Zapísaný žiadateľ preukazuje plnenie uvedených podmienok aj po vykonaní zápisu. Tým nie je dotknuté oprávnenie ministerstva podľa odseku 2.

(4) Minister v súčinnosti s ministrom vnútra Slovenskej republiky alebo ministrom obrany Slovenskej republiky určí ústavy oprávnené podávať posudky v odbore štátneho tajomstva.1)

§ 11

Zoznam ústavov

(1) Zoznam ústavov sa člení na zoznam ústavov a iných pracovísk špecializovaných na znaleckú činnosť a na zoznam ústavov a iných pracovísk kvalifikovaných na znaleckú činnosť. Zoznam ústavov vedie ministerstvo.

(2) Ministerstvo zasiela zoznam ústavov krajským súdom.

§ 12

Znalecká pečiatka a tlmočnícka pečiatka

(1) Znalec aj tlmočník používajú pri výkone činnosti okrúhlu pečiatku s priemerom 36 mm v tvare úradnej pečiatky, ktorá obsahuje tieto údaje:

a) meno, priezvisko a akademický titul, prípadne vedeckú hodnosť znalca alebo tlmočníka,

b) označenie „znalec (znalkyňa) v odbore“ s doplnením odboru a odvetvia, pre ktorý bol vymenovaný (bola vymenovaná), alebo „tlmočník (tlmočníčka) jazyka“ s doplnením jazyka, pre ktorý bol vymenovaný (bola vymenovaná),

c) štátny znak Slovenskej republiky.

(2) Odtlačok pečiatky je modrej farby. Vzor odtlačku pečiatky znalca, tlmočníka a znaleckého ústavu je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Krajský súd vydá objednávku na vyhotovenie znaleckej pečiatky alebo tlmočníckej pečiatky na náklady znalca alebo tlmočníka. Ministerstvo vydá znaleckému ústavu oprávnenie na používanie znaleckej pečiatky.

(4) Krajský súd založí do osobného spisu znalca alebo tlmočníka odtlačok jeho znaleckej pečiatky alebo tlmočníckej pečiatky a podpisový vzor.

(5) Ministerstvo založí do spisu znaleckého ústavu odtlačok znaleckej pečiatky a podpisový vzor štatutárneho zástupcu.

(6) Odtlačok znaleckej pečiatky alebo tlmočníckej pečiatky môže byť len na znaleckom posudku alebo na preklade, na vyúčtovaní a na výpise zo znaleckého a tlmočníckeho denníka. Znalecká pečiatka alebo tlmočnícka pečiatka sa nesmie používať v bežnej korešpondencii.

§ 13

Znalecký a tlmočnícky denník

(1) Znalec aj tlmočník vedú o vykonaných znaleckých alebo tlmočníckych úkonoch znalecký a tlmočnícky denník. Znalecký a tlmočnícky denník sa skladá z priebežne číslovaných a pevne spojených listov; obsahuje pokyny na jeho vypĺňanie.

(2) Krajský súd za peňažnú úhradu poskytne znalcovi alebo tlmočníkovi znalecký a tlmočnícky denník. Znalecký a tlmočnícky denník opatrí krajský súd odtlačkom svojej podlhovastej pečiatky a jeho poradovým číslom.

(3) Znalecký a tlmočnícky denník je takisto príjmovým dokladom znalca aj tlmočníka o odmenách a náhradách nákladov spojených s výkonom znaleckej alebo tlmočníckej činnosti a slúži ako podklad na daňové účely.

(4) Kontrolu vedenia znaleckého a tlmočníckeho denníka vykonáva krajský súd spravidla raz za rok; dátum vykonanej kontroly vyznačí v znaleckom a tlmočníckom denníku. Dohľad nad vykonávaním tejto kontroly vykonáva ministerstvo.

(5) Znalec aj tlmočník zasiela najneskôr mesiac po skončení každého kalendárneho polroka krajskému súdu, v ktorého zozname znalcov alebo zozname tlmočníkov je zapísaný, výpis z denníka o počte vypracovaných znaleckých posudkov alebo tlmočníckych úkonov.

(6) Znalecké ústavy kvalifikované na znaleckú činnosť zašlú najneskôr mesiac po skončení každého kalendárneho roka ministerstvu prehľad o počte vypracovaných znaleckých posudkov.

§ 14

Odvolanie znalca alebo tlmočníka a vyčiarknutie zo zoznamu ústavov

(1) Ak znalec nepokračuje vo zvyšovaní odbornej kvalifikácie potrebnej na výkon funkcie, neabsolvuje overovanie odbornej spôsobilosti v odbore stanovenom poradným zborom ministra alebo na overovaní odbornej spôsobilosti neuspeje, môže byť z funkcie odvolaný.

(2) Znalec alebo tlmočník môže byť z funkcie odvolaný, ak sa dodatočne u neho zistili také osobné vlastnosti, ktoré neposkytujú záruku, že funkciu bude vykonávať riadne a zodpovedne.

(3) Ak na požiadanie štátneho orgánu znalec bezdôvodne odmietne vykonať znalecký posudok alebo tlmočník bezdôvodne odmietne vykonať tlmočnícky úkon, môže byť po predchádzajúcej výstrahe odvolaný z funkcie.

(4) Konanie o odvolaní znalca alebo tlmočníka sa začína na návrh štátneho orgánu, predsedu krajského súdu alebo poradného orgánu predsedu krajského súdu. Pri posudzovaní návrhu sa prihliada aj na zhodnotenie celej činnosti znalca alebo tlmočníka.

(5) Rozhodnutie ministra alebo predsedu krajského súdu o odvolaní znalca alebo tlmočníka je konečné a proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

(6) Ak je znalec alebo tlmočník z funkcie odvolaný alebo zomrie, krajský súd ho zo zoznamu znalcov alebo zo zoznamu tlmočníkov vyčiarkne.

(7) Ak minister odvolá z funkcie znalca alebo tlmočníka, ktorého do tejto funkcie vymenoval, ministerstvo oznámi túto skutočnosť príslušnému krajskému súdu, v ktorého zozname znalcov alebo zozname tlmočníkov bol znalec alebo tlmočník zapísaný.

(8) Po vyčiarknutí zo zoznamu znalcov odvolaný znalec odovzdá doklad o vymenovaní, textovú časť znaleckej pečiatky a preukaz znalca krajskému súdu, v ktorého zozname znalcov bol zapísaný. Rovnako sa postupuje aj po odvolaní tlmočníka.

(9) Vyčiarknutie zápisu zo zoznamu ústavov vykoná ministerstvo.

(10) Po vyčiarknutí zápisu zo zoznamu ústavov štatutárny zástupca ústavu odovzdá oznámenie o zápise a textovú časť znaleckej pečiatky ministerstvu.

§ 15

Poradné orgány

(1) Na návrh predsedov krajských súdov vymenúva minister z radov znalcov členov poradného zboru ministra. V poradnom zbore sú znalci z vybraných odborov a tlmočníci vybraných jazykov.

(2) Pre jednotlivé odbory znaleckej činnosti, kde je to účelné, a pre tlmočnícku činnosť vymenúvajú predsedovia krajských súdov z radov vybraných znalcov a tlmočníkov najmenej trojčlenné znalecké komisie a tlmočnícke komisie, ktoré spolupôsobia ako poradné orgány pri vymenúvaní znalcov alebo tlmočníkov, overovaní ich odbornej kvalifikácie a spôsobilosti.

(3) Poradné orgány na požiadanie predsedu krajského súdu podajú stanovisko k formálnej a vecnej stránke znaleckého posudku alebo k prekladu, ku ktorému boli vznesené námietky.

DRUHÁ ČASŤ

VÝKON ZNALECKEJ ALEBO TLMOČNÍCKEJ ČINNOSTI V KONANÍ PRED ŠTÁTNYM ORGÁNOM

§ 16

Pribratie znalcov alebo tlmočníkov

(1) Štátny orgán v závažných prípadoch môže vyžiadať posudok od ústavu špecializovaného na znaleckú činnosť, v ostatných prípadoch od znalca alebo tlmočníka zapísaného v zozname znalcov alebo v zozname tlmočníkov jednotlivých krajských súdov.

(2) V osobitne náročných prípadoch, alebo ak je potrebné k rovnakému prípadu podať ďalší znalecký posudok, môže štátny orgán požiadať o vypracovanie posudku ústav kvalifikovaný na znaleckú činnosť.

(3) Ak má štátny orgán v úmysle ustanoviť za podmienok podľa § 24 zákona za znalca alebo za tlmočníka osobu, ktorá nie je zapísaná v zozname znalcov alebo v zozname tlmočníkov, overí si odborné a osobné predpoklady tejto osoby na podanie posudku alebo na vykonanie tlmočníckeho úkonu. Pred podaním posudku alebo pred vykonaním tlmočníckeho úkonu takto ustanovený znalec alebo tlmočník zloží predpísaný sľub.

(4) Pri vypracúvaní znaleckých posudkov znalci postupujú podľa všeobecne záväzných predpisov, podľa znaleckých štandardov schválených ministerstvom a podľa metodických pokynov oznámených ministerstvom.

(5) Znalec si na vypracovanie posudku môže pribrať konzultanta vždy len so súhlasom orgánu, ktorý ho na podanie posudku ustanovil.

(6) Kópiu písomne podaného znaleckého posudku znalec archivuje desať rokov od jeho podania.

§ 17

Lehota na vykonanie úkonu

(1) Pri vyžiadaní znaleckého alebo tlmočníckeho úkonu štátny orgán v medziach ustanovených zákonom uloží znalcovi alebo tlmočníkovi lehotu, v ktorej má úkon vykonať. Pred uložením lehoty podľa okolností treba so znalcom alebo s tlmočníkom prerokovať, či môže v požadovanej lehote úkon vykonať.

(2) V naliehavých prípadoch môže štátny orgán žiadať vykonanie znaleckého alebo tlmočníckeho úkonu bezodkladne.

(3) Ak znalec opakovane nepodá znalecký posudok alebo tlmočník nevykoná tlmočnícky úkon bez náležitého odôvodnenia v určenej lehote, môže štátny orgán podať návrh na odvolanie znalca alebo tlmočníka.

Znalecký posudok

§ 18

Príslušný orgán, ktorý v konaní znalca ustanovil, vymedzí vo svojom uznesení jeho úlohu podľa okolností prípadu aj formou otázok tak, aby sa znalec zaoberal len takými skutočnosťami, na ktorých posúdenie sa vyžadujú jeho odborné znalosti.

§ 19

(1) Písomne vyhotovený znalecký posudok obsahuje

a) úvodnú časť,

b) nález,

c) posudok,

d) záver,

e) prílohy (ak to skladba posudku vyžaduje).

V úvodnej časti musí obsahovať úlohy z uznesenia štátneho orgánu, na ktoré má znalec odpovedať, číslo a dátum uznesenia. V časti nálezu znalec uvedie opis skúmaného materiálu, prípadne javov, súhrn skutočností, na ktoré pri úkone prihliadal. V posudku znalec uvedie postup, ktorým sa dopracoval k odpovediam a k splneniu úloh uznesenia. V závere znalec uvedie odpovede na otázky a úlohy uznesenia. Celková skladba posudku musí byť taká, aby umožňovala v celom rozsahu jeho obsah preskúmať a overiť postupy, či sú zdôvodnené. Skladba znaleckého posudku je uvedená v prílohe č. 3.

(2) Písomný znalecký posudok musí byť zošitý, jednotlivé strany očíslované, zošívacia šnúra s odtlačkom znaleckej pečiatky pripevnená k poslednej strane posudku.

(3) K poslednej strane písomného posudku znalec zapísaný v zozname znalcov pripojí znaleckú doložku, ktorá obsahuje označenie zoznamu znalcov, v ktorom je znalec zapísaný, označenie odboru a odvetvia, v ktorom je oprávnený podávať posudky, a číslo položky, pod ktorou je úkon zapísaný v znaleckom denníku.

(4) Na požiadanie štátneho orgánu znalec osobne potvrdí a doplní písomný posudok, alebo jeho obsah bližšie vysvetlí.

(5) Pri ústnom posudku podanom do zápisnice sa uvedú aj údaje, ktoré sú predmetom znaleckej doložky.

(6) Znalecký posudok vypracovaný na požiadanie právnickej osoby alebo fyzickej osoby v úvode obsahuje úlohu znalca a účel (právny úkon), na ktorý sa má znalecký posudok použiť (§ 12 ods. 2 zákona). Ďalšie časti posudku musia byť v súlade s odsekmi 1 až 3.

§ 20

Náležitosti tlmočníckeho úkonu

(1) Písomný preklad podáva tlmočník zapísaný v zozname tlmočníkov v podobnej úprave, aká je ustanovená pre písomný posudok znalca. Na prvej strane písomného prekladu tlmočník uvedie, z ktorého (do ktorého) jazyka preklad vykonal; k poslednej strane pripojí tlmočnícku doložku v slovenskom jazyku. Ak preklad vykonal do cudzieho jazyka, tlmočník pripojí tlmočnícku doložku aj v tomto cudzom jazyku.

(2) Tlmočnícka doložka obsahuje označenie zoznamu tlmočníkov, v ktorom je tlmočník zapísaný, jazyk, v ktorom je oprávnený vykonávať tlmočnícke úkony, a číslo položky, pod ktorou je úkon zapísaný v tlmočníckom denníku.

(3) S písomným prekladom sa musí zošiť aj listina, ktorej preklad sa vykonal, alebo jej kópia.

(4) Tlmočnícky úkon vykonaný ústne pred štátnym orgánom tlmočník uzavrie údajmi, ktoré sú predmetom tlmočníckej doložky.

§ 21

Znalecké posudky a tlmočnícke úkony vykonávané mimo konania

(1) Posudky mimo konania pred štátnymi orgánmi vykonávajú znalci alebo tlmočníci na základe dohody s fyzickou osobou alebo s právnickou osobou v súvislosti s jej právnymi úkonmi; pri vypracúvaní posudku sa primerane použijú ustanovenia o podávaní znaleckých posudkov (§ 19).

(2) Dôvody, pre ktoré je znalec alebo tlmočník vylúčený z úkonu, alebo dôvody, pre ktoré môže odmietnuť podanie posudku alebo vykonanie tlmočníckeho úkonu v konaní pred štátnym orgánom (§ 11 zákona), platia aj v prípadoch uvedených v odseku 1.

TRETIA ČASŤ

ODMEŇOVANIE ZNALCOV ALEBO TLMOČNÍKOV

§ 22

Odmeny za znalecké posudky

(1) Odmena za znalecký posudok je za jednu hodinu práce 200 Sk.

(2) Ak pri vypracúvaní znaleckého posudku vzniknú náklady, uvedú sa vo vyúčtovaní oddelene od odmeny za výkon práce.

(3) Ak za vypracovanie posudku pre štátny orgán treba uhradiť aj nevyhnutné náklady (vecné, osobné a náklady na odmeny za pomocné práce), ich špecifikáciu vypracuje znalec a podá spolu s vyúčtovaním znaleckého posudku. Tieto náklady po ich priznaní uhradí štátny orgán priamo pracovisku, na ktorom sa znalecký úkon vykonal.

§ 23

Zvýšenie odmeny za znalecký posudok

(1) Za znalecký posudok spojený so súdnou pitvou je odmena za jednu hodinu práce 300 Sk.

(2) Ak je znalecký posudok okrem posudku podľa odseku 1 vzhľadom na okolnosti prípadu mimoriadne náročný, odmena za jednu hodinu práce je 250 Sk.

(3) Ak sa vyžaduje bezodkladné vykonanie úkonu alebo znalcovi bolo uložené vykonať úkon v čase od 22. h do 6. h alebo v deň pracovného pokoja a vo sviatok, odmena sa zvýši o 50 %.

(4) Zvýšenie odmeny podľa § 23 možno zlučovať.

§ 24

Sadzby odmien za tlmočnícke alebo za prekladateľské úkony

(1) Odmena za tlmočnícky úkon, pri ústnom preklade z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak, je podľa jazyka za jednu hodinu, pokiaľ ide o

a) český jazyk 150 Sk,
b) ostatné slovanské jazyky 200 Sk,
c) neslovanské európske jazyky 250 Sk,
d) neeurópske jazyky (ázijské, africké) 300 Sk.

(2) Odmena za tlmočnícky úkon, pri ústnom preklade z cudzieho jazyka do cudzieho jazyka, je za jednu hodinu 350 Sk.

(3) Odmena za prekladateľský úkon, pri písomnom preklade z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak, je podľa jazyka za jednu stranu prekladu, pokiaľ ide o

a) český jazyk 150 Sk,
b) ostatné slovanské jazyky 200 Sk,
c) neslovanské európske jazyky 250 Sk,
d) neeurópske jazyky (ázijské, africké) 300 Sk.

(4) Odmena za prekladateľský úkon, pri písomnom preklade z cudzieho jazyka do cudzieho jazyka, je za jednu stranu prekladu 350 Sk.

(5) Ak pri tlmočníckom alebo pri prekladateľskom úkone vzniknú náklady, uvedú sa vo vyúčtovaní oddelene od odmeny za výkon práce.

§ 25

Sadzby za preskúmanie a overenie prekladu

(1) Odmena za preskúmanie a overenie prekladu je podľa jazyka uvedeného v § 24 ods. 3 za jednu stranu prekladu 50 až 100 Sk.

(2) Ak treba predložený preklad podstatne prepracovať, patrí tlmočníkovi plná sadzba odmeny.

§ 26

Tlmočníci nepočujúcich osôb

Za tlmočenie v styku s nepočujúcimi osobami je odmena za jednu hodinu 250 Sk.

§ 27

Zvýšenie odmeny za tlmočnícke alebo za prekladateľské úkony

(1) Ak je tlmočnícky alebo prekladateľský úkon mimoriadne náročný na presnosť a odbornosť alebo sa vyžaduje osobitná úprava počítačom (tabuľky, grafy, zoznamy), odmena sa zvýši o 30 % až 50 %.

(2) Ak sa vyžaduje bezodkladné vykonanie úkonu alebo tlmočníkovi bolo uložené vykonať úkon v čase od 22. h do 6. h alebo v deň pracovného pokoja a vo sviatok, odmena sa zvýši o 50 %.

(3) Zvýšenie odmeny podľa odsekov 1 a 2 možno zlučovať.

§ 28

Odmeňovanie ústavov

(1) Ústavom, ktoré podávajú znalecké posudky v zmysle § 21 ods. 2 zákona, patrí za výkon znaleckej činnosti odmena a náhrada nákladov (ďalej len „znalečné“).

(2) Za znalecký posudok ústav vyúčtuje znalečné podľa § 22 a nasl.

(3) Pri rozhodovaní o znalečnom platia primerane ustanovenia § 30 ods. 2. Štátny orgán je oprávnený znalečné znížiť, ak bol znalecký úkon vykonaný oneskorene, nekvalitne alebo ak náklady neboli dostatočne špecifikované.

§ 29

Náhrada výdavkov a nákladov

(1) Znalec, ktorý podal posudok, alebo tlmočník, ktorý vykonal tlmočnícky úkon, má nárok

a) na náhradu cestovných výdavkov podľa osobitných predpisov;3) vlastné motorové vozidlo môže použiť len s predchádzajúcim súhlasom štátneho orgánu,

b) na náhradu účelne vynaložených nákladov v súvislosti s podaným znaleckým posudkom alebo s tlmočníckym úkonom,

c) na odmenu podľa § 22 a 24 za čas strávený podaním ústneho znaleckého posudku alebo vykonaním ústneho tlmočníckeho úkonu a na odmenu za čas strávený podaním vysvetlenia alebo doplnenia posudku pri konaní pred štátnym orgánom.

(2) Znalec alebo tlmočník môže požiadať o poskytnutie primeraného preddavku na úhradu cestovných výdavkov a nákladov v súvislosti s vypracovaním znaleckého posudku alebo s podaním tlmočníckeho úkonu.

(3) Odmena za odborné pomocné práce vykonané v súvislosti so súdnou pitvou a súdnolekárskou toxikológiou sa poskytuje vo výške 25 % hodinovej sadzby znalca.

(4) Náklady, ktoré vzniknú znalcovi alebo tlmočníkovi v súvislosti s ich vymenovaním alebo s odvolaním, ako aj náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s úlohami riadenia a metodického vedenia znaleckej alebo tlmočníckej činnosti, sa neuhrádzajú.

(5) Znalec alebo tlmočník pri výkone činnosti v zmysle zákona nie je samostatne zárobkovo činná osoba podľa osobitných predpisov.4)

§ 30

Konanie o odmenách a náhradách nákladov

(1) Štátny orgán, ktorý si vyžiadal znalecký posudok alebo tlmočnícky úkon, rozhodne o odmene a náhrade nákladov v rámci konania, v ktorom sa znalecký alebo tlmočnícky úkon vykonal.

(2) Pri určovaní výšky odmeny za znalecký alebo za tlmočnícky úkon sa skúma najmä

a) povaha a rozsah úkonu, a to v každej z položiek vykonaného úkonu,

b) primeranosť času trvania úkonu, a to v porovnaní s podobnými odbornými úkonmi a sumami odmien za ne účtovanými,

c) dodržanie uloženej lehoty znalcom, najmä ak sa uložilo bezodkladné vykonanie úkonu alebo vykonanie úkonu v dňoch pracovného pokoja a vo sviatok.

(3) Štátny orgán je oprávnený určiť odmenu v rámci sadzby zníženej až na polovicu, ak znalec alebo tlmočník vykonal úkon oneskorene alebo nekvalitne.

(4) O odmene znalca alebo tlmočníka, o náhrade nákladov, ktoré vznikli v súvislosti so znaleckým alebo s tlmočníckym úkonom, rozhoduje štátny orgán po podaní vyúčtovania bez ohľadu na to, či konanie, v ktorom sa posudok alebo tlmočnícky úkon vykonal, sa skončilo alebo nie. Priznaná odmena sa vyplatí bezodkladne, ak rozhodnutie o nárokoch znalca alebo tlmočníka nadobudlo právoplatnosť.

(5) Ak ide o zvlášť závažný prípad nekvalitného vykonania úkonu, môže štátny orgán odmenu nepriznať.

(6) Ak pri vypracúvaní znaleckého posudku vznikli osobné a vecné náklady a náklady na odborné pomocné práce pracovisku, na ktorom sa úkon vykonal, ich náhradu vyplatí štátny orgán na podklade údajov znalca priamo tomuto pracovisku.

(7) Pri uplatnení nároku na náhradu mzdy znalca alebo tlmočníka sa postupuje podobne ako pri uplatnení nároku na náhradu mzdy svedka.

(8) Ak na vykonanie znaleckého posudku alebo tlmočníckeho úkonu treba menej ako jednu hodinu, patrí odmena za celú hodinu; ak úkon trvá viac ako hodinu, za čas prevyšujúci celú hodinu patrí len pomerná časť hodinovej odmeny.

(9) Jednou stranou prekladu sa rozumie text písaný strojom alebo počítačom obsahujúci 30 riadkov, každý so 60 údermi alebo so 60 znakmi v riadku vrátane medzier, alebo 1 800 znakov na jednej strane textu. Za nedokončenú stranu patrí odmena ako za celú stranu len v prípade, ak tvorí celý tlmočnícky úkon alebo ak je to posledná strana; inak za nedokončené strany vnútri textu patrí len pomerná časť odmeny.

§ 31

Odmeny za úkony mimo konania

Odmeny a náhrady nákladov za znalecké posudky alebo za tlmočnícke úkony vykonané na požiadanie právnických osôb a fyzických osôb v súvislosti s ich právnymi úkonmi účtuje znalec aj tlmočník podľa rovnakých sadzieb, aké sú stanovené za znalecké posudky alebo za tlmočnícke úkony pre štátne orgány (§ 22 a nasl.).


ŠTVRTÁ ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 32

(1) Znalecké posudky a tlmočnícke úkony vykonané pred dňom účinnosti tejto vyhlášky sa odmeňujú podľa doterajších predpisov.

(2) Podľa tejto vyhlášky sa odmeňujú znalecké posudky a tlmočnícke úkony vykonané v deň nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky alebo po tomto dni, aj keď boli vyžiadané pred týmto dňom, a to aj vtedy, ak časť posudku alebo tlmočníckeho úkonu bola vykonaná pred týmto dňom.

§ 32a

(1) Osoby vymenované za znalcov v odbore 09 00 00 Ekonomika a podnikanie do 1. októbra 2000 podľa doterajších predpisov sa považujú za znalcov, i keď nespĺňajú odborné predpoklady uvedené v prílohe č. 1 pre svoj znalecký odbor.

(2) Ústavy a iné pracoviská s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore 53 00 00 Podnikové hospodárstvo zapísané podľa doterajších predpisov do zoznamu sa považujú za zapísané do tohto zoznamu iba vtedy, ak do konca roka 2000 preukážu splnenie podmienok na zápis do zoznamu ústavov a iných pracovísk s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore 53 00 00 Podnikové hospodárstvo, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 časti II. Ak splnenie uvedených podmienok v lehote nepreukážu, budú zo zoznamu vyčiarknuté.

§ 33

Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 6/1985 Zb., vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 301/1990 Zb. a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 382/1992 Zb.

§ 34

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 1996.


Jozef Liščák v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 263/1996 Z. z.

ODBORNÉ PREDPOKLADY

potrebné na vymenovanie za znalca určené Poradným zborom ministra spravodlivosti Slovenskej republiky pre znalecké otázky

I. Odborné predpoklady potrebné na vymenovanie za znalca vo vybraných znaleckých odboroch:

03 00 00 DOPRAVA CESTNÁ

1. Absolvent vysokej školy

a) Vysoká škola dopravy a spojov, odbor Prevádzka a ekonomika cestnej a mestskej dopravy,

b) Strojnícka fakulta vysokej školy, študijný odbor so zameraním predovšetkým na motorové vozidlá,

c) Mechanizačná fakulta Vysokej školy poľnohospodárskej.

2. Odborná prax po skončení vysokej školy 7 rokov.

3. Absolvovanie špecializovaného štúdia príslušného smeru ukončené záverečnou skúškou.

09 00 00 EKONOMIKA A PODNIKANIE

1. Absolvent vysokej školy ekonomického smeru.

2. Odborná prax po skončení vysokej školy najmenej desať rokov.

10 00 00 ELEKTROTECHNIKA SILNOPRÚDOVÁ

11 00 00 ELEKTROTECHNIKA SLABOPRÚDOVÁ

1. Absolvent Elektrotechnickej fakulty.

2. Odborná prax po skončení vysokej školy 7 rokov.

3. Absolvovanie špecializovaného štúdia príslušného smeru ukončené záverečnou skúškou.

34 00 00 PSYCHOLÓGIA

1. Absolvent Filozofickej fakulty, študijný odbor psychológia.

2. Odborná prax po skončení vysokej školy 7 rokov.

3. Špecializovaná príprava v príslušnom odvetví ukončená záverečnou skúškou.

37 00 00 STAVEBNÍCTVO

1. Absolvent vysokej školy Stavebnej fakulty.

2. Odborná prax po skončení vysokej školy 7 rokov.

3. Absolvovanie špecializovaného štúdia príslušného smeru ukončené záverečnou skúškou.

39 00 00 STROJÁRSTVO

1. Absolvent vysokej školy

a) Strojnícka fakulta,

b) Mechanizačná fakulta Vysokej školy poľnohospodárskej.

2. Odborná prax po skončení vysokej školy 7 rokov.

3. Absolvovanie špecializovaného štúdia príslušného smeru ukončené záverečnou skúškou.

49 00 00 ZDRAVOTNÍCTVO

1. Absolvent Lekárskej fakulty.

2. Odborná prax po skončení vysokej školy 7 rokov.

3. Špecializovaná príprava v príslušnom odvetví ukončená atestačnou skúškou.

II. Podmienky overovania odbornej spôsobilosti znalcov v odboroch doprava cestná, elektrotechnika, stavebníctvo a strojárstvo

1. Overovanie odbornej spôsobilosti každých 5 rokov, pozostávajúce z

a) písomného testu,

b) ústnej skúšky,

c) kontroly znaleckých posudkov.

2. Pred každým overovaním odbornej spôsobilosti bude zabezpečené školenie pre znalcov v rozsahu 15 až 40 hodín s cieľom poskytnúť aktuálne odborné informácie.

III. Poradný zbor ministra spravodlivosti Slovenskej republiky pre znalecké otázky zároveň odporučil tieto všeobecné podmienky na vymenovanie za znalca:

1. Horná veková hranica na vymenovanie za znalca je spravidla 60 rokov.

2. Horná veková hranica na výkon znaleckej činnosti je spravidla 70 rokov.

3. Absolvovanie špecializovaného štúdia nevyžadovať od uchádzačov, ktorí majú vedeckú alebo vedecko-pedagogickú hodnosť v príslušnom odbore (docent, profesor, DrSc.).

4. Znalec by nemal vykonávať znaleckú činnosť vo viac ako dvoch príbuzných odboroch a v jednom odbore vo viac ako troch odvetviach. Znalec z odboru stavebníctvo by mal mať ďalší odbor znaleckej činnosti iba vo výnimočných prípadoch.

Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 263/1996 Z. z.

VZORY ODTLAČKOV PEČIATKY ZNALCA, TLMOČNÍKA A ZNALECKÉHO ÚSTAVU

Obrázek 02-1

Obrázek 02-2

Obrázok 02-3

Príloha č. 3 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 263/1996 Z. z.

Príloha 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 263/1996 Z. z.

PODMIENKY NA ZÁPIS do zoznamu ústavov a iných pracovísk s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore 53 00 00 PODNIKOVÉ HOSPODÁRSTVO

1. Právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, ktorá vytvorí pracovnú skupinu odborníkov z týchto oblastí:

a) ekonomika a podnikanie,

b) stavebníctvo,

c) strojárstvo alebo doprava, alebo elektrotechnika, alebo energetika,

d) audítorská činnosť.

2. Odborníci uvedení v bode 1 písm. a) až d) sú spoločníkmi alebo členmi právnickej osoby uvedenej v bode 1 alebo jej zamestnancami v pracovnom pomere na neurčitý čas s výnimkou podmienky uvedenej v bode 4.

3. Najmenej jeden z odborníkov uvedených v bode 1 písm. b) až c) absolvoval špecializované štúdium príslušného smeru ukončené záverečnou skúškou, ak takéto štúdium je nariadené touto vyhláškou.

4. Zodpovedný za výkon znaleckej činnosti musí byť znalec z niektorej odbornosti uvedenej v bode 1 písm. a) až c), ktorý je súčasne štatutárnym orgánom právnickej osoby uvedenej v bode 1 alebo jeho členom.

5. Právnická osoba uvedená v bode 1 preukáže, že na výkon znaleckej činnosti má potrebné materiálne a technické vybavenie.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov.

2) Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

4) § 4a zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z.