Oznámenie č. 248/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Severoatlantickej zmluvy o vykonávacích dohodách o prechode ozbrojených síl

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-248
Čiastka 84/1996
Platnosť od 23.08.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 18. decembra 1995, na základe článku13.

Pôvodný predpis 23.08.1996

248

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. decembra 1995 bola v Bruseli podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Severoatlantickej zmluvy o vykonávacích dohodách o prechode ozbrojených síl.

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 18. decembra 1995, na základe článku13.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Severoatlantickej zmluvy
o vykonávacích dohodách o prechode ozbrojených síl

Vláda Slovenskej republiky zastúpená Jeho Excelenciou pánom Jánom Lišuchom, veľvyslancom, stálym styčným predstaviteľom pri ústredí NATO, a Organizácia Severoatlantickej zmluvy zastúpená Jeho Excelenciou Sergiom Balanzinom, výkonným generálnym tajomníkom Organizácie Severoatlantickej zmluvy,

s prihliadnutím na skutočnosť, že Organizácia Severoatlantickej zmluvy vypracúva núdzové plány v rámci koordinácie s Organizáciou Spojených národov na podporu realizácie mierového plánu v Bosne a Hercegovine, resp. pri sťahovaní ozbrojených síl OSN z bývalej Juhoslávie, ako aj s ohľadom na možnosť, že Organizácia Spojených národov ju požiada vykonať niektorú z týchto operácií,

pripomínajúc, že Slovenská republika ratifikovala 30. októbra 1995 Dohodu medzi krajinami NATO a krajinami participujúcimi v Partnerstve za mier o štatúte ich ozbrojených síl (PfP SOFA) a Dodatkový protokol k tejto dohode,

s prihliadnutím na nutnosť ustanoviť primerané tranzitné dojednania na uskutočnenie tejto operácie,

dohodli sa takto:

1. Na účely tejto dohody budú mať uvedené pojmy tento význam:

– pojem „operácia“ znamená podporu, realizáciu, prípravu a účasť NATO a personálu NATO na mierovom pláne v Bosne a Hercegovine alebo prípadné stiahnutie ozbrojených síl Organizácie Spojených národov z bývalej Juhoslávie;

– pojem „personál NATO“ znamená civilný a vojenský personál Organizácie Severoatlantickej zmluvy okrem personálu, ktorý bude prijatý z radov miestneho obyvateľstva;

– pojem „NATO“ znamená Organizáciu Severoatlantickej zmluvy, jej pomocné orgány, vojenský štáb a všetky národné zložky, resp. jednotky pôsobiace v rámci podpory, prípravy a účasti na operácii;

– pojem „PfP SOFA“ znamená Dohodu medzi krajinami NATO a krajinami participujúcimi v Partnerstve za mier o štatúte ich ozbrojených síl uzavretú v Bruseli 19. júna 1995.

2. Vláda Slovenskej republiky povolí voľný tranzit po zemi, železnici, cestách, vodných tokoch alebo letecky všetkému personálu a nákladu, zariadeniam, tovaru a materiálu ľubovoľného druhu vrátane streliva, ktoré NATO potrebuje na uskutočňovanie operácie, cez územie Slovenskej republiky vrátane leteckého priestoru Slovenskej republiky.

Strelivo a nebezpečné látky sa budú prepravovať v súlade s platnými medzinárodnými predpismi.

3. Vláda Slovenskej republiky poskytne, resp. pomôže pri poskytovaní objektov alebo služieb, ktoré NATO určí ako potrebné na tranzit, a to za minimálne náklady.

4. Personál NATO bude nosiť identifikačné karty.

5. NATO bude oslobodené od povinnosti predkladať zoznamy prepravovaného nákladu alebo inú colnú dokumentáciu týkajúcu sa personálu, zariadení, zásob a proviantu, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky, vystupujú z neho, resp. ním prechádzajú, na podporu operácie. Orgány Slovenskej republiky primeranými prostriedkami poskytnú pomoc pri všetkých presunoch personálu, dopravných prostriedkov alebo dodávok cez prístavy, letiská, železnice, resp. cesty. Na tieto dopravné prostriedky, plavidlá a lietadlá sa nevzťahuje povinnosť mať povolenie alebo registráciu ani komerčné poistenie. S prihliadnutím na PfP SOFA bude môcť NATO používať letiská, železnice, cesty a prístavy bez zaplatenia poplatkov, dávok, mýtneho alebo iných úhrad. NATO si nebude uplatňovať nárok na oslobodenie od povinnosti uhradiť primerané poplatky za požadované a poskytnuté služby; pri tranzite nebude prípustné klásť prekážky z dôvodu neskončených rokovaní o platbách za tieto služby. O režime tranzitnej prepravy bude NATO informovať vládu Slovenskej republiky vopred. Trasy, po ktorých bude smerovať tranzitná preprava, sa vzájomne dohodnú.

6. NATO sa povoľuje mať na uniformách NATO, na dopravných prostriedkoch alebo na objektoch vlajku NATO alebo národné vlajky jeho členských národných zložiek, resp. jednotiek.

7. NATO sa povoľuje používať vlastné telekomunikačné služby. Ich súčasťou je aj právo využívať také prostriedky a služby, ktoré mu umožnia v plnej miere komunikovať, s prihliadnutím na potreby a požiadavky príslušných orgánov Slovenskej republiky. NATO má právo bezplatne používať elektromagnetické spektrum po koordinácii a dohode s orgánmi Slovenskej republiky.

8. Ustanovenia tejto dohody platia vo vzťahu k civilnému, ako aj vojenskému personálu, majetku a aktívam národných zložiek, resp. jednotiek štátov NATO pôsobiacich v rámci operácie na zmiernenie utrpenia civilného obyvateľstva, ktoré však zostávajú pod národným velením a vedením.

9. Dodatočne sa môžu uzavrieť dojednania upravujúce podrobnosti o tranzite zohľadňujúce jeho vývoj.

10. Vláda Slovenskej republiky poskytne rovnaké výsady a imunity, aké poskytuje podľa tejto dohody štátom a personálu NATO, pre tranzit zo štátov, ktoré nie sú členmi NATO zúčastňujúcimi sa na Partnerstve za mier a pre ich personál zúčastňujúci sa na operácii.

11. Ak v tejto dohode nie je výslovne uvedené inak, platia na účely operácie ustanovenia PfP SOFA.

12. Ustanovenia tejto dohody zostávajú v platnosti až do skončenia operácie alebo do času, kým sa zmluvné strany nedohodnú inak.

13. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení signatári podpísali túto dohodu.

Dané v Bruseli 18. decembra 1995 v dvoch origináloch, v anglickom a francúzskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Slovenskej republiky:

Ján Lišuch v. r.

Za Organizáciu Severoatlantickej zmluvy:

Sergio Balanzino v. r.

Príloha 01