Oznámenie č. 244/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP)

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-244
Čiastka 83/1996
Platnosť od 22.08.1996
Pôvodný predpis 22.08.1996

244

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. mája 1993 sa uskutočnila notifikácia sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP), uzavretej 1. septembra 1970 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 61/1983 Zb.), s platnosťou od 1. januára 1993.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky ďalej oznamuje, že v súlade s článkom 18 tejto dohody sú v Slovenskej republike platné dodatky, zmeny a doplnky k dohode, ak Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky neoznámilo Európskej hospodárskej komisii Organizácie Spojených národov rozdiely medzi vlastným predpisom a predpisom stanoveným medzinárodnou normou, ktoré sú publikované v doplnkoch k dodatkom.

Oznámenia o platných dodatkoch, zmenách a doplnkoch k dohode sa budú uverejňovať v Spravodajcovi Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Všetky dodatky k dohode a doplnky k dodatkom sú v úplnom znení uložené a prístupné na nazretie na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.