Nariadenie vlády č. 235/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 35/1979 Zb. o odplatách vo vodnom hospodárstve v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-235
Čiastka 81/1996
Platnosť od 01.08.1996 do31.12.2004
Účinnosť od 01.08.1996 do31.12.2004
Zrušený 755/2004 Z. z.
Znenie 01.08.1996

235

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 23. júla 1996,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 35/1979 Zb. o odplatách vo vodnom hospodárstve v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení zákona č. 304/1995 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1996 a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 35/1979 Zb. o odplatách vo vodnom hospodárstve v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 91/1988 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 sa vypúšťajú písmená a) a b).

Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená a) až f).

2. V § 5 sa na konci pripája táto veta:

„Odplata za 1 m3 odobratej podzemnej vody pre verejné vodovody je 1 Sk.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 1996.


Vladimír Mečiar v. r.