Opatrenie č. 234/1996 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v Zozname obcí a ich častí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-234
Čiastka 80/1996
Platnosť od 31.07.1996 do31.01.2006
Pôvodný predpis 31.07.1996

234

OPATRENIE1)

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 25. júna 1996,

ktorým sa vyhlasujú zmeny v Zozname obcí a ich častí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky vyhlasuje zmeny v Zozname obcí a ich častí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike vykonané do 30. júna 1996.


Okres NITRA

S účinnosťou od 1. júla 1996

– rozdeľuje sa obec Klasov na obce Klasov a Babindol. Po rozdelení sa obce Klasov a Babindol nečlenia na časti obce.

Okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES

S účinnosťou od 1. júla 1996

– rozdeľuje sa obec Poľanovce na obce Poľanovce a Korytné. Po rozdelení sa obce Poľanovce a Korytné nečlenia na časti obce.

Okres TOPOĽČANY

S účinnosťou od 1. júla 1996

– rozdeľuje sa obec Topoľčany na obce Topoľčany a Práznovce. Po rozdelení sa obec Práznovce nečlení na časti obce, mesto Topoľčany sa člení na mestské časti 1. Kuzmice, 2. Malé Bedzany, 3. Topoľčany, 4. Veľké Bedzany.

S účinnosťou od 1. mája 1996

– určuje sa novej časti obce Brezolupy názov Jerichov. Po vykonaní územnej zmeny sa obec Brezolupy člení na časti obce 1. Brezolupy, 2. Jerichov.

Okres VRANOV NAD TOPĽOU

S účinnosťou od 1. júla 1996

– rozdeľuje sa obec Vranov nad Topľou na obce Vranov nad Topľou a Hencovce. Po rozdelení sa obec Hencovce nečlení na časti obce, mesto Vranov nad Topľou sa člení na mestské časti 1. Čemerné, 2. Vranov.

Okres NOVÉ ZÁMKY

S účinnosťou od 1. júla 1996

– mení sa názov obce Jásová na Jasová.

Okres ŽIAR NAD HRONOM

S účinnosťou od 1. júla 1996

– mení sa názov obce Antol na Svätý Anton.


Ľudovít Hudek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Týmto opatrením sa mení Zoznam obcí a ich častí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike uverejnený opatrením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 28/1996 Z. z. v znení opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 103/1996 Z. z.