Oznámenie č. 233/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-233
Čiastka 80/1996
Platnosť od 31.07.1996 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda účinnosť 1. augusta 1996. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

Pôvodný predpis 31.07.1996

233

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

výmer č. R-4/1996 z 24. júla 1996, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami.

Výmerom sa menia

– maximálne ceny vody pitnej a úžitkovej pre domácnosti,

– maximálne ceny elektrickej energie pre podnikateľský sektor a domácnosti,

– maximálne ceny automobilových benzínov a motorovej nafty.

Výmer nadobúda účinnosť 1. augusta 1996.

Výmer je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 10/1996 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.