Oznámenie č. 232/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov v zdravotníctve – 5. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-232
Čiastka 80/1996
Platnosť od 31.07.1996
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda účinnosť 1. augusta 1996.

Pôvodný predpis 31.07.1996

232

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a podľa položky č. 6 časti I výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami,

výmer č. Z-6/1996 z 22. júla 1996, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov v zdravotníctve – 5. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996.

Výmerom sa určujú maximálne ceny tuzemských i dovážaných liečiv a uverejňujú sa opravy prílohy „Rozsah výrobkov a výkonov v zdravotníctve s maximálnymi cenami platný od 1. 4. 1996“ k výmeru MF SR č. Z-1/1996.

Výmer nadobúda účinnosť 1. augusta 1996.

Výmer je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 10/1996 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.