Oznámenie č. 23/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci a výmenách v oblastiach mládeže, telesnej výchovy a športu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-23
Čiastka 8/1996
Platnosť od 25.01.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. marca 1994 výmenou nót na základe článku 11.

Pôvodný predpis 25.01.1996

23

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. novembra 1993 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci a výmenách v oblastiach mládeže, telesnej výchovy a športu.

Dohoda nadobudla platnosť 1. marca 1994 výmenou nót na základe článku 11.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody podľa jej článku 12 stratí platnosť Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci a výmene v oblasti mládeže, podpísaná v Prahe 13. septembra 1990 (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 209/1991 Zb.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci a výmenách v oblastiach mládeže, telesnej výchovy a športu

Vláda Slovenskej republiky a vláda Francúzskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

vedené prianím ďalej rozvíjať dvojstranné vzťahy,

presvedčené, že rozvoj výmen, spolupráce a kontaktov medzi mladými ľuďmi a športovcami oboch krajín vytvára významný vklad do slovensko-francúzskeho priateľstva,

berúc do úvahy Kultúrnu dohodu medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky podpísanú 26. októbra 1967,

dohodli sa nasledovne:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj priateľských vzťahov medzi oboma krajinami v oblastiach mládeže, telesnej výchovy a športu na základe reciprocity, najmä uskutočňovaním stretnutí a výmen a prehlbovaním spolupráce.

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a nadväzovanie priamych kontaktov medzi mládežníckymi združeniami, združeniami a federáciami v oblasti telesnej výchovy a športu, ako aj medzi orgánmi štátnej správy na všetkých úrovniach, orgánmi miestnej samosprávy a ďalšími organizáciami a inštitúciami zodpovednými za oblasti mládeže, telesnej výchovy a športu.

Spolupráca a výmeny v oblastiach mládeže, telesnej výchovy a športu sa uskutočňujú bez akejkoľvek sociálnej, politickej, národnostnej, náboženskej či inej diskriminácie.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a výmeny v oblasti mládeže, najmä pokiaľ ide o

– vzájomné poznávanie kultúry, civilizácie a spôsobu života v každej z oboch krajín,

– demokraciu a ľudské práva,

– solidaritu a humanitárne problémy,

– poznávanie a zvyšovanie znalosti slovenského a francúzskeho jazyka,

– využívanie voľného času,

– ochranu a obnovu kultúrneho dedičstva,

– ochranu životného prostredia,

– mimoškolské vedecké a technické činnosti,

– základy ekonomických otázok a podnikateľskej činnosti,

– školenie odborníkov a zodpovedných pracovníkov v združeniach mládeže a expertov v oblasti mládeže,

– výmenu informácií, poznatkov a rozvoj štúdia a výskumu v oblasti mládeže,

– poskytovanie informácií mladým ľuďom.

Spolupráca a výmeny v oblasti mládeže sa týkajú mladých ľudí do veku 26 rokov bez ohľadu na ich členstvo v mládežníckych združeniach. Táto veková hranica sa nevzťahuje na odborníkov, pedagógov, kultúrnych a organizačných pracovníkov zodpovedných za oblasť mládeže.

Článok 3

Zmluvné strany sa zaväzujú napomáhať a uľahčovať spoluprácu škôl na účely naplnenia cieľov tejto dohody, a to najmä

– priamou spoluprácou medzi školami,

– výmenami skupín žiakov sprevádzaných svojimi pedagógmi v rámci družobných stykov škôl,

– korešpondenciou medzi žiakmi.

Článok 4

V rámci výmen mládeže budú účastníci ubytovaní najmä v zariadeniach určených pre mladých ľudí, napr. v rekreačných strediskách, mládežníckych ubytovniach a v podobných zariadeniach, ako aj v rodinách.

Článok 5

Zmluvné strany sa budú usilovať o to, aby pri výbere účastníkov výmen a pri výbere miest, v ktorých sa budú konať výmenné akcie, boli rovnomerne zahrnuté všetky regióny krajín.

Článok 6

Výmeny mladých ľudí na účely odbornej činnosti alebo dlhodobej vedeckej stáže alebo praxe nie sú predmetom tejto dohody.

Článok 7

V záujme poznávania kultúry, civilizácie a spôsobu života obe zmluvné strany budú prednostne rozvíjať spoluprácu a výmeny v oblasti telesnej výchovy a športu, najmä pokiaľ ide o

– výmeny športových družstiev a stretnutia športovcov vo všetkých kategóriách a na všetkých úrovniach, najmä však svoje národné družstvá a najlepšie športové kluby,

– tréningové stáže usporiadané spoločne v oboch krajinách,

– výmeny trénerov, expertov a odborníkov na financovanie, manažment a legislatívu v oblasti telesnej výchovy a športu,

– výmeny skúseností a informácií z oblasti športovej medicíny, boja proti dopingu a aktivity proti násilnostiam na športoviskách,

– výmeny skúseností a informácií z oblasti organizácie a riadenia telesnej výchovy a športu,

– spoluprácu inštitúcií poverených výchovou odborných pracovníkov a vedecký výskum v telovýchove a športe,

– výmeny pracovníkov orgánov štátnej správy na všetkých úrovniach, ako aj zástupcov orgánov územnej samosprávy zodpovedných za rozvoj telesnej výchovy a športu,

– výmeny športových informácií a dokumentácie.

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj priamych kontaktov a spoluprácu medzi športovými federáciami a športovými klubmi oboch krajín, najmä pokiaľ ide o mladých ľudí.

Článok 8

Zmluvné strany ustanovia zmiešaný výbor poverený vykonávaním tejto dohody. Jeho zloženie sa stanoví diplomatickou cestou. Zmiešaný výbor odsúhlasuje programy výmen a spolupráce.

Článok 9

Na základe tejto dohody budú zmluvné strany pravidelne vypracúvať program aktivít v oblasti mládeže, telesnej výchovy a športu a ten predložia na odsúhlasenie vždy v poslednom štvrťroku roka, ktorý predchádza realizácii akcií.

Článok 10

V záujme uľahčenia výmen mladých ľudí a športových výmen v rámci programov aktivít, ktoré odsúhlasí zmiešaný výbor podľa článku 8 tejto dohody, zmluvné strany sa budú usilovať o ich organizovanie na základe reciprocity nasledujúcim spôsobom:

– prijímajúca krajina uhradí náklady na pobyt, výdavky spojené s programom, prípadne náklady na miestnu dopravu na svojom území,

– vysielajúca krajina uhradí náklady na cestu až na miesto pobytu v prijímajúcej krajine, náklady na spiatočnú cestu, ako aj všetky náklady na poistenie.

Každá z oboch zmluvných strán sa bude usilovať o to, aby mladí ľudia z druhej krajiny mohli využívať výhody, ktoré poskytuje svojim občanom v oblastiach, ktoré sú predmetom tejto dohody.

Článok 11

Táto dohoda nadobudne platnosť prvý deň v mesiaci nasledujúcom po dni, keď si obe vlády vzájomne oznámili, že boli splnené požadované vnútroštátne legislatívne predpoklady na nadobudnutie jej platnosti.

Táto dohoda sa uzatvára na dobu piatich rokov. Po ich uplynutí sa jej platnosť automaticky predlžuje, ak ju žiadna zo zmluvných strán diplomatickou cestou nevypovie najmenej 12 mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

Článok 12

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stratí platnosť Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci a výmene v oblasti mládeže, podpísaná v Prahe 13. septembra 1990.

Dané v Bratislave 1. novembra 1993 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Jozef Moravčík v. r.

Za vládu

Francúzskej republiky:

Alain Lamassoure v. r.