Uznesenie č. 229/1996 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 11. júla 1996 o výklade čl. 102 písm. r) Ústavy Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-229
Čiastka 80/1996
Platnosť od 31.07.1996
Účinnosť od 31.07.1996
Aktuálne znenie 31.07.1996

229

UZNESENIE

Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 11. júla 1996

Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Tibora Šafárika a členov senátu JUDr. Jána Klučku a JUDr. Richarda Rapanta po prerokovaní návrhu vlády Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 11. júla 1996 podáva tento

výklad

čl. 102 písm. r) Ústavy Slovenskej republiky:

1. Z ústavného práva prezidenta Slovenskej republiky podľa čl. 102 písm. r) Ústavy Slovenskej republiky „vyžadovať si od vlády alebo od jej členov správy“ nevyplýva oprávnenie určiť postup a spôsob, ako má vláda Slovenskej republiky alebo jej člen zadovážiť údaje, ktoré majú tvoriť obsah správy vlády Slovenskej republiky alebo jej člena vyžiadanej prezidentom Slovenskej republiky. Určenie postupu a spôsobu zadováženia údajov, ktoré majú tvoriť obsah správy prezidentovi Slovenskej republiky, patrí do výlučnej pôsobnosti vlády Slovenskej republiky alebo toho jej člena, od ktorého si prezident Slovenskej republiky vyžiadal správu podľa čl. 102 písm. r) Ústavy Slovenskej republiky.

2. Z ústavného práva prezidenta Slovenskej republiky podľa čl. 102 písm. r) Ústavy Slovenskej republiky „vyžadovať si od vlády alebo od jej členov správy“ nevyplýva oprávnenie určiť lehotu, dokedy má vláda Slovenskej republiky alebo jej člen zaslať správu prezidentovi Slovenskej republiky.

3. Lehota na vyhotovenie a zaslanie správy vlády Slovenskej republiky alebo jej člena vyžiadanej prezidentom Slovenskej republiky podľa čl. 102 písm. r) Ústavy Slovenskej republiky vyplýva z ústavnej zásady spolupráce oboch zložiek výkonnej moci Slovenskej republiky. Jej trvanie je podmienené časom objektívne potrebným na to, aby vláda Slovenskej republiky alebo jej člen zadovážili údaje, ktoré majú tvoriť jej obsah.

Predseda senátu:

Tibor Šafárik v. r.